No és possible enviar sol·licituds telemàtiques degut a un problema amb el servei e-Tram (més informació).

 • Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’aula per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) Amposta i creació d’una borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Auxiliar d’aula per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) Amposta i creació d’una borsa per a futures vacants

publicat el 03/08/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/08/2020

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar d’aula per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Categoria:

C1

Departament:

UEC

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/08/2020 al 24/08/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 25/08/2020.
 • Període d’al·legacions: 25/08/2020 al 01/09/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 02/09/2020.
 • Inici de les proves: 07/09/2020.

Funcions del lloc de treball:

Suport a la docència, educació física i realització de tallers (transversals d’ESO i d’acció tutorial programats per la UEC).

Requisits imprescindibles:

Tenir una d’aquestes titulacions:

Requisits

valorables/desitjables:

 • Grau o Diplomatura d’Educació Social.
 • Experiència professional en centres de menors (CRAE / CA / CREI) i/o aules/centres especialitzats en diversitat educativa ( UEC / USEE / AIS / AO /CEE ).
 • Docència a instituts i/o escoles amb experiència en tractament de la diversitat a l’aula.
 • Experiència laboral amb adolescents en situació d’exclusió i/o marginació social.
 • Experiència laboral amb adolescents que presenten trastorns de la conducta.
 • Coneixement i/o experiència envers el TDAH.
 • Coneixement i/o experiència envers el Trastorn Mental Greu.
 • Coneixement i/o experiència envers les socioaddiccions: Toxicomanies + addiccions comportamentals.

Tipus de contracte:

En funció del tipus de contracte.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats.

Jornada:

Jornada laboral de 5 hores/setmanals (pot variar en funció de les necessitats).

Horari:

8:00 a 13:00h.

Retribució mensual bruta aproximada:

A determinar.

Lloc de treball:

UEC Amposta.

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2020.

Observacions (particularitats de la gestió)

Hi ha informació important de l’oferta a la pàgina següent.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencial o telemàticament.

Més informació sobre l’oferta

El dia 7 de setembre a les 9:00h del matí. El lloc queda per concretar segons les sol·licituds. Es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Prova escrita

Cas pràctic a desenvolupar.

Entrevista

El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.

Tindrà un valor fonamental en referència a l’adaptació del candidat al perfil necessari per a la UEC, envers les capacitats, habilitats, experiència professional, formació...

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit.

En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Inscripcions

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles, el DNI, el CV i la vida laboral.

Les inscripcions es podran fer de forma telemàtica mitjançant la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball d’Auxiliar d’aula a la UEC AMposta , amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Actualitzat el 25/8/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0994S

1018W

1059R

1367T

5809B

7484K

1670R

2297R

8655P

4276Z

3467N

5428R

1179W

8438S

Exclosos/es

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

2194L

1

5425S

1

7040A

1

8113H

1

4075J

1

6239D

1

4718J

1

1116H

1

0394C

1

2446J

1

3185M

1

3060S

1

7614L

1

1437T

1

3595W

1

Motiu d’exclusió:

1: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.


Període d’al·legacions: del 25-08-2020 al 01-09-2020

Durant el període d’al·legacions podeu presentar els documents requerits al Registre de l’ajuntament o de forma telemàtica.

El dia 02-09-2020 es publicarà el llistat definitiu.


Convocatòria a les proves

L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.

El dia 7 de setembre a les 9:00h del matí. El lloc queda per concretar segons les sol·licituds del llista d’admesos/es i exclosos/es definitiu que es publicarà el 02-09-2020

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0994S

1018W

1059R

1367T

5809B

7484K

1670R

2297R

8655P

4276Z

3467N

5428R

1179W

8438S

3185M

5425S

Exclosos/es

DNI

 Motiu exclusió

2194L

1

7040A

1

8113H

1

4075J

1

6239D

1

4718J

1

1116H

1

0394C

1

2446J

1

3060S

1

7614L

1

1437T

1

3595W

1

Motiu d’exclusió:

 1. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

Admesos/es que han de passar la prova C1 de català

DNI

7484K

2297R

4276Z

5428R

1179W

Convocatòria a les proves

 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • A l’interior de l’auditori només es podrà accedir amb dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

Prova: Cas pràctic

Dia: 7/09/2020

Hora: 9:00 hores

Lloc: Unitat d’Escolarització compartida
c/ Salamanca, 14-18 baixos

Important: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/9/2020

Resultats proves

S’informa a tots els aspirants al procés de selecció, que segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els resultats de les proves realitzades el dia 07-09-2020, han estat els següents:

DNI

Prova escrita

Entrevista

0994S

6

APTE/A

1018W

No presentat/da

-

1059R

No presentat/da

-

1367T

6,5

APTE/A

5809B

9,25

APTE/A

7484K

3,5

-

1670R

No presentat/da

-

2297R

3

-

8655P

8,75

APTE/A

4276Z

6,5

APTE/A

3467N

4,5

-

5428R

5,5

APTE/A

1179W

7,25

NO APTE/A

8438S

No presentat/da

-

3185M

7

NO APTE/A

5425S

No presentat/da

-

Aspirant que haurà de realitzar la prova de coneixement nivell C1 de Català

DNI

5428R

El Tribunal qualificador comunicarà a l’aspirant indicat,  el dia, el lloc i l’hora per a la realització de dita prova.

S’informa als aspirants que la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda pendent de constituir, a expenses del resultat que obtingui l’aspirant que ha de fer la prova de coneixements del nivell C1 de Català.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/9/2020

Resultats de la prova de nivell de català C1 

Havent realitzat la prova de coneixement de català del nivell C1, avui dimecres 16 de setembre de 2020, el resultat és el següent:

 

DNI

Resultat

5428R

No apte/a

 El tribunal qualificador del procés de selecció emet acta amb el següent ordre de la borsa definitiu:

 

DNI

Ordre de la borsa

5809B

1r

8655P

2n

1367T

3r

4276Z

4t

0994S

 Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament