• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge per a l’escola pública (Consol Ferré) i creació de borsa

Oferta de treball: Conserge per a l’escola pública (Consol Ferré) i creació de borsa

publicat el 18/02/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Actualització terminis: s’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament. Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/02/2020

Descripció del lloc de treball:

Conserge per a l’escola pública (Consol Ferré) i creació de borsa

Categoria:

AGP

Departament:

Educació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2020 al 20/06/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases més avall, o a la publicació al eBOPT.

Requisits imprescindibles:

actualitzat

Per formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació: Graduat escolar o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Requisits valorables:

Consultar les bases més avall, o a la publicació al eBOPT.

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Completa

Horari:

A definir pel centre

Retribució mensual bruta aproximada:

1.234,06 € bruts mensuals. 14 pagues.

Lloc de treball:

Escola consol Ferré (en el cas de la borsa es pot requerir incorporació per a qualsevol escola municipal)

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2020

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases més avall, o a la publicació al eBOPT.

Observacions (particularitats de la gestió):

Aquesta oferta és per una plaça definitiva i per tant es regeix per unes bases que cal consultar. Les bases s’han publicat el dia 18/02/2020 al BOPT i també a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, però el termini d’inscripció no s’iniciarà fins que aquestes no estiguin publicades al BOE, d’acord amb la normativa vigent.


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir un lloc de treball de conserge a l’escola pública, com a personal laboral fix, de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar PDF

Actualitzat el 26/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament:

Inscripció presencialment:

 • Període d’inscripció: Del 01/06/2020 al 20/06/2020
 • Lloc: Pavelló Firal 1 d’octubre,C/ Sebastià Juan Arbó,43870 Amposta
 • Hora: De 09:00h a 13:00h

Els aspirants que ho desitgin podran fer la inscripció via telemàtica, tal com estava previst a les bases.

La resta de terminis seran d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/5/2020

Actualització inscripcions

S’informa a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació: Graduat escolar o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/6/2020

Actualitzat lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/6/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3534X

2253N

7705X

8004E

6145A

6254Q

2761H

5368S

6992R

6787C

8766R

8887G

1679L

6955G

8017Z

6597P

1425G

0080M

3205W

9565F

2595R

9659V

6438X

3824M

7646M

6320L

0100A

8068M

0626T

8015T

6973M

6331R

0218V

7177J

8082F

8691F

0378G

3571B

7132C

9484H

6492B

7390B

7794B

7113X

1764A

5867Z

1326C

4811Z

2183A

0114V

4453H

1466G

3251Y

7614L

9670D

9983J

4186L

8009V

0515Z

5531Y

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

3161G

3

7981N

2

0587W

1

6441X

3

3070T

2,5

7202S

2,3

2507H

2

3741W

4

1179Q

1,2

2774P

2

3080D

3

5448S

2

4931R

2

1970W

2

8203S

5

7389H

5

3716T

5

2950T

5

3275G

3,5

4385G

5

3369R

5

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 2. Exclòs/a per no aportar la vida laboral.
 3. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 4. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 5. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

Període d’al·legacions

Del 26/06/2020 al 09/07/2020

Si finalitzat el període d’al·legacions no s’ha presentat cap esmena, aquesta llista es considerarà definitiva.

Convocatòria a les proves

L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Dia:

13/07/2020

Hora:

08:00

Prova:

Coneixements teòrico-pràctics

Lloc:

Auditori Municipal
C/ Sebastià Joan Arbó
43870, Amposta

Dia:

15/07/2020

Hora:

08:00

Prova:

Psicotècnic

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó,

43870, Amposta

Dia:

16/07/2020

Hora:

08:00

Prova:

Cas pràctic manteniment i exercici Informàtic

Lloc:

A determinar

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Isabel Panisello Pech
 • Vocal: Rosa Simó Grau
 • Vocal: Jaume Rosseló Prats
 • Vocal: Maria Barberà Baiges
 • Vocal: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/6/2020

Llistat corregit provisional d’admesos/es i exclosos/es

Degut a un error en els motius d’exclusió, s’actualitza la publicació provisional d’admesos i exclosos. Es prega als candidats que revisin de nou la publicació.

Admesos/es

DNI

3534X

2253N

7705X

8004E

6145A

6254Q

2761H

5368S

6992R

6787C

8766R

8887G

1679L

6955G

8017Z

6597P

1425G

0080M

9565F

2595R

9659V

6438X

3824M

7646M

6320L

0100A

8068M

0626T

8015T

6973M

6331R

0218V

7177J

8082P

8691F

0378G

3571B

7132C

9484H

6492B

7390B

7794B

7113X

1764A

5867Z

1326C

4811Z

2183A

0114V

4453H

1466G

3251Y

7614L

9670D

9983J

4186L

8009V

0515Z

5531Y

7981N

0587W

3070T

2507H

1179Q

2774P

5448S

4931R

1970W

8203S

7389H

3716T

2950T

4385G

3369R

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

3161G

No aportar la titulació requerida

6441X

No aportar la titulació requerida

7202S

No aportar la titulació requerida

3741W

No acreditar la nacionalitat espanyola

3080D

No aportar la titulació requerida

3275G

No aportar la titulació requerida

3205W

No acreditar la nacionalitat espanyola

Es manté el període d’al·legacions inicial, essent del 26/06/2020 al 09/07/2020. Si finalitzat el període d’al·legacions no s’ha presentat cap esmena, aquesta llista es considerarà definitiva.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/7/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3534X

2253N

7705X

8004E

6145A

6254Q

2761H

5368S

6992R

6787C

8766R

8887G

1679L

6955G

8017Z

6597P

1425G

0080M

9565F

2595R

9659V

6438X

3824M

7646M

6320L

0100A

8068M

0626T

8015T

6973M

6331R

0218V

7177J

8082P

8691F

0378G

3571B

7132C

9484H

6492B

7390B

7794B

7113X

1764A

5867Z

1326C

4811Z

2183A

0114V

4453H

1466G

3251Y

7614L

9670D

9983J

4186L

8009V

0515Z

5531Y

7981N

0587W

3070T

2507H

1179Q

2774P

5448S

4931R

1970W

8203S

7389H

3716T

2950T

4385G

3369R

6441X

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

3161G

No aporta titulació requerida

7202S

No aporta titulació requerida

3741W

No acreditar la nacionalitat espanyola

3080D

No aporta titulació requerida

3275G

No aporta titulació requerida

3205W

No acreditar la nacionalitat espanyola

Admesos/es que han de passar la prova C1 de català

DNI

8766R

0587W

8203S

Convocatòria a les proves

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • A l’interior de l’auditori només es podrà accedir amb dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.
Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova: Coneixements teòrico-pràctics

Dia:

13/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó,

43870, Amposta

Prova: Psicotècnic

Dia:

15/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Escola Consol Ferré

Carrer Valentins, 20

43870 Amposta

Prova: Cas pràctic manteniment i exercici Informàtic

Dia:

16/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Escola Consol Ferré

Carrer Valentins, 20

43870 Amposta

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Isabel Panisello Pech
 • Vocal: Rosa Simó Grau
 • Vocal: Jaume Rosseló Prats
 • Vocal: Georgina Bosch Gas
 • Vocal: Ma. Carme Pla Mola
Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.
Actualitzat el 14/7/2020

Resultats prova teòrico-pràctica

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que els resultats de les proves teòrico-pràctiques realitzades ahir dia 13/07/2020, han estat:

DNI

Prova teòrica

Prova pràctica

6145A

24,5

No apte/a

0100A

No presentat/ada

-

1764A

24,5

No apte/a

2183A

22,75

No apte/a

3571B

29,75

18

6492B

28

No apte/a

7390B

No presentat/ada

-

7794B

No presentat/ada

-

6787C

No presentat/ada

-

7132C

22,75

No apte/a

1326C

No presentat/ada

-

9670D

28

18

8004E

No presentat/ada

-

9565F

No presentat/ada

-

8691F

29,75

25

8887G

No presentat/ada

-

6955G

26,25

28,4

1425G

22,75

No apte/a

0378G

No presentat/ada

-

1466G

No presentat/ada

-

4385G

No presentat/ada

-

2761H

29,75

20

9484H

22,75

23,5

4453H

No presentat/ada

-

2507H

24,5

No apte/a

7389H

No presentat/ada

-

7177J

No presentat/ada

-

9983J

26,25

31,6

1679L

No presentat/ada

-

6320L

No presentat/ada

-

7614L

22,75

No apte/a

4186L

No presentat/ada

-

0080M

24,5

26

3824M

No presentat/ada

-

7646M

No presentat/ada

-

8068M

No presentat/ada

-

6973M

28

No apte/a

2253N

No presentat/ada

-

7981N

No presentat/ada

-

6597P

No presentat/ada

-

8082P

22,75

No apte/a

2774P

26,25

25

6254Q

19,25

25,5

1179Q

No presentat/ada

-

6992R

26,25

No apte/a

8766R

No presentat/ada

-

2595R

28

30

6331R

No presentat/ada

-

4931R

26,25

29,9

3369R

26,25

No apte/a

8766R

No presentat/ada

-

5368S

No presentat/ada

-

5448S

No presentat/ada

-

8203S

No presentat/ada

-

0626T

No presentat/ada

-

8015T

26,25

28

3070T

29,75

No apte/a

3716T

No presentat/ada

-

2950T

22,75

No apte/a

9659V

No presentat/ada

-

0218V

No presentat/ada

-

0114V

No presentat/ada

-

8009V

No presentat/ada

-

0587W

No presentat/ada

-

1970W

28

29,2

0587W

No presentat/ada

-

3534X

24,5

31,5

7705X

26,25

No apte/a

6438X

No presentat/ada

-

7113X

26,25

No apte/a

6441X

26,25

26,8

3251Y

33,25

29

5531Y

No presentat/ada

-

8017Z

No presentat/ada

-

5867Z

No presentat/ada

-

4811Z

No presentat/ada

-

0515Z

26,25

30,9

Tenint en compte que en totes dues proves s’havia de treure una puntuació mínima de 18 punts per poder-la superar, es convoca a la propera prova als aspirants que es detallen seguidament:

DNI

3571B

9670D

8691F

6955G

2761H

9484H

9983J

0080M

2774P

6254Q

2595R

4931R

8015T

1970W

3534X

6441X

3251Y

0515Z

Prova: Psicotècnic

Dia:

15/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Escola Consol Ferré

Carrer Valentins, 20

43870 Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/7/2020

Resultats psicotècnic

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que degut a una errada material en la transcripció de la puntuació del cas pràctic d’un dels aspirants amb resultat No apte/a, ha passat a ser Apte i ha estat convocat per a fer el psicotècnic aquesta tarda a les 16h.

Pel que fa als resultats de la resta d’aspirants que han fet el psicotècnic aquest matí, el resultat és el següent:

DNI

Prova teòrica

Prova pràctica

Test psicotècnic

3571B

29,75

18

Apte/a

9670D

28

18

Apte/a

8691F

29,75

25

Apte/a

6955G

26,25

28,4

Apte/a

2761H

29,75

20

Apte/a

9484H

22,75

23,5

No apte/a

9983J

26,25

31,6

Apte/a

0080M

24,5

26

Apte/a

2774P

26,25

25

Apte/a

6254Q

19,25

25,5

No apte/a

2595R

28

30

Apte/a

4931R

26,25

29,9

Apte/a

8015T

26,25

28

Apte/a

1970W

28

29,2

Apte/a

3534X

24,5

31,5

No apte/a

6441X

26,25

26,8

Apte/a

3251Y

33,25

29

No apte/a

0515Z

26,25

30,9

Apte/a

Els candidats amb un resultat Apte al Psicotècnic poden accedir a la següent prova:

Prova: Pràctica de manteniment i Exercici Informàtic

Dia:

16/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Escola Consol Ferré

Carrer Valentins, 20

43870 Amposta

Aquesta tarda es farà una nova publicació amb els resultats de l’aspirant que ha de fer el psicotècnic per incloure’l o no al llistat d’admesos per a les proves de demà. No obstant això, aquesta publicació no afectarà als aspirants del present llistat ni a la convocatòria de les proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/7/2020

Actualització resultats psicotècnic

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que, un cop realitzada i corregida la prova psicotècnic a l’aspirant que per errada material en la transcripció de la puntuació del cas pràctic ha passat de "No apte/a" a "Apte/a", el resultat de la prova realitzada aquesta tarda ha esdevingut a "Apte/a".

Per tant, es convoca a la següent prova als aspirants que es detallen seguidament:

DNI

Prova teòrica

Prova pràctica

Test psicotècnic

3571B

29,75

18

Apte/a

9670D

28

18

Apte/a

8691F

29,75

25

Apte/a

6955G

26,25

28,4

Apte/a

2761H

29,75

20

Apte/a

9983J

26,25

31,6

Apte/a

0080M

24,5

26

Apte/a

2774P

26,25

25

Apte/a

2595R

28

30

Apte/a

3369R

26,25

23,4

Apte/a

4931R

26,25

29,9

Apte/a

8015T

26,25

28

Apte/a

1970W

28

29,2

Apte/a

6441X

26,25

26,8

Apte/a

0515Z

26,25

30,9

Apte/a

Prova: Pràctica de manteniment i Exercici Informàtic

Dia:

16/07/2020

Hora:

08:00

Lloc:

Escola Consol Ferré
Carrer Valentins, 20
43870 Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/7/2020

Resultats prova pràctica de manteniment i informàtica

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que, el resultat de la prova pràctica de manteniment i informàtica, ha estat:

DNI

Resultats

3571B

No apte/a

9670D

No apte/a

8691F

No apte/a

6955G

Apte/a

2761H

No apte/a

9983J

No apte/a

0080M

Apte/a

2774P

Apte/a

2595R

Apte/a

3369R

No apte/a

4931R

No apte/a

8015T

Apte/a

1970W

No apte/a

6441X

No apte/a

0515Z

No apte/a

Prova: Entrevista

Dia:

20/07/2020

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Edifici Consistorial

Accés pel C/ Sant Antoni (darrera edifici consistorial)

43870 Amposta

DNI

Hora entrevista

6955G

09:00h

0080M

09:45h

2774P

11:00h

2595R

11:45h

8015T

12:30h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/7/2020

Resultats prova entrevista

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa que, el resultat de la prova entrevista realitzada el passat dia 20-07-2020 han estat:

DNI

Puntuació entevista

6955G

4,12

0080M

4,37

2774P

3

2595R

4,25

8015T

3,75

Presentació de mèrits

Es concedeix el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà d’aquesta publicació (del 25-07-2020 al 03-08-2020 ambdós inclosos), per a la presentació de les sol·licituds acreditant els mèrits.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/8/2020

Resultats finals

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de mèrits, i segons es desprèn de l’acta del procés de selecció, el resultat dels aspirants que han superat totes les proves han estat els següents:

DNI

Prova1 teóric

Prova2 pràctica

Prova 3 psicotècnic

Cas pràctic manteniment

Cas pràctic informàtic

Entrevista

Mèrits

Total

6955G

26,25

28,40

Apte/a

Apte/a

Apte/a

4,12

16,97

75,74

0080M

24,50

26,00

Apte/a

Apte/a

Apte/a

4,37

7,78

62,65

2774P

26,25

25,00

Apte/a

Apte/a

Apte/a

3,00

8,35

62,60

2595R

28,00

30,00

Apte/a

Apte/a

Apte/a

4,25

20,70

82,95

8015T

26,25

28,00

Apte/a

Apte/a

Apte/a

3,75

5,65

63,65

El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb el DNI finalitzat amb número 2595-R.

El Tribunal qualificador proposa que la borsa de treball queda constituïda segons l’ordre que s’indica a continuació:

Ordre

DNI

Total

1

6955G

75,74

2

8015T

63,65

3

0080M

62,65

4

2774P

62,60

L’aspirant proposat pel Tribunal qualificador per ocupar la plaça de Conserge d’Escola Pública, disposa de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per presentar tots els documents indicats al punt 9è de les bases específiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament