• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 1 plaça d’agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

Oferta de treball: 1 plaça d’agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

publicat el 02/06/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

02/06/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

Categoria:

C1

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Inscripció : del 03/06/2020 al 22/06/2020
 • Resta de terminis: a determinar d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Inscripcions: actualitzat

Inscripció presencial:

 • Del 03/06/2020 al 5/06/2020:
  • Lloc: Pavelló 1 d’Octubre C/ Sebastià Juan Arbó 43870 - Amposta
  • Horari:De 09:00h a 13:00h
 • Del 8/06/2020 al 22/06/2020:
  • Lloc: Ajuntament d’Amposta Plaça de l’Ajuntament , 3-4 43870 - Amposta
  • Horari:De 09:00h a 14:00h

Inscripció telemàtica:

 • Mitjançant el servei de registre electrònic, dins el termini improrrogable de vint (20) dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • El límit de presentació seran les 14:00 hores del vintè (20è) dia natural des de l’inici del termini.

Funcions del lloc de treball:

Les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

Els propis exigits en la base SEGONA de les Bases específiques reguladores de la convocatòria.

Documentació a presentar:

Còpia compulsada de:

 • DNI o document equivalent.

 • Permís de conduir A2 i B.

 • Nivell d’estudis exigit a la convocatòria

 • Document acreditatiu del nivell de català intermedi B2 (si es disposa d’ell).

 • ANNEX 4. Declaració de Mèrits (PDF, 64KB)

No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits, només l’annex 4 amb la relació d’aquests.

Important: Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud, sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d’acord amb les condicions establertes a la legislació vigent. Tanmateix, es farà constar expressament que s’accepta íntegrament el contingut d’aquestes bases, excepte que s’hagi exercit el dret d’impugnar-les.

Les declaracions de responsabilitat s’han de complementar mitjançant el document de l’Annex V.

Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per l’òrgan competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d’incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Sisena de la convocatòria.

Observacions (particularitats de la gestió):


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.


Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs de mobilitat horitzontal de 1 plaça d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, grup C, subgroup C2 de titulació


Descarregar anunci eBOPT amb les bases específiques (PDF 1,50MB)

Actualitzat el 5/6/2020

Actualitzat el lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament