• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Promoció interna: Administratiu/va per a Secretaria

Oferta de treball: Promoció interna: Administratiu/va per a Secretaria

publicat el 25/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Bases reguladores


Descarregar PDF

Actualitzat el 25/7/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats/es admesos/es

DNI

0163L

Candidats/es exclosos/es

DNI

No n’hi ha

Concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Si passat aquest temps no s’han presentat al·legacions, aquesta llista es considerarà definitiva.

Es convoca als candidats admesos per a realitzar la fase d’oposició indicada al punt cinquè de les bases el dia 1 d’octubre del 2019, a les 09:00h,  a la Sala Sant Jean de l’Ajuntament d’Amposta.

El Tribunal qualificador per aquest procés de selecció queda constituït de la següent forma:

 • President/a: Verònica Arasa Gallego
  Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
 • Vocals:
  • Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
   Suplent: el vocal designat com a suplent per l’EAPC
  • Joaquim Moya Benet
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
  • Neus Serret Lor
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
  • Montserrat Ferré Peris
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
 • Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció

   Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


   Actualitzat el 8/10/2019

   Acta de constitució del tribunal i de valoració de les proves

   Essent les nou hores i trenta minuts es constitueix en aquesta Casa Consis­torial el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta.

   El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem­bres:

   •  Presidenta: Verònica Arasa Gallego
   • Vocals:
    • Sra. Montserrat M. Albiol Farnós, designada per l’EAPC.
    • Sr. Joaquin Moya i Benet
    • Sra. Neus Serret Lor.
    • Sra. Montserrat Ferré Peris
   • Secretaria: Verònica Arasa Gallego

   Constituït el Tribunal es procedeix a cridar a la única aspirant, compareixent aquesta:

   • XX58016XX

   Pel Tribunal es decideix que l’aspirant procedeixi a realitzar el primer i únic exercici consistent en un dos supòsits pràctics proposats pel mateix Tribunal i que estan relacionats amb les funcions que té assignades el lloc de treball de la plaça que es convoca. Es disposarà d’un temps de 4 hores per a la realització d’ambdós exercicis.

   Prèviament, els membres del Tribunal es van reunir per establir les pautes de correcció dels dos supòsits pràctics constituents de la fase d’oposició d’aquest concurs oposició, recollits en un document i signat per tots els membres del Tribunal.

   D’aquesta manera, i d’acord amb els criteris prèviament establerts, l’aspirant ha obtingut els següents resultats:

   • Primer cas pràctic: 45,00 punts
   • Segon cas pràctic: 41,75 punts

   Així, acabada la fase d’oposició, l’aspirant ha obtingut un total de 86,75 punts d’un total de 100 possibles, assolint i sobrepassant, d’aquesta manera, la puntuació mínima exigida.

   Pel Tribunal es determina que l’aspirant és apte en la quarta prova de coneixements de la  llengua catalana i castellana per haver-ho acreditat.

   Acabada la fase d’oposició i aplicades  les fórmules necessàries segons les bases específiques, les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents:

   • XX58016XX: 86,75 punts

   Efectuada la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant, el Tribunal procedeix a comunicar la puntuació de la fase de concurs, amb el resultat següent:

   • XX58016XX:

   Mèrit

   Puntuació

   Antiguitat auxiliar administratiu

   2,5 punts

   Antiguitat auxiliar administratiu secretaria

   5,0  punts

   Resultat concurs

   7,5 punts

   La puntuació obtinguda en la fase de concurs es comunica a l’aspirant.

   Finalment els resultats del concurs oposició per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Secretaria e l’Ajuntament d’Amposta, són els següents:

   Aspirant

   Oposició (10)

   Concurs (5)

   Total

   XX58016XX

   86,75 punts

   7,50 punts

   94,25 punts

   En base a l’anterior, el Tribunal proposa a XX58016XX com la persona que ha de cobrir la plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta.

   I essent aquesta l’única escomesa per la qual han estat convocats, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària del Tribunal de Selecció, que dono fe.

   A la ciutat d’Amposta el dia u d’octubre de dos mil dinou.

   Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

   RSS de lRSS de l'Ajuntament