• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Treballador/a social de Serveis Socials

Oferta de treball: Treballador/a social de Serveis Socials

publicat el 01/10/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Treballador/a social de Serveis Socials

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 29/10/2019 al 07/11/2019 (horari registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 28/11/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions generals:

 • Especialització
  • Acompanyar les persones i les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
  • Recopilar la informació relativa a les necessitats de la persona atesa i assessorar-la sobre els seus drets i les seves obligacions.
  • Analitzar la situació en què es troba cada client i suggerir les diferents opcions sobre la manera de resoldre els seus problemes o superar les seves dificultats.
  • Recopilar antecedents i preparar expedients o informes dels casos considerats per a la seva presentació eventual davant els tribunals o altres instàncies.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistència social.
  • Tramitar i fer el seguiment de les sol·licituds del servei d’ajut o acció social a domicili.
 • Execució
  • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
  • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
  • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnic i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Presentar al/a la cap els resultats de gestió del seu àmbit d’actuació.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
  • Crear sinergies i treballar conjuntament amb altres recursos comunitaris.
 • Revisió
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de les intervencions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió a partir de treball individualitzat i familiar.
 • Rebre i analitzar les demandes en l’atenció directa a les persones usuàries i a les seves famílies.
 • Informar, orientar i assessorar de les prestacions i dels recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes.
 • Aplicar i avaluar el tractament de suport individual o familiar a processos d’integració social i laboral, als tractaments mèdics i psicològics d’acord amb la prèvia elaboració de pla de treball amb l’equip.
 • Tramitar i fer el seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions individuals i/o familiars a què té dret la persona usuària.
 • Coordinar entre els Serveis Socials del primer nivell, així com amb la resta de serveis de benestar (salut, educació existents en el territori)les intervencions en individus i en famílies.
 • Tramitar propostes de derivació i d’intervenció a serveis d’atenció especialitzada referent a persones i/o famílies.
 • Efectuar amb els serveis d’atenció especialitzada el seguiment de les persones i les famílies.
 • Dur a terme treballs comunitaris (prevenció, detecció precoç, i consciència sobre problemàtiques) amb entitats i associacions del municipi.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Grau en treball social o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall) .

Jornada:

Jornada sencera

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de treballador/a social de l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar bases (PDF, 259KB)

Actualitzat el 28/10/2019

Llista provisional d’admesos/es exclosos/es

Admesos/es

DNI

378F

777K

695B

019Z

736G

774M

970X

980P

215P

379W

934Y

245L

947J

800K

753H

634W

234V

699J

622X

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

341Q

115L

243W

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana

DNI

243W

Motiu d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae. 
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’Informa a tots/es els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 29/10/2019 al 07/11/2019 (horari registre de 09h a 14h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Inici de les proves: 28/11/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 8/11/2019

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

378F

777K

695B

019Z

736G

774M

970X

980P

215P

379W

934Y

245L

947J

800K

753H

634W

234V

699J

622X

341Q

115L

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català (DNI)

243W

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana (DNI)

243W

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

28/11/2019

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
SALA TEATRE AUDITORI
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català).

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 1 (nivell de castellà)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell superior de coneixements de llengua castellana).

Hora:

10:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

11:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló Prats
 • Vocal: Mercè Príncep Guart.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament