• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de monitors/es de lleure 2020 per a Joventut

Oferta de treball: Borsa de monitors/es de lleure 2020 per a Joventut

publicat el 21/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Comunitat d’Urgència: S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que es suspenen totes les proves pendents de realitzar programades per al proper dia 14-03-2020, com a mesura preventiva seguint les recomanacions del departament de Treball.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Monitors/es de lleure (Borsa de treball)

Categoria:

AgP-11 (AgP.4)

Departament:

Joventut

Terminis:


 • Presentació de les sol·licituds: 22/01/2020 al 07/02/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 17/02/2020.
 • Període d’al·legacions: del 17/02/2020 al 21/02/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 24/02/2020.
 • Inici de les proves: a determinar.

Requisits imprescindibles:


 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
 • Fotocòpia de la titulació requerida:
  • Títol de Monitor/a d’Activitats de Lleure i tenir vigent el Carnet de Monitor/a de Lleure.
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre).
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior ( RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent.

Tipus de contracte:

Temporal

Lloc de treball:

Àrea de Joventut

Observacions:

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions i actualitzacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta mateixa oferta.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de monitors/es de lleure durant l’any 2020, personal laboral temporal, per als projectes de lleure de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant oposició lliure


Descarregar PDF

Actualitzat el 14/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

8003T

7256K

8050H

1811F

3004G

7128E

6391J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

8093K

0897X

Exclosos/es

DNI

Motiu

6389L

H

7667D

F, H

8618V

F, H

6592S

H

1237P

H

8928E

H

7961G

H

9698X

H

6886L

D, F, H

2830Z

H

1497S

H

5580R

H

0705M

H

0649H

H

8406Y

H

8304W

D, H,

5657T

H

3062Q

H

7376B

H

7977C

H

7914A

H

1134C

H

3600Z

H

8124S

H

9921D

H

9635P

H

5103S

H

1172N

H

8571X

H

7719D

H

7028Z

H

3004G

H

0174A

H

2177B

F, H

6379D

H

7068V

F, H

5136L

H

2235Z

H

1600A

D, F, H

0652K

H

7574V

H

9011J

F, H

2541R

H

3251Y

F, H

2654E

H

1409L

H

6154Z

H

6117T

H

6116E

H

8197G

H

0689H

B, H

7427Q

H

6981F

H

9060P

H

4473M

F, H

7560B

H

8205H

H

1986K

D, H

0819X

F, H

6816D

H

9081Z

H

0231Y

F, H

9538Y

H

2657W

H

3108N

H

8049V

H

2142Q

H

7172Z

H

8767Z

F, H

7663Q

H

1399Z

H

2435X

H

0064P

H

1832M

H

7967G

H

6695A

G

0397L

G

9158E

G

1418M

D, F, H

4341N

H

Motiu d’exclusió:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar les declaracions de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 8. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 9. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les candidats/es al procés de selecció que el període d’al·legacions per tal d’esmenar l’exclusió està comprés entre el 17/02/2020 i el 21/02/2020, ambdós inclosos.

S’informa que la publicació del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es serà el dia 24/02/2020.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.
S’informa als/les candidats/es que a la publicació definitiva s’assignarà la convocatòria a cada candidat/a.

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es de reserva

Admesos/es

DNI

6370T

Exclosos/es

DNI

Motiu

0360X

H

2629C

G

8761J

H

Motiu d’exclusió:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar les declaracions de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 8. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 9. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les candidats/es al procés de selecció que el període d’al·legacions per tal d’esmenar l’exclusió està comprés entre el 17/02/2020 i el 21/02/2020, ambdós inclosos.

S’informa que la publicació del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es serà el dia 24/02/2020.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.
S’informa als/les candidats/es que a la publicació definitiva s’assignarà la convocatòria a cada candidat/a.

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es (actualització)


Els presents canvis no afecten als terminis d’al·legacions.

Admesos/es

DNI

8003T

7256K

8050H

1811F

3004G actualitzat

7128E

6391J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

0897X

Exclosos/es

DNI

Motiu

6389L

H

8093K afegit

F, H

7667D

F, H

8618V

F, H

6592S

H

1237P

H

8928E

H

7961G

H

9698X

H

6886L

D, H actualitzat

2830Z

H

1497S

H

5580R

H

0705M

H

0649H

H

8406Y

H

8304W

D, G, H actualitzat

5657T

H

3062Q

H

7376B

H

7977C

H

7914A

H

1134C

H

3600Z

H

8124S

H

9921D

H

9635P

H

5103S

H

1172N

H

8571X

H

7719D

H

7028Z

H

8433Q afegit

H

0174A

H

2177B

F, H

6379D

H

7068V

F, H

5136L

H

2235Z

H

1600A

D, F, H

0652K

H

7574V

H

9011J

H actualitzat

2541R

H

3251Y

F, H

2654E

H

1409L

H

6154Z

H

6117T

H

6116E

H

8197G

H

0689H

B, H

7427Q

H

6981F

H

9060P

H

4473M

F, G, H actualitzat

7560B

H

8205H

H

1986K

D, H

0819X

F, H

6816D

H

9081Z

H

0231Y

F, H

9538Y

H

2657W

H

3108N

H

8049V

H

2142Q

H

7172Z

H

8767Z

F, H

7663Q

H

1399Z

H

2435X

H

0064P

H

1832M

H

7967G

H

6695A

G, H actualitzat

0397L

G, H actualitzat

9158E

G

1418M

D, F, H

4341N

H

Motiu d’exclusió:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar les declaracions de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 8. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 9. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les candidats/es al procés de selecció que el període d’al·legacions per tal d’esmenar l’exclusió està comprés entre el 17/02/2020 i el 21/02/2020, ambdós inclosos.

S’informa que la publicació del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es serà el dia 24/02/2020.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.
S’informa als/les candidats/es que a la publicació definitiva s’assignarà la convocatòria a cada candidat/a.

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/2/2020

Actualització del punt quart de les bases reguladores

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONESASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

 • Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta estroba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
 • Disposar com a mínim del Nivell C1 de català o equivalent. En cas de no tenir aquesta titulació, podran fer un examen per avaluar els seus coneixements del català.
 • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 • Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certifcat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta.
 • Disposar del certifcat d’antecedents penals negatiu.

NOTA: Els Certificats d’antecedents sexuals i d’antecedents penals afegit es presentaran en el moment de fer els contractes per tal de tenir-los el més actualitzats possible.

Actualitzat el 24/2/2020

Admesos/es

DNI

6389L

6592S

1237P

7256K

3062Q

7376B

7977C

7914A

1134C

3600Z

8124S

6695A

8571X

7719D

6379D

6117T

6116E

8197G

0689H

7427Q

9158E

6981F

9060P

7560B

7128E

8205H

6816D

9081Z

9538Y

2657W

3108N

8049V

2142Q

7172Z

7663Q

1399Z

8928E

8003T

7961G

9698X

2830Z

1497S

5580R

0705M

0649H

8406Y

8050H

5657T

1811F

9921D

9635P

5103S

1172N

7028Z

3004G

8433Q

0174A

2177B

5136L

2235Z

0652K

7574V

9011J

2541R

2654E

1409L

6154Z

0397L

6391J

4341N

2435X

0064P

1832M

7967G

8618V
1418M

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7667D

8093K

7068V

1600A

3251Y

0897X

4473M

0819X

0231Y

8767Z

Exclosos/es

DNI

Motiu

1986K

D

6886L

D

Motiu d’exclusió:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar les declaracions de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.
 8. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 9. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

De caràcter obligatori i eliminatori (APTE/A- NO APTE/A):

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.

DNI

Prova Psicotècnica

6389L

6/3/2020 a les 8h

6592S

6/3/2020 a les 8h

1237P

6/3/2020 a les 8h

7256K

6/3/2020 a les 8h

3062Q

6/3/2020 a les 8h

7376B

6/3/2020 a les 8h

7977C

6/3/2020 a les 8h

7914A

6/3/2020 a les 8h

1134C

6/3/2020 a les 8h

3600Z

6/3/2020 a les 8h

8124S

6/3/2020 a les 8h

6695A

6/3/2020 a les 8h

8571X

6/3/2020 a les 8h

7719D

6/3/2020 a les 8h

6379D

6/3/2020 a les 8h

6117T

6/3/2020 a les 8h

6116E

6/3/2020 a les 8h

8197G

6/3/2020 a les 8h

0689H

6/3/2020 a les 8h

7427Q

6/3/2020 a les 8h

9158E

6/3/2020 a les 8h

6981F

6/3/2020 a les 8h

9060P

6/3/2020 a les 8h

7560B

6/3/2020 a les 8h

7128E

6/3/2020 a les 8h

8205H

6/3/2020 a les 8h

6816D

6/3/2020 a les 8h

9081Z

6/3/2020 a les 8h

9538Y

6/3/2020 a les 8h

2657W

6/3/2020 a les 8h

3108N

6/3/2020 a les 8h

8049V

6/3/2020 a les 8h

2142Q

6/3/2020 a les 8h

7172Z

6/3/2020 a les 8h

7663Q

6/3/2020 a les 8h

1399Z

6/3/2020 a les 8h

8928E

6/3/2020 a les 8h

8003T

6/3/2020 a les 8h

7961G

6/3/2020 a les 8h

9698X

6/3/2020 a les 8h

2830Z

6/3/2020 a les 8h

1497S

6/3/2020 a les 11h

5580R

6/3/2020 a les 11h

0705M

6/3/2020 a les 11h

0649H

6/3/2020 a les 11h

8406Y

6/3/2020 a les 11h

8050H

6/3/2020 a les 11h

5657T

6/3/2020 a les 11h

1811F

6/3/2020 a les 11h

9921D

6/3/2020 a les 11h

9635P

6/3/2020 a les 11h

5103S

6/3/2020 a les 11h

1172N

6/3/2020 a les 11h

7028Z

6/3/2020 a les 11h

3004G

6/3/2020 a les 11h

8433Q

6/3/2020 a les 11h

0174A

6/3/2020 a les 11h

2177B

6/3/2020 a les 11h

5136L

6/3/2020 a les 11h

2235Z

6/3/2020 a les 11h

0652K

6/3/2020 a les 11h

7574V

6/3/2020 a les 11h

9011J

6/3/2020 a les 11h

2541R

6/3/2020 a les 11h

2654E

6/3/2020 a les 11h

1409L

6/3/2020 a les 11h

6154Z

6/3/2020 a les 11h

0397L

6/3/2020 a les 11h

6391J

6/3/2020 a les 11h

4341N

6/3/2020 a les 11h

2435X

6/3/2020 a les 11h

0064P

6/3/2020 a les 11h

1832M

6/3/2020 a les 11h

7967G

6/3/2020 a les 11h

8618V

6/3/2020 a les 11h

1418M

6/3/2020 a les 11h

Els aspirants que s’han de presentar la prova C1 Català, en funció del resultat que obtinguin (APTE/A- NO APTE/A), se’ls convoca a la prova psicotècnica segons ordre que s’indica seguidament:

DNI

Prova Psicotècnica

7667D

6/3/2020 a les 11h

8093K

6/3/2020 a les 11h

7068V

6/3/2020 a les 11h

1600A

6/3/2020 a les 11h

3251Y

6/3/2020 a les 11h

0897X

6/3/2020 a les 11h

4473M

6/3/2020 a les 11h

0819X

6/3/2020 a les 11h

0231Y

6/3/2020 a les 11h

8767Z

6/3/2020 a les 11h

Els resultats de la prova 2 seran publicats a la web municipal la setmana del 9 a l’11 de març de 2020.

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/2/2020

Admesos/es

DNI

6370T

8761J

8304W

0360X

2629C

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.

DNI

Prova psicotècnica

6370T

6/3/2020 a les 8h

8761J

6/3/2020 a les 8h

8304W

6/3/2020 a les 11h

0360X

6/3/2020 a les 11h

2629C

6/3/2020 a les 11h

Els resultats de la prova 1 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020

Prova 2 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

13/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

16:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 3 : prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/2/2020

Convocatòria a les proves

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Aula d’Informàtica del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

De caràcter obligatori i eliminatori (APTE/A- NO APTE/A):

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.

DNI

Prova Psicotècnica

6389L

6/3/2020 a les 8h

6592S

6/3/2020 a les 8h

1237P

6/3/2020 a les 8h

7256K

6/3/2020 a les 8h

3062Q

6/3/2020 a les 8h

7376B

6/3/2020 a les 8h

7977C

6/3/2020 a les 8h

7914A

6/3/2020 a les 8h

1134C

6/3/2020 a les 8h

3600Z

6/3/2020 a les 8h

8124S

6/3/2020 a les 8h

6695A

6/3/2020 a les 8h

8571X

6/3/2020 a les 8h

7719D

6/3/2020 a les 8h

6379D

6/3/2020 a les 8h

6117T

6/3/2020 a les 8h

6116E

6/3/2020 a les 8h

8197G

6/3/2020 a les 8h

0689H

6/3/2020 a les 8h

7427Q

6/3/2020 a les 8h

9158E

6/3/2020 a les 8h

6981F

6/3/2020 a les 8h

9060P

6/3/2020 a les 8h

7560B

6/3/2020 a les 8h

7128E

6/3/2020 a les 8h

8205H

6/3/2020 a les 8h

6816D

6/3/2020 a les 8h

9081Z

6/3/2020 a les 8h

9538Y

6/3/2020 a les 8h

2657W

6/3/2020 a les 8h

3108N

6/3/2020 a les 8h

8049V

6/3/2020 a les 8h

2142Q

6/3/2020 a les 8h

7172Z

6/3/2020 a les 8h

7663Q

6/3/2020 a les 8h

1399Z

6/3/2020 a les 8h

2235Z

6/3/2020 a les 8h

7574V

6/3/2020 a les 8h

9635P

6/3/2020 a les 8h

8928E

6/3/2020 a les 11h

8003T

6/3/2020 a les 11h

7961G

6/3/2020 a les 11h

9698X

6/3/2020 a les 11h

2830Z

6/3/2020 a les 11h

1497S

6/3/2020 a les 11h

5580R

6/3/2020 a les 11h

0705M

6/3/2020 a les 11h

0649H

6/3/2020 a les 11h

8406Y

6/3/2020 a les 11h

8050H

6/3/2020 a les 11h

5657T

6/3/2020 a les 11h

1811F

6/3/2020 a les 11h

9921D

6/3/2020 a les 11h

5103S

6/3/2020 a les 11h

1172N

6/3/2020 a les 11h

7028Z

6/3/2020 a les 11h

3004G

6/3/2020 a les 11h

8433Q

6/3/2020 a les 11h

0174A

6/3/2020 a les 11h

2177B

6/3/2020 a les 11h

5136L

6/3/2020 a les 11h

0652K

6/3/2020 a les 11h

9011J

6/3/2020 a les 11h

2541R

6/3/2020 a les 11h

2654E

6/3/2020 a les 11h

1409L

6/3/2020 a les 11h

6154Z

6/3/2020 a les 11h

0397L

6/3/2020 a les 11h

6391J

6/3/2020 a les 11h

4341N

6/3/2020 a les 11h

2435X

6/3/2020 a les 11h

0064P

6/3/2020 a les 11h

1832M

6/3/2020 a les 11h

7967G

6/3/2020 a les 11h

8618V

6/3/2020 a les 11h

1418M

6/3/2020 a les 11h

Els aspirants que s’han de presentar la prova C1 Català, en funció del resultat que obtinguin (APTE/A- NO APTE/A), se’ls convoca a la prova psicotècnica segons ordre que s’indica seguidament:

DNI

Prova Psicotècnica

7667D

6/3/2020 a les 11h

8093K

6/3/2020 a les 11h

7068V

6/3/2020 a les 11h

1600A

6/3/2020 a les 11h

3251Y

6/3/2020 a les 11h

0897X

6/3/2020 a les 11h

4473M

6/3/2020 a les 11h

0819X

6/3/2020 a les 11h

0231Y

6/3/2020 a les 11h

8767Z

6/3/2020 a les 11h

Els resultats de la prova psicotècnica (prova 2) seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020.

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

En finalitzar la prova teòrica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/2/2020

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

06/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

Dues convocatòries: a les 08:00h i a les 11:00h.

DNI

Prova psicotècnica

6370T

6/3/2020 a les 8h

8761J

6/3/2020 a les 8h

8304W

6/3/2020 a les 11h

0360X

6/3/2020 a les 11h

2629C

6/3/2020 a les 11h

Els resultats de la prova 1 seran publicats a la web municipal a partir del 09/03/2020.

Prova 2 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

8:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 3 : prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

En finalitzar la prova teòrica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/3/2020

Resultats proves català i psicotècniques dels monitors i reserva

Resultats de les proves de coneixements del nivell C1 de català

DNI

Resultat

7667D

No presentat/da

8093K

Apte/a

7068V

No apte/a

3251Y

Apte/a

0897X

No presentat/da

0231Y

No apte/a

8767Z

Apte/a

Resultats de la prova psicotècnica

DNI

Resultat

6389L

Apte/a

6592S

Apte/a

1237P

Apte/a

7256K

Pendent d’entrevista ()

2830Z

No apte/a

3062Q

Apte/a

8928E

Apte/a

7376B

Apte/a

7977C

No apte/a

7914A

Apte/a

1134C

Apte/a

3600Z

Apte/a

8124S

No presentat/da

6695A

Apte/a

8571X

Apte/a

7719D

Apte/a

6379D

Apte/a

2235Z

Apte/a

7574V

Apte/a

6117T

Apte/a

6116E

Apte/a

8197G

Apte/a

0689H

No presentat/da

7427Q

Apte/a

9158E

Apte/a

6981F

Apte/a

9060P

Apte/a

7560B

Apte/a

7128E

Apte/a

8205H

No apte/a

6816D

No presentat/da

9081Z

No apte/a

9538Y

No presentat/da

2657W

No presentat/da

8050H

Pendent d’entrevista()

8049V

Apte/a

2142Q

Pendent d’entrevista ()

7172Z

Apte/a

7663Q

No presentat/da

1399Z

Apte/a

6370T

Apte/a

8761J

No presentat/da

8618V

No apte/a

8003T

Apte/a

7961G

Apte/a

9698X

Apte/a

1497S

Apte/a

0705M

Apte/a

0649H

Apte/a

8406Y

No apte/a

5657T

Pendent d’entrevista ()

1811F

Apte/a

1418M

Apte/a

9921D

No presentat/da

9635P

Pendent d’entrevista ()

5103S

Apte/a

1172N

Apte/a

7028Z

Apte/a

3004G

Apte/a

8433Q

Apte/a

0174A

Apte/a

2177B

Apte/a

5136L

No presentat/da

1600A

No apte/a

0652K

Apte/a

9011J

Apte/a

2541R

No presentat/da

2654E

Pendent d’entrevista ()

1409L

Apte/a

6154Z

Apte/a

0397L

Apte/a

4473M

Apte/a

0819X

Apte/a

6391J

No apte/a

3108N

Apte/a

4341N

Apte/a

2435X

Apte/a

0064P

Apte/a

1832M

Apte/a

7967G

Apte/a

8093K

Apte/a

3251Y

Pendent d’entrevista ()

8767Z

Apte/a

8304W

No apte/a

0360X

Apte/a

2629C

Pendent d’entrevista ()

() Les entrevistes dels aspirants el resultat dels quals és "pendent d’entrevista", es duran a terme el mateix dia de les proves teorico-pràctica i pràctica, dissabte 14 de març de 2020.

Es convoca a tots els aspirants amb el resultat de les proves "apte/a", a la realització de les proves següents:

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4: prova de coneixements pràctics del lleure (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

14/03/2020

Lloc:

Teatre del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

En finalitzar la prova teòrica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/3/2020

Comunicat d’Urgència

S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que es suspenen totes les proves pendents de realitzar programades per al proper dia 14-03-2020, com a mesura preventiva seguint les recomanacions del departament de Treball.

S’informa que tant bon punt com es pugui activar el procés, es farà el comunicat per mig d’aquesta pàgina web.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva comprensió.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament