• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 4 places d’agent de la policia local d’Amposta

Oferta de treball: 4 places d’agent de la policia local d’Amposta

publicat el 14/04/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Actualització terminis: s’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament. Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

14/04/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent de la Policia Local

Categoria:

C1

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

4

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2020 al 20/06/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

Els propis exigits en la base segonade les Bases reguladores de la convocatòria, entre els quals estan:

 1. Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

 2. Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Per a l’equivalència de titulacions s’observarà el contingut de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Reial Decret 986/1991 i l’Ordre EDU/1603/2009, així com les seves posteriors modificacions. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (http://www.educacionyfp.gob.es)

 3. Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

 4. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

 5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 6. Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes.

 7. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licitud.

 8. Compromís de portar armes, que es presentarà mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud.

 9. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

 10. Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta.

 11. Acreditar estar en possessió del certificar intermedi de llengua catalana (Nivell B2) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no presentin el corresponent certificat, ni acreditin trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova de caràcter eliminatori.

Documentació a presentar:

No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits, només l’annex V amb la relació d’aquests.

En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Sisena de la convocatòria.

Observacions (particularitats de la gestió):


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs-oposició lliure de 4 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació


Descarregar bases reguladores (PDF, 608KB)

Actualitzat el 26/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament:

Inscripció presencialment:
 • Període d’inscripció: Del 01/06/2020 al 20/06/2020
 • Lloc: Pavelló Firal 1 d’octubre,C/ Sebastià Juan Arbó,43870 Amposta
 • Hora: De 09:00h a 13:00h

Els aspirants que ho desitgin podran fer la inscripció via telemàtica, tal com estava previst a les bases específiques (Tercera: SOL·LICITUDS), juntament amb la instància genèrica.

La resta de terminis seran d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/6/2020

Actualitzat lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/7/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

IMPORTANT: Les bases del present procés selectiu s’han vist modificades al seu punt primer i novè per a complir amb l’actualització de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, determinada per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, sense que aquesta modificació afecti al present llistat. La modificació serà publicada amb caràcter d’urgència al BOPT, però es transcriu a continuació amb l’objectiu de donar la màxima publicitat el nou redactat afegit.

PUNT PRIMER. S’afegeix el següent text:

D’acord amb la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en ell medi ambient, es modifica l’article 7 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, a on s’estableix que els policies locals gaudeixen a tots els efectes, en l’exercici de llurs funcions, de la condició d’agents de l’autoritat. Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allò que disposa l’esmentada Llei quant a la presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals. El nombre de places reservat per a dones s’estableix en el 25% de les places convocades.

PUNT NOVÈ. S’afegeix el següent text:

9.6 En tot cas, caldrà complir amb al que estableix la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals, redactada en virtut de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la qual detalla que:

 • El nombre de places reservat per a dones no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al 25% de les places convocades.
 • L’adjudicació de les places convocades s’ha de fer seguint una única llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no s’assoleixi el percentatge que determina el paràgraf anterior, en el qual cas caldrà donar preferència a les candidates dones, fins a assolir l’objectiu perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents:
  1. Hi ha d’haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la superació de les proves i els exercicis de la fase d’oposició del sistema selectiu.
  2. Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d’aquest criteri de preferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d’oposició i, si escau, en la fase de concurs, de més del 15% respecte als candidats homes preterits.
  3. No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin motius de discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de preferència que regula la present disposició, com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats d’accés a l’ocupació

  Admesos/es

  DNI

  1678C

  8650Z

  5059B

  3694L

  9344B

  9047A

  4589F

  2908C

  5093C

  1338Z

  8041R

  0052H

  5627B

  7611E

  6628E

  4269D

  2297R

  5638K

  3743Y

  7449F

  7237X

  5226T

  2807B

  0620D

  1628P

  5817A

  5377L

  2484X

  7615B

  8844R

  7408A

  5470Z

  1832X

  8736Y

  7668L

  5761K

  5251W

  1663C

  7563P

  8432D

  5400J

  6826F

  9197D

  4016S

  2462B

  9299W

  5355Y

  6378P

  4645K

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  7656X

  1.7

  3883P

  1.7

  8887G

  1.2 (A2)

  6918R

  2.1, 2.2, 2,3

  1760T

  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  2636D

  1.3, 1.5, 1.6, 1.7

  4932A

  1.7, 2.5, 2.6

  5018E

  1.5, 1.6

  4792X

  1.2 (A2)

  4475A

  1.2, 1.5, 1.6

  7953J

  1.2 (A2), 1.4

  8456X

  1.5

  2106N

  1.2

  5125G

  1.5

  5845J

  1.7, 2.1, 2.2

  3262N

  1.4, 1.5, 1.6, 1.7

  2689T

  1.2 (A2)

  5542P

  1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3

  1629D

  1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  6242Q

  1.2 (A2), 1.5, 1.6

  4982S

  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  3080D

  1.3, 1.4

  4718K

  1.5, 1.6

  9954F

  1.2 (A2)

  1120A

  1.2

  5534R

  1.5, 1.6, 1.7

  2224B

  1.5, 1.6

  0430A

  1.2 (A2), 1.7

  6648B

  1.2

  1508T

  1.2 (A2)

  6967Q

  1.7

  0750Q

  1.5, 1.6

  6249C

  1.4, 2.1

  3566L

  1.7

  6605Z

  1.2

  3773B

  1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7

  3045L

  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

  5067Y

  0.0

  0243T

  0.0

  4348Q

  0.0

  3641C

  0.0

  0702Q

  0.0

  7896Q

  0.0

  0974W

  0.0

  Motiu d’exclusió:

  Manca de documentació:
  0.0 Fora de termini
  1.1 Manca DNI o document equivalent
  1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i B
  1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria
  1.4 Manca certificat de nivell de català
  1.5 Manca Annex 5 Declaració de mèrits
  1.6 Manca Annex 6 Declaració responsable
  1.7 Manca sol·licitud de participació de processos selectius

  No presentació en format PDF:
  2.1 No format PDF DNI o document equivalent
  2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B
  2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria
  2.4 No format PDF certificat de nivell de català
  2.5 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits
  2.6 No format PDF Annex 6 Declaració responsable
  2.7 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

  Període d’al·legacions

  Del 10/07/2020 al 19/07/2020

  Si no es presenten esmenes o recusacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

  Convocatòria a les proves

  Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

  Prova 1: Coneixements llengua catalana

  Dia:

  27/07/2020

  Hora:

  10:00H

  Lloc:

  Auditori Municipal

  C/ Sebastià Joan Arbó

  Amposta, 43870

  Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol•licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

  Prova 2 i 3: Cultura general i prova teòrica

  Dia:

  29/07/2020

  Hora:

  08:00h

  Lloc:

  Auditori Municipal

  C/ Sebastià Joan Arbó

  Amposta, 43870

  Prova 4: Aptitud física

  Dia:

  29/07/2020

  Hora:

  A determinar

  Lloc:

  Pavelló 3, pista coberta

  C/ Sebastià Joan Arbó

  Amposta, 43870

  Prova 5: Psicotècnic

  Dia:

  03/08/2020

  Hora:

  08:00h

  Lloc:

  A determinar

  Prova 6: Tema a desenvolupar

  Dia:

  03/08/2020

  Hora:

  A determinar

  Lloc:

  A determinar

  Tribunal qualificador

  • President
   • Titular: Ruben Clemente Gil, Caporal de la Policia Local d’Amposta
   • Suplent: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta
  • Vocals
   • Titular: Francisco Manuel Palacios Sanchez, Caporal de la Policia Local d’Amposta
   • Suplent: Ramon Nadal Regolf, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
   • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta
   • Titular: Montse Barceló Morera, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
   • Suplent: Miquel Alonso Cruelles, Tècnica suplent designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
   • Titular: Miquel Molluna Cano, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
   • Suplent: Joan Espejo Lobato, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat
  • Secretaria
   • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta
   • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 21/7/2020

  Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  Prova català

  1678C

  Exempt/a

  8650Z

  Exempt/a

  5059B

  Exempt/a

  3694L

  Exempt/a

  9344B

  Exempt/a

  9047A

  Exempt/a

  4589F

  Exempt/a

  2908C

  Exempt/a

  5093C

  Exempt/a

  1338Z

  Exempt/a

  8041R

  Exempt/a

  0052H

  Exempt/a

  5627B

  Exempt/a

  7611E

  Exempt/a

  6628E

  Exempt/a

  4269D

  Exempt/a

  2297R

  Exempt/a

  5638K

  Exempt/a

  3743Y

  Exempt/a

  7449F

  Exempt/a

  7237X

  Exempt/a

  5226T

  Exempt/a

  2807B

  Exempt/a

  0620D

  Exempt/a

  1628P

  Exempt/a

  5817A

  Exempt/a

  5377L

  Exempt/a

  2484X

  Exempt/a

  7615B

  Exempt/a

  8844R

  Exempt/a

  7408A

  Exempt/a

  5470Z

  Exempt/a

  1832X

  Exempt/a

  8736Y

  Exempt/a

  7668L

  Exempt/a

  5761K

  Exempt/a

  5251W

  Exempt/a

  1663C

  Exempt/a

  7563P

  Exempt/a

  8432D

  Exempt/a

  5400J

  Exempt/a

  6826F

  Exempt/a

  9197D

  Exempt/a

  4016S

  Exempt/a

  2462B

  Exempt/a

  9299W

  Exempt/a

  5355Y

  Exempt/a

  6378P

  Exempt/a

  4645K

  Exempt/a

  3883P

  Exempt/a

  2636D

  Exempt/a

  5018E

  Exempt/a

  4475A

  Exempt/a

  2106N

  Exempt/a

  5845J

  Exempt/a

  1629D

  Exempt/a

  1120A

  Exempt/a

  2224B

  Exempt/a

  6967Q

  Exempt/a

  9954F

  Exempt/a

  4718K

  Exempt/a

  7656X

  Exempt/a

  6918R

  Exempt/a

  3773B

  No exempt/a

  6249C

  No exempt/a

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  8887G

  1.2 (A2)

  1760T

  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  4932A

  1.7, 2.5, 2.6

  4792X

  1.2 (A2)

  7953J

  1.2 (A2), 1.4

  8456X

  1.5

  5125G

  1.5

  3262N

  1.4, 1.5, 1.6, 1.7

  2689T

  1.2 (A2)

  5542P

  1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3

  6242Q

  1.2 (A2), 1.5, 1.6

  4982S

  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  3080D

  1.3, 1.4

  5534R

  1.7

  0430A

  1.2 (A2), 1.7

  6648B

  1.2

  1508T

  1.2 (A2)

  0750Q

  1.5, 1.6

  3566L

  1.7

  6605Z

  1.2

  3045L

  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

  5067Y

  0.0

  0243T

  0.0

  4348Q

  0.0

  3641C

  0.0

  0702Q

  0.0

  7896Q

  0.0

  0974W

  0.0

  Motiu d’exclusió:

  Manca de documentació:

  0.0 Fora de termini.
  1.1 Manca DNI o document equivalent.
  1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i B.
  1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria.
  1.4 Manca certificat de nivell de català.
  1.5 Manca Annex 5 Declaració de mèrits.
  1.6 Manca Annex 6 Declaració responsable.
  1.7 Manca sol·licitud de participació de processos selectius .

  No presentació en format PDF:

  2.1 No format PDF DNI o document equivalent.
  2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B.
  2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria.
  2.4 No format PDF certificat de nivell de català.
  2.5 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits.
  2.6 No format PDF Annex 6 Declaració responsable.
  2.7 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius.

  Convocatòria a les proves

  Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

  • L’accés als recintes on es realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
  • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
  • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

  Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

  Prova 1: Coneixements llengua catalana

  Dia:

  27/07/2020

  Hora:

  10:00h

  Lloc:

  Plaça del Ajuntament, 3-4
  Segon Pis. Sala Sant-Jean
  Amposta, 43870

  Prova 2 i 3: Cultura general i prova teòrica

  Dia:

  29/07/2020

  Hora:

  08:00h

  Lloc:

  Auditori Municipal
  C/ Sebastià Joan Arbó
  Amposta, 43870

  Prova 4: Aptitud física

  Dia:

  29/07/2020

  Hora:

  A determinar

  Lloc:

  Pavelló 3, pista coberta
  C/ Sebastià Joan Arbó
  Amposta, 43870

  Prova 5: Psicotècnic

  Dia:

  03/08/2020

  Hora:

  08:00h

  Lloc:

  A determinar

  Prova 6: Tema a desenvolupar

  Dia:

  03/08/2020

  Hora:

  A determinar

  Lloc:

  A determinar

  Tribunal qualificador

  El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

  • President
   • Titular: Ruben Clemente Gil, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
   • Suplent: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
  • Vocals
   • Titular: Francisco Manuel Palacios Sanchez, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
   • Suplent: Ramon Nadal Regolf, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
   • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta.
   • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta.
   • Titular: Montse Barceló Morera, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
   • Suplent: Miquel Alonso Cruelles, Tècnica suplent designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
   • Titular: Miquel Molluna Cano, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
   • Suplent: Joan Espejo Lobato, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Secretaria
   • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
   • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 30/7/2020

  Resultats proves

  Primer Exercici. Prova català. Dia 24/07

  DNI

  Coneixement llengua Catalana

  4718K

  Exempt/a

  7615B

  Exempt/a

  7656X

  Exempt/a

  5817A

  Exempt/a

  3743Y

  Exempt/a

  7237X

  Exempt/a

  1832X

  Exempt/a

  1663C

  Exempt/a

  8844R

  Exempt/a

  7611E

  Exempt/a

  2484X

  Exempt/a

  4016S

  Exempt/a

  5627B

  Exempt/a

  1120A

  Exempt/a

  3773B

  Exempt/a

  8650Z

  Exempt/a

  5761K

  Exempt/a

  4269D

  Exempt/a

  2636D

  Exempt/a

  6378P

  Exempt/a

  8041R

  Exempt/a

  0620D

  Exempt/a

  1628P

  Exempt/a

  1629D

  Exempt/a

  2297R

  Exempt/a

  7408A

  Exempt/a

  7449F

  Exempt/a

  5845J

  Exempt/a

  1678C

  Exempt/a

  9299W

  Exempt/a

  9344B

  Exempt/a

  2462B

  Exempt/a

  6918R

  Exempt/a

  2908C

  Exempt/a

  5377L

  Exempt/a

  9197D

  Exempt/a

  4589F

  Exempt/a

  9047A

  Exempt/a

  5018E

  Exempt/a

  4645K

  Exempt/a

  4475A

  Exempt/a

  8736Y

  Exempt/a

  2106N

  Exempt/a

  3694L

  Exempt/a

  9954F

  Exempt/a

  8432D

  Exempt/a

  2807B

  Exempt/a

  5226T

  Exempt/a

  6249C

  No presentat/ada

  5355Y

  Exempt/a

  3883P

  Exempt/a

  2224B

  Exempt/a

  5059B

  Exempt/a

  7668L

  Exempt/a

  1338Z

  Exempt/a

  6826F

  Exempt/a

  6967Q

  Exempt/a

  5400J

  Exempt/a

  7563P

  Exempt/a

  5093C

  Exempt/a

  5470Z

  Exempt/a

  5251W

  Exempt/a

  6628E

  Exempt/a

  0052H

  Exempt/a

  5638K

  Exempt/a

  Segon Exercici. Cultura General. Dia 24/07

  DNI

  Cultura general

  4718K

  6,20

  7615B

  6,00

  7656X

  No presentat/ada

  5817A

  6,40

  3743Y

  5,80

  7237X

  5,20

  1832X

  6,60

  1663C

  5,60

  8844R

  6,40

  7611E

  6,80

  2484X

  No presentat/ada

  4016S

  No presentat/ada

  5627B

  6,00

  1120A

  8,60

  3773B

  6,20

  8650Z

  8,00

  5761K

  6,00

  4269D

  8,40

  2636D

  6,40

  6378P

  No presentat/ada

  8041R

  5,80

  0620D

  No presentat/ada

  1628P

  5,00

  1629D

  No apte/a

  2297R

  7,00

  7408A

  7,60

  7449F

  8,80

  5845J

  7,80

  1678C

  5,60

  9299W

  6,20

  9344B

  No presentat/ada

  2462B

  6,20

  6918R

  No presentat/ada

  2908C

  No presentat/ada

  5377L

  No presentat/ada

  9197D

  9,00

  4589F

  No presentat/ada

  9047A

  6,60

  5018E

  8,40

  4645K

  No presentat/ada

  4475A

  6,60

  8736Y

  No presentat/ada

  2106N

  7,40

  3694L

  No presentat/ada

  9954F

  8,00

  8432D

  6,80

  2807B

  6,40

  5226T

  6,60

  5355Y

  No presentat/ada

  3883P

  6,20

  2224B

  No presentat/ada

  5059B

  No apte/a

  7668L

  No presentat/ada

  1338Z

  8,20

  6826F

  6,40

  6967Q

  No presentat/ada

  5400J

  No presentat/ada

  7563P

  6,40

  5093C

  5,20

  5470Z

  No presentat/ada

  5251W

  7,60

  6628E

  No presentat/ada

  0052H

  5,40

  5638K

  7,60

  Tercer Exercici. Prova teòrica. Dia 24/07

  DNI

  Prova teòrica

  4718K

  No Apte/a

  7615B

  No Apte/a

  5817A

  5,70

  3743Y

  No Apte/a

  7237X

  No Apte/a

  1832X

  6,05

  1663C

  No Apte/a

  8844R

  5,90

  7611E

  No Apte/a

  5627B

  No Apte/a

  1120A

  5,90

  3773B

  No Apte/a

  8650Z

  5,60

  5761K

  No Apte/a

  4269D

  6,30

  2636D

  No Apte/a

  8041R

  No Apte/a

  1628P

  No Apte/a

  2297R

  No Apte/a

  7408A

  6,45

  7449F

  7,70

  5845J

  7,15

  1678C

  No Apte/a

  9299W

  No Apte/a

  2462B

  No Apte/a

  9197D

  7,10

  9047A

  5,75

  5018E

  6,15

  4475A

  No Apte/a

  2106N

  6,15

  9954F

  5,25

  8432D

  No Apte/a

  2807B

  No Apte/a

  5226T

  No Apte/a

  3883P

  5,75

  1338Z

  5,80

  6826F

  5,15

  7563P

  No Apte/a

  5093C

  No Apte/a

  5251W

  6,75

  0052H

  No Apte/a

  5638K

  5,75

  Quart Exercici. Aptitud física. Dia 24/07

  DNI

  Aptitud física

  5817A

  No apte/a

  1832X

  5,70

  8844R

  5,40

  1120A

  8,95

  8650Z

  7,60

  4269D

  6,50

  7408A

  No apte/a

  7449F

  7,90

  5845J

  No apte/a

  9197D

  5,75

  9047A

  9,10

  5018E

  5,75

  2106N

  6,90

  9954F

  9,55

  3883P

  No apte/a

  1338Z

  No apte/a

  6826F

  9,00

  5251W

  No apte/a

  5638K

  No apte/a

  Es convoca als aspirants que han superat totes les proves fins al moment per a realitzar el psicotècnic el proper dilluns 03 d’agost a les 08:00h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó (Plaça del Castell, 13, 43870, Amposta)

  DNI

  Psicotècnic

  1832X

  A realitzar

  8844R

  A realitzar

  1120A

  A realitzar

  8650Z

  A realitzar

  4269D

  Exempt/a

  7449F

  A realitzar

  9197D

  Exempt/a

  9047A

  A realitzar

  5018E

  A realitzar

  2106N

  A realitzar

  9954F

  A realitzar

  6826F

  A realitzar

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 4/8/2020

  Resultat psicotècnic

  Cinquè exercici del dia 03/08/2020.

  DNI

  PSICOTÈCNIC

  1832X

  No Apte/a

  8844R

  No presentat/ada

  1120A

  No Apte/a

  8650Z

  Apte/a

  4269D

  Exempt/a

  7449F

  Apte/a

  9197D

  Exempt/a

  9047A

  No Apte/a

  5018E

  No Apte/a

  2106N

  Apte/a

  9954F

  No Apte/a

  6826F

  No Apte/a

  Es convoca als següents candidats per a la realització del sisè exercici, tema a desenvolupar, el proper dijous 06 d’agost a les 09:00h a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó (Plaça del Castell, 13, 43870, Amposta):

  DNI

  8650Z

  4269D

  7449F

  9197D

  2106N

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 7/8/2020

  Tema a desenvolupar i valoració de mèrits.

  Sisè exercici del dia 06/08/2020

  DNI

  Tema a desenvolupar

  Valoració de mèrits

  Puntuació total

  8650Z

  2,75

  No Apte/a

  No realitzada


  4269D

  5

  No Apte/a

  No realitzada


  7449F

  14

  Apte/a

  05,05

  43,45

  9197D

  16

  Apte/a

  05,15

  43

  2106N

  12,25

  Apte/a

  3

  35,7

  Es convoca als següents candidats per a la realització del setè exercici, reconeixement mèdic, el proper dilluns dia 17 d’agost i el divendres dia 21 d’agost a la seu de SP ACTIVA (Avinguda Josep Tarradellas, 53, 43870 Amposta, Tarragona ) a l’hora indicada a cada aspirant:

  DNI

  dia i hora a presentar-se

  7449F

  Dia 17/08/2020 a les 11:30h

  9197D

  Dia 17/08/2020 a les 12:30h

  2106N

  Dia 21/08/2020 a les 09:40h

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament