• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació (Ferrer)

Oferta de treball: Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació (Ferrer)

publicat el 21/10/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/10/2020

Nom de l’oferta de treball:

Ferrer. Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/10/2020 al 06/11/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Execució:

 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
 • Transportar l’equip de treball de camp.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
 • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
 • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
 • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
 • Donar suport operatiu al personal tècnic del servei en l’execució de les seves funcions.
 • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Comandament:

 • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.

Relacions:

 • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.

Revisió:

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora:

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució:

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General:

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

 • Dur a terme treballs de fusteria i d’estructura metàl·lica.
 • Reparar i muntar tot tipus de senyalització, tanques, etc.
 • Arreglar tot tipus de mobiliari urbà, fontaneria.
 • Reparar els gronxadors.
 • Arreglar maquinària.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir (serralleria, metal·listeria, ferreria, PRL específics de l’ofici de ferrer forjador...).
 • Estar en possessió del carnet de conduir B o superior.
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de ferrer-forjador, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a les de la plaça a cobrir.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.

Tipus de contracte:

Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació

Durada del contracte:

Vinculada a la pre-jubilació

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.


Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció:

Prova 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

Prova 2: Entrevista personal i valoració curricular. Puntuació màxima: 5 punts.

Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech 

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Ferrers o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 11/11/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0044S

9157J

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions:        del 12/11/2020 al 18/11/2020 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

 Convocatòria a les proves

Dia:

24/11/2020

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/11/2020

Proves procés selecció

S’informa als dos aspirants admesos al procés de selecció, que al no haver-s’hi presentat cap al·legació durant el període d’esmena, el  llistat provisional publicat en data 11-11-2020 es considera definitiu.

Convocatòria a les proves

Dia:

24/11/2020

Lloc:

Central Municipal de Serveis

Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Prova 1:  Pràctica

Hora:

08.00 h

En finalitzar la prova pràctica, s’informarà als aspirants del resultat de la mateixa i es passarà a realitzar la prova 2.

Prova 2:  Entrevista personal i valoració curricular

 Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/11/2020

Resultat Proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el passat dia 24-11-2020 ha estat el següent: 

DNI

Resultat proves

0044S

No apte/a

9157J

Apte/a

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per haver-hi només un aspirant que ha superat les dues proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament