• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Promoció interna: Administratiu/va per a Recursos Humans

Oferta de treball: Promoció interna: Administratiu/va per a Recursos Humans

publicat el 25/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Bases reguladores


Descarregar PDF

Actualitzat el 25/7/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats/es admesos/es

DNI

5145K

Candidats/es exclosos/es

DNI

No n’hi ha.

Concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Si passat aquest temps no s’han presentat al·legacions, aquesta llista es considerarà definitiva.

Es convoca als candidats admesos per a realitzar la fase d’oposició indicada al punt cinquè de les bases el dia 8 d’octubre del 2019, a les 09:00h,  a la Sala Sant Jean de l’Ajuntament d’Amposta.

El Tribunal qualificador per aquest procés de selecció queda constituït de la següent forma:

 • President/a: Ruth Vallés Príncep
  Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
 • Vocals:
  • Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
   Suplent: el vocal designat com a suplent per l’EAPC
  • Neus Serret Lor
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
  • Verònica Arasa Gallego
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
  • Josep Rallo Masià
   Suplent: Un funcionari/a designat per la corporació
 • Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció

   Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


   Actualitzat el 8/10/2019

   Acta de Constitució del tribunal i de valoració de les proves

   Essent les nou hores es constitueix en aquesta Casa Consis­torial el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Personal de l’Ajuntament d’Amposta.

   El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem­bres:

   • Presidenta: Ruth Vallés Príncep
   • Vocals:
    • Sra. Cinta Cardona Benet, designada per l’EAPC.
    • Sr. Neus Serret Lor
    • Sr. Josep Rallo Masià
    • Sra. Verònica Arasa Gallego
   • Secretaria: Verònica Arasa Gallego

   Constituït el Tribunal es procedeix a cridar a la única aspirant, compareixent aquesta:

   • XX93514XX

   Pel Tribunal es decideix que l’aspirant procedeixi a realitzar el primer i únic exercici consistent en desenvolupar dos supòsits pràctics proposats pel mateix Tribunal i que estan relacionats amb les funcions que té assignades el lloc de treball de la plaça que es convoca. Es disposarà d’un temps de 4 hores per a la realització d’ambdós exercicis.

   Prèviament, els membres del Tribunal s’han reunit per establir les pautes de correcció dels dos supòsits pràctics constituents de la fase d’oposició d’aquest concurs oposició.

   D’aquesta manera, i d’acord amb els criteris prèviament establerts, l’aspirant ha obtingut els següents resultats:

   • Primer cas pràctic: 45 punts
   • Segon cas pràctic: 40 punts

   Així, acabada la fase d’oposició, l’aspirant ha obtingut un total de 85 punts d’un total de 100 possibles, assolint i sobrepassant, d’aquesta manera, la puntuació mínima exigida.

   Pel Tribunal es determina que l’aspirant és apte en la quarta prova de coneixements de la  llengua catalana i castellana per haver-ho acreditat.

   Acabada la fase d’oposició i aplicades  les fórmules necessàries segons les bases específiques, les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents:

   • XX93514XX: 85punts

   Efectuada la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant, el Tribunal procedeix a comunicar la puntuació de la fase de concurs, amb el resultat següent:

   • XX93514XX:

    

   Mèrit

   Puntuació

   Antiguitat auxiliar administratiu

   2,42 punts

   Antiguitat auxiliar administratiu al departament de personal

   0,62  punts

   Resultat concurs

   3,04 punts

   La puntuació obtinguda en la fase de concurs es comunica a l’aspirant.

   Finalment els resultats del concurs oposició per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Personal  de l’Ajuntament d’Amposta, són els següents:

    

   Aspirant

   Oposició (10)

   Concurs (5)

   Total

   XX93514XX

   85punts

   3,04 punts

   88,04  punts

   En base a l’anterior, el Tribunal proposa a XX93514XX com la persona que ha de cobrir la plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Personal de l’Ajuntament d’Amposta.

   I essent aquesta l’única escomesa per la qual han estat convocats, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària del Tribunal de Selecció, que dono fe.

   A la ciutat d’Amposta el dia vuit d’octubre de dos mil dinou.

   Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

   RSS de lRSS de l'Ajuntament