• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 1 plaça d’agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

Oferta de treball: 1 plaça d’agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

publicat el 02/06/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

02/06/2020

Descripció del lloc de treball:

Agent de Policia Local (Mobilitat Horitzontal)

Categoria:

C1

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Inscripció : del 03/06/2020 al 22/06/2020
 • Resta de terminis: a determinar d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Inscripcions: actualitzat

Inscripció presencial:

 • Del 03/06/2020 al 5/06/2020:
  • Lloc: Pavelló 1 d’Octubre C/ Sebastià Juan Arbó 43870 - Amposta
  • Horari:De 09:00h a 13:00h
 • Del 8/06/2020 al 22/06/2020:
  • Lloc: Ajuntament d’Amposta Plaça de l’Ajuntament , 3-4 43870 - Amposta
  • Horari:De 09:00h a 14:00h

Inscripció telemàtica:

 • Mitjançant el servei de registre electrònic, dins el termini improrrogable de vint (20) dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • El límit de presentació seran les 14:00 hores del vintè (20è) dia natural des de l’inici del termini.

Funcions del lloc de treball:

Les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

Els propis exigits en la base SEGONA de les Bases específiques reguladores de la convocatòria.

Documentació a presentar:

Còpia compulsada de:

 • DNI o document equivalent.

 • Permís de conduir A2 i B.

 • Nivell d’estudis exigit a la convocatòria

 • Document acreditatiu del nivell de català intermedi B2 (si es disposa d’ell).

 • ANNEX 4. Declaració de Mèrits (PDF, 64KB)

No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits, només l’annex 4 amb la relació d’aquests.

Important: Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud, sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d’acord amb les condicions establertes a la legislació vigent. Tanmateix, es farà constar expressament que s’accepta íntegrament el contingut d’aquestes bases, excepte que s’hagi exercit el dret d’impugnar-les.

Les declaracions de responsabilitat s’han de complementar mitjançant el document de l’Annex V.

Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per l’òrgan competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d’incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Sisena de la convocatòria.

Observacions (particularitats de la gestió):


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs de mobilitat horitzontal de 1 plaça d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, grup C, subgroup C2 de titulació


Descarregar anunci eBOPT amb les bases específiques (PDF 1,50MB)

Actualitzat el 5/6/2020

Actualitzat el lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/7/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

7449F

4269D

3694L

Exclosos/es

DNI

Motiu

5627D

1.7

5741C

1.3, 1.4, 1.5, 1.7

7668L

1.4, 1.7

9197D

1.4, 1.7

5470Z

1.4, 1.7

2224B

1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.10

4905Z

1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.6, 2.5

1194X

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9

Motiu d’exclusió:

Manca de documentació:

1.1 Manca DNI o document equivalent
1.2 Manca permís de conduir classe A2 i B
1.3 Manca nivell d’estudis exigit en la convocatòria
1.4 Manca certificat Curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública o institució anàloga
1.5 Manca certificat de nivell de català
1.6 Manca currículum vitae
1.7 Manca certificat de serveis prestats de l’Administració pública de procedència
1.8 Manca Annex 4 Declaració de mèrits
1.9 Manca Annex 5 Declaració responsable
1.10 Manca sol·licitud de participació de processos selectius

No presentació en format PDF:

2.1 No format PDF DNI o document equivalent
2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B
2.3 No format PDF nivell d’estudis exigit a la convocatòria
2.4 No format PDF certificat Curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública o institució anàloga
2.5 No format PDF certificat de nivell de català
2.6 No format PDF currículum vitae
2.7 No format PDF certificat de serveis prestats de l’Administració pública de procedència
2.8 No format PDF Annex 4 Declaració de mèrits
2.9 No format PDF Annex 5 Declaració responsable
2.10 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

Període d’al·legacions

Del 09/07/2020 al 18/07/2020.

Si no es presenten esmenes o recusacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves el dia 24 de juliol del 2020.

Prova 1: Coneixements llengua catalana

Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol•licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Hora:

08:00h

Lloc:

Edifici del Ajuntament.
Plaça del Ajuntament, 3-4
Amposta, 43870

Prova 2: Aptitud física

Hora:

10:00h

Lloc:

Pavelló 3, Pista coberta
C/ Sebastià Joan Arbó
Amposta, 43870

Prova 3: Coneixements professionals

Hora:

Durant el matí, pendent determinar

Lloc:

Biblioteca Sebastià Joan Arbó
Plaça del Castell, 13
Amposta, 43870

Prova 4: Psicotècnic

Hora:

A determinar

Lloc:

Biblioteca Sebastià Joan Arbó
Plaça del Castell, 13
Amposta, 43870

Tribunal qualificador

 • President:
  • Titular: Bruno Aragonés Panisello, Caporal de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta
 • Vocals:
  • Titular: Manel Millan Arbós, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Joan Gutierrez Martínez , funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta
  • Titular: Montse Barceló Morea, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Suplent: Miquel Alonso Cruelles, Tècnic suplent designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Titular: Joaquin Ferré Moliné, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
  • Suplent: Alfonso Domingo González, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Secretaria:
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/7/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

Tots els aspirants admesos estan exempts de fer la prova de català.

DNI

7449F

4269D

3694L

9197D

5627B

Exclosos/es

DNI

Motiu

5741C

1.7

7668L

1.4, 1.7

5470Z

1.4, 1.7

2224B

1.8, 2.4, 2.7, 2.10

4905Z

1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.6, 2.5

1194X

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9

Motiu d’exclusió:

Manca de documentació:
1.1 Manca DNI o document equivalent
1.2 Manca permís de conduir classe A2 i B
1.3 Manca nivell d’estudis exigit en la convocatòria
1.4 Manca certificat Curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública o institució anàloga
1.5 Manca certificat de nivell de català
1.6 Manca currículum vitae
1.7 Manca certificat de serveis prestats de l’Administració pública de procedència
1.8 Manca Annex 4 Declaració de mèrits
1.9 Manca Annex 5 Declaració responsable
1.10 Manca sol·licitud de participació de processos selectius

No presentació en format PDF:
2.1 No format PDF DNI o document equivalent
2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B
2.3 No format PDF nivell d’estudis exigit a la convocatòria
2.4 No format PDF certificat Curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública o institució anàloga
2.5 No format PDF certificat de nivell de català
2.6 No format PDF currículum vitae
2.7 No format PDF certificat de serveis prestats de l’Administració pública de procedència
2.8 No format PDF Annex 4 Declaració de mèrits
2.9 No format PDF Annex 5 Declaració responsable
2.10 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves el dia 24 de juliol del 2020:

Prova 2: Aptitud física

Hora:

09:00H

Lloc:

Pavelló 3, Pista coberta
C/ Sebastià Joan Arbó
Amposta, 43870

Prova 3: Coneixements professionals

Hora:

Durant el matí, pendent determinar

Lloc:

Biblioteca Sebastià Joan Arbó
Plaça del Castell, 13
Amposta, 43870

Prova 4: Psicotècnic

Hora:

A determinar

Lloc:

Biblioteca Sebastià Joan Arbó
Plaça del Castell, 13
Amposta, 43870

Observacions:

 • Recordem als aspirants que per a poder realitzar les proves físiques han de portar els certificats mèdics.
 • Degut a que les proves es realitzaran en un sol dia, els aspirants han de portar el mateix dia 24 tots els mèrits que vulguin al·legar.

Tribunal qualificador

 • President:
  • Titular: Bruno Aragonés Panisello, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta .
 • Vocals:
  • Titular: Manel Millan Arbós, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Joan Gutierrez Martínez , funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Titular: Montse Barceló Morea, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Suplent: Miquel Alonso Cruelles, Tècnic suplent designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Titular: Joaquin Ferré Moliné, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Suplent: Alfonso Domingo González, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat .
 • Secretaria:
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Secretaria Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/7/2020

Resultats proves aptitud física i coneixements professionals

DNI

Aptitud física

Coneixements professionals

5627B

7,95

14,50

4269D

7,20

16,00

7449F

9,30

No apte/a

9197D

8,05

11,25

3694L

7,85

18,75

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es següents a la realització del psicotècnic el dia 24 de juliol a les 16:00h a l’Ajuntament d’Amposta, Plaça del Ajuntament 3-4, segon pis, sala Sant-Jean.

DNI

5627B

4269D

9197D

3694L

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/8/2020

Resultats Definitius

DNI

Aptitud física

Coneixements professionals

Psicotècnic

Mèrits

Puntuació total

5627B

7,95

14,50

No apte/a

---

---

4269D

7,20

16,00

Apte/a

3

26,2

9197D

8,05

11,25

Apte/a

4,65

23,95

3694L

7,85

18,75

Apte/a

2,75

29,35

L’aspirant amb el DNI 3694L, sent el que ha obtingut la major puntuació, és citat per a realitzar la cinquena i última prova, el reconeixement mèdic, obtenint un resultat de Apte/a i per tant, és el l’aspirant proposat pel Tribunal per a ocupar la plaça.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament