• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball monitors/es de lleure amb titulació d’anglès 2020 per a Joventut

Oferta de treball: Borsa de treball monitors/es de lleure amb titulació d’anglès 2020 per a Joventut

publicat el 21/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Comunicat d’Urgència: S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que es suspenen totes les proves pendents de realitzar programades per al proper dia 14-03-2020, com a mesura preventiva seguint les recomanacions del departament de Treball.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Monitors/es de lleure amb titulació d’anglès

Categoria:

AgP-12 (AgP.3)

Departament:

Joventut

Terminis:


 • Presentació de les sol·licituds: 22/01/2020 al 07/02/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 17/02/2020.
 • Període d’al·legacions: del 17/02/2020 al 21/02/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 24/02/2020.
 • Inici de les proves: a determinar.

Requisits imprescindibles:


 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
 • Fotocòpia de la titulació requerida:
  • Títol de Monitor/a, Magisteri amb especialitat d’anglès, i s’acceptaran altres candidatures sempre i quan s’acrediti experiència en el sector de l’educació de com a mínim 6 mesos.
  • Nivell B2 o superior d’anglès (cal acreditar-ho degudament).
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre).
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior ( RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent.

Tipus de contracte:

Temporal

Lloc de treball:

Àrea de Joventut

Observacions:

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions i actualitzacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta mateixa oferta.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de monitors/es de lleure durant l’any 2020, personal laboral temporal, per als projectes de lleure de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant oposició lliure


Descarregar PDF

Actualitzat el 14/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

No n’hi ha.

Exclosos/es

DNI

Motiu

7719D

E, G

8618V

F, G

2830Z

G

8049V

G

2654E

G

7667D

F, G

0689H

B, G

7028Z

G

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua anglesa (nivell B2).
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les candidats/es al procés de selecció que el període d’al·legacions per tal d’esmenar l’exclusió està comprés entre el 17/02/2020 i el 21/02/2020, ambdós inclosos.

S’informa que la publicació del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es serà el dia 24/02/2020.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 8:00h i a les 11:00h.
S’informa als/les candidats/es que a la publicació definitiva s’assignarà la convocatòria a cada candidat/a.

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa

 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

 • Vocal: Laura Chipre Vicente

 • Vocal: Anna Adell Monllau

 • Vocal: Isabel Panisello Pech

 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/2/2020

Actualització del punt quart de les bases reguladores

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONESASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

- Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta estroba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

- Disposar com a mínim del Nivell C1 de català o equivalent. En cas de no tenir aquesta titulació, podran fer un examen per avaluar els seus coneixements del català.

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

-Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certifcat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta.

-Disposar del certifcat d’antecedents penals negatiu.

NOTA: Els Certificats d’antecedents sexuals i d’antecedents penals afegit es presentaran en el moment de fer els contractes per tal de tenir-los el més actualitzats possible.

Actualitzat el 24/2/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

DNI

2654E

8618V

2830Z

7028Z

0689H

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7667D

Exclosos/es

DNI

Motiu

7719D

F

8049V

F

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua anglesa (nivell B2).
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.


Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

DNI

Prova psicotècnica

2654E

6/3/2020 a les 8h

8618V

6/3/2020 a les 8h

2830Z

6/3/2020 a les 8h

7028Z

6/3/2020 a les 11h

0689H

6/3/2020 a les 11h

7667D

6/3/2020 a les 11h ()

Pendent de fer depenent del resultat de la prova C1 Català

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h


Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/2/2020

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula d’Informàtica del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

DNI

Prova psicotècnica

2654E

6/3/2020 a les 8h

8618V

6/3/2020 a les 8h

2830Z

6/3/2020 a les 8h

7028Z

6/3/2020 a les 11h

0689H

6/3/2020 a les 11h

7667D

6/3/2020 a les 11h ()

Pendent de fer depenent del resultat de la prova C1 Català

Els resultats de la prova psicotècnica (prova 2) seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020.

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

En finalitzar la prova teòrica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/3/2020

Resultat proves català i psicotècnic

Resultats de les proves de coneixements del nivell C1 de català

DNI

Resultat

7667D

No presentat/da

Resultats de la prova psicotècnica

DNI

Resultat

2830Z

No apte/a

0689H

No presentat/da

8618V

No apte/a

7028Z

Apte/a

2654E

Pendent entrevista()

Les entrevistes dels candidats el resultat dels quals és "Pendent d’entrevista", es duran a terme el mateix dia de les proves teorico-pràctica i pràctica, dissabte 14 de març de 2020.

Es convoca a tots/es els/les aspirants amb el resultat de les proves "apte/a", a la realització de les proves següents:

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

En finalitzar la prova teòrica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa

 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

 • Vocal: Laura Chipre Vicente

 • Vocal: Anna Adell Monllau

 • Vocal: Isabel Panisello Pech

 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/3/2020

Comunicat d’Urgència

S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que es suspenen totes les proves pendents de realitzar programades per al proper dia 14-03-2020, com a mesura preventiva seguint les recomanacions del departament de Treball.

S’informa que tant bon punt com es pugui activar el procés, es farà el comunicat per mig d’aquesta pàgina web.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva comprensió.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament