• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

Oferta de treball: Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

publicat el 02/10/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Psicòlegs per al SIS a Serveis Socials

Categoria:

A2

Departament:

Serveis socials

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 25/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 25/10/2019 al 03/11/2019 (Horari Registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 07/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 29/11/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Especialització
  • Acompanyar a les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
  • Analitzar la situació en què es troba cada persona atesa i elaborar el pla d’acció psicosocial a aplicar per a la millora de la seva situació.
  • Elaborar plans de millora en famílies amb menors en situació de risc social i fer-ne el seguiment.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció dels menors en risc.
  • Coordinar-se amb recursos comunitaris de l’àmbit dels menors i les seves famílies.
 • Execució
  • Donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Fer el seguiment de l’execució de les activitats i projectes de l’àmbit de gestió assignat.
  • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o programes que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
  • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
  • Desenvolupar treball psicosocial en les famílies ateses o en algun dels seus membres.
  • Elaborar informes tècnics del programes i/o projectes realitzats.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de les intervencions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Diagnosticar i valorar els menors i les famílies en situació de risc social.
 • Portar a terme una intervenció sistèmica individual, familiar i social: modificar pautes familiars i/o individuals. Realitzar entrevistes d’acollida i seguiment de pares i mares.
 • Reparar i modificar situacions familiars que posen en risc la cura dels infants o adolescents a càrrec.
 • Treballar conjuntament amb els serveis socials bàsics en el pla de treball de les persones i famílies ateses.
 • Assessorar en la derivació a un servei d’atenció especialitzada d’aquells casos que no es poden resoldre dins de l’àmbit de l’atenció social primària.
 • Dur a terme treball comunitari amb entitats i altres recursos del territori.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Grau en psicologia o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Jornada sencera.

Horari:

A definir.

Lloc de treball:

Edifici SIS de l’Àrea de Serveis Socials.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment dos llocs de treball de psicòleg/òloga del SIS a l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar bases (PDF, 257KB)

Actualitzat el 25/10/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es 

DNI

103Z

580A

843J

723X

444M

349J

209R

761S

248G

578J

609G

980C

803V

061X

537K

997B

266Q

666K

665X

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

179G

Exclosos/es

DNI

MOTIU

478W

D

Motius d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’Informa a tots/tes els/les candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 25/10/2019 al 03/11/2019 (Horari Registre de 09h a 14h).
 • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: 07/11/2019.
 • Inici de les proves: 29/11/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.


Actualitzat el 7/11/2019

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

103Z

580A

843J

723X

444M

349J

209R

761S

248G

578J

609G

980C

803V

061X

537K

997B

266Q

666K

665X

179G

Exclosos/es (DNI)

Motiu

478W

D

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

29/11/2019

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
SALA TEATRE AUDITORI
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Enric Belda Valls

Es comptarà amb l’assistència d’un assessor extern.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/12/2019

Resultats de les proves

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats de les proves realitzades el passat dia 29-11-2019:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Final teòric

103Z

Admés/sa

---

---

No presentat/ada

   

580A

Admés/sa

---

---

No apte/a

   

843J

Admés/sa

---

---

22,8

18

40,8

723X

Admés/sa

---

---

No presentat/ada

   

444M

Admés/sa

---

---

22,8

18

40,8

349J

Admés/sa

---

---

No presentat/ada

   

209R

Admés/sa

---

---

No apte/a

   

761S

Admés/sa

---

---

31,5

33

64,5

248G

Admés/sa

---

---

24,5

No apte/a

 

578J

Admés/sa

---

---

22,8

20

42,8

609G

Admés/sa

---

---

No presentat/ada

   

980C

Admés/sa

---

---

24,5

22

46,5

803V

Admés/sa

---

---

No apte/a

   

061X

Admés/sa

---

---

No presentat/ada

   

537K

Admés/sa

---

---

31,5

32

63,5

997B

Admés/sa

---

---

22,8

No apte/a

 

266Q

Admés/sa

---

---

24,5

18

42,5

666K

Admés/sa

---

---

21

No apte/a

 

665X

Admés/sa

---

---

No apte/a

   

179G

Admés/sa

---

---

     

478W

EXCLÒS/A

         

Candidats que han superat la fase d’oposició:

DNI

Puntuació

843J

40,8

444M

40,8

761S

64,5

578J

42,8

980C

46,5

537K

63,5

266Q

42,5

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició, a presentar la documentació per a la valoració de mèrits, segons s’indica en les bases específiques de la convocatòria (punt 3.2.1. i punt 4 ), durant el període de 10 dies naturals, fixat entre el 03/12/2019 al 12/12/2019.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits d’aquest procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- es podran presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, de dilluns a divendres, en hores de registre de 9:00h a 14:00h.

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició a l’entrevista que tindrà lloc:

Dia:

13/12/2019

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Àrea de Serveis Socials
C/ Sant Roc núm. 8 (baixos)
43870 - Amposta

Hora:

11:00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/12/2019

Resultats definitius procés de selecció

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats definitius de les proves realitzades:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Mèrits

Entrevista

 

103Z

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

580A

Admès/a

---

---

No apte/a

       

843J

Admès/a

---

---

22,8

18

2,8

3,5

47,1

723X

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

444M

Admès/a

---

---

22,8

18

5,6

3,6

50,0

349J

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

209R

Admès/a

---

---

No apte/a

       

761S

Admès/a

---

---

31,5

33

1,2

5

70,7

248G

Admès/a

---

---

24,5

No apte/a

     

578J

Admès/a

---

---

22,8

20

2,4

3,5

48,7

609G

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

980C

Admès/a

---

---

24,5

22

2,1

5

53,6

803V

Admès/a

---

---

No apte/a

       

061X

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

537K

Admès/a

---

---

31,5

32

3,5

4

71,0

997B

Admès/a

---

---

22,8

No apte/a

     

266Q

Admès/a

---

---

24,5

18

3,6

4

50,1

666K

Admès/a

---

---

21

No apte/a

     

665X

Admès/a

---

---

No apte/a

       

179G

Admès/a

---

---

         

478W

Exclòs/a

           

S’informa que dels resultats anteriors indicats, i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a aspirants per ocupar els dos lloc de treball objecte de la convocatòria als aspirants:

DNI

537K

761S

S’informa que dels resultats anteriors indicats, i segons l’acta del procés de selecció, es proposa per a la borsa de treball, i segons l’ordre de puntuació, als següents aspirants:

DNI

980C

266Q

444M

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament