• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 4 places d’agent de la policia local d’Amposta

Oferta de treball: 4 places d’agent de la policia local d’Amposta

publicat el 14/04/2020


Les bases del present procés selectiu han estat publicades al BOE en data 31 de març del 2020. No obstant, i degut a l’estat d’alarma actual i en virtut del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que a la seva disposició addicional tercera decreta la suspensió dels terminis administratius, el període d’inscripció per a participar en aquest procés selectiu no s’iniciarà mentre duri l’estat d’alarma. En el moment que aquest RD perdi vigència, l’Ajuntament d’Amposta farà una nova actualització en aquest mateix enllaç on indicarà que es dona inici al procés d’inscripció".

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

14/04/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent de la Policia Local

Categoria:

C1

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

4

Terminis:

En suspens: Les bases del present procés selectiu han estat publicades al BOE en data 31 de març del 2020. No obstant, i degut a l’estat d’alarma actual i en virtut del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que a la seva disposició addicional tercera decreta la suspensió dels terminis administratius, el període d’inscripció per a participar en aquest procés selectiu no s’iniciarà mentre duri l’estat d’alarma. En el moment que aquest RD perdi vigència, l’Ajuntament d’Amposta farà una nova actualització en aquest mateix enllaç on indicarà que es dona inici al procés d’inscripció".

Funcions del lloc de treball:

Les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

Els propis exigits en la base segonade les Bases reguladores de la convocatòria, entre els quals estan:

 1. Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

 2. Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Per a l’equivalència de titulacions s’observarà el contingut de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Reial Decret 986/1991 i l’Ordre EDU/1603/2009, així com les seves posteriors modificacions. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (http://www.educacionyfp.gob.es)

 3. Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

 4. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

 5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 6. Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes.

 7. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licitud.

 8. Compromís de portar armes, que es presentarà mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud.

 9. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

 10. Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta.

 11. Acreditar estar en possessió del certificar intermedi de llengua catalana (Nivell B2) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no presentin el corresponent certificat, ni acreditin trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova de caràcter eliminatori.

Documentació a presentar:

No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits, només l’annex V amb la relació d’aquests.

En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Sisena de la convocatòria.

Observacions (particularitats de la gestió):


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs-oposició lliure de 4 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació


Descarregar bases reguladores (PDF, 608KB)


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament