• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació (Ferrer)

Oferta de treball: Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació (Ferrer)

publicat el 21/10/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/10/2020

Nom de l’oferta de treball:

Ferrer. Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/10/2020 al 06/11/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Execució:

 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
 • Transportar l’equip de treball de camp.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
 • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
 • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
 • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
 • Donar suport operatiu al personal tècnic del servei en l’execució de les seves funcions.
 • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Comandament:

 • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.

Relacions:

 • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.

Revisió:

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora:

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució:

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General:

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

 • Dur a terme treballs de fusteria i d’estructura metàl·lica.
 • Reparar i muntar tot tipus de senyalització, tanques, etc.
 • Arreglar tot tipus de mobiliari urbà, fontaneria.
 • Reparar els gronxadors.
 • Arreglar maquinària.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir (serralleria, metal·listeria, ferreria, PRL específics de l’ofici de ferrer forjador...).
 • Estar en possessió del carnet de conduir B o superior.
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de ferrer-forjador, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a les de la plaça a cobrir.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.

Tipus de contracte:

Contracte de relleu vinculat a pre-jubilació

Durada del contracte:

Vinculada a la pre-jubilació

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.


Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció:

Prova 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

Prova 2: Entrevista personal i valoració curricular. Puntuació màxima: 5 punts.

Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech 

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Ferrers o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 11/11/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0044S

9157J

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions:        del 12/11/2020 al 18/11/2020 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

 Convocatòria a les proves

Dia:

24/11/2020

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/11/2020

Proves procés selecció

S’informa als dos aspirants admesos al procés de selecció, que al no haver-s’hi presentat cap al·legació durant el període d’esmena, el  llistat provisional publicat en data 11-11-2020 es considera definitiu.

Convocatòria a les proves

Dia:

24/11/2020

Lloc:

Central Municipal de Serveis

Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Prova 1:  Pràctica

Hora:

08.00 h

En finalitzar la prova pràctica, s’informarà als aspirants del resultat de la mateixa i es passarà a realitzar la prova 2.

Prova 2:  Entrevista personal i valoració curricular

 Tribunal qualificador

 • President/a: José Mª Senar i Miró
 • Vocal: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament