• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Consergeria de les instal·lacions esportives i creació de borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Consergeria de les instal·lacions esportives i creació de borsa per a futures vacants

publicat el 21/10/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/10/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de consergeria de les instal·lacions esportives  i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

AGP-8 (AgP.5)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’esports

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/10/2020 al 30/10/2020.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Controlar l’assistència dels atletes i els horaris d’ús de les instal·lacions.
 • Fer funcions de consergeria: atendre les visites, obrir i tancar les instal·lacions, i altres de semblants.
 • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
 • Donar suport operatiu al personal tècnic del servei en l’execució de les seves funcions.
 • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit organitzatiu d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Graduat escolar, FP I o equivalent.
 • Atenció al públic.
 • Protecció de dades.
 • Prevenció de riscos laborals.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Instal·lacions Esportives Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Desenvolupament de la dase d’oposició

La fase d’oposició es puntuarà en 50 punts i abastarà les proves que tot seguit es detallen.

 1. Consistirà en realitzar dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria i serà determinat pel tribunal.
 2. La durada màxima de la prova serà de 30 minuts per al primer cas pràctic i de 60 minuts per al segon supòsit.
 3. Es valoraran els coneixements sobre el tema, la claredat i l’ordre d’idees, la precisió i rigor en l’exposició, la capacitat de síntesi i la qualitat de l’exposició escrita.

El primer cas pràctic es puntuarà entre 0 i 25 punts i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 13 punts per a la superació d’aquest exercici, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim, el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

El segon cas pràctic només es realitzarà si s’ha superat el primer, i serà valorat 0 i 25 punts, serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 13 punts per a la superació d’aquest exercici, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim, l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

Desenvolupament de la fase de concurs

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 15 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (10 punts) i d’una entrevista personal (5 punts).

Valoració de mèrits

Que es durà a terme  d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 10 punts, d’acord amb els següents criteris:

 • Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts)
 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa : 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts.

Formació

(fins a un màxim de 5 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça, fins a un màxim de 5 punts, segons el següent barem:
  • Llicenciatura o graus: 2,5 punts
  • Diplomatura: 2 punts
  • Màsters: 1,5 punts
  • Postgraus: 1 punt
  • Cicles formatius: 1 punt
 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se al lloc de treball que ens ocupa, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:
  • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’20 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’30 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’40 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.

Quan els certificats d’assistència acrediten alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 5 punts.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Consergeria Instal·lacions Esportives del Municipi d’Amposta.

Actualitzat el 10/11/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

900W

913X

545L

925K

679L

571B

490X

019Z

699S

381F

673Q

113X

493Q

759Z

472S

638K

352W

856C

654Q

614L

837W

483A

670K

070T

251Y

766R

597P

501P

905K

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions:   del 11/11/2020 al 17/11/2020

 Si en finalitzar el període d’al·legacions no s’han presentat esmenes, el present llistat provisional passarà a definitiu.

Convocatòria a les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

23/11/2020

Lloc:

Auditori Municipal

Carrer Sebastià Joan Arbó S/N

43870 Amposta

Prova 1:  Cas pràctic 1

Hora:

08:30h

Prova 2:  Cas pràctic 2

Hora:

10:00h

Prova 3:  Entrevista personal

Hora:

12:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal 1: Benjamí Garcia Balaguer
 • Vocal 2: Josep Roda Jiménez

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament