• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Oferta de treball: Monitor per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

publicat el 30/07/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/07/19

Descripció del lloc de treball:

Monitor per a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Categoria:

C1

Departament:

Educació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 

 • Presentació de les sol·licituds: 30/07/2019 al 9/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 12/08/2019.
 • Període d’al·legacions: 13/08/2019 al 16/08/2019.
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 19/08/2019.
 • Inici de les proves: 20/08/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Docència de les matèries de Llengua Castellana i Literatura; Matemàtiques, Llengua Anglesa, Educació Física, i Educació Visual i Plàstica del currículum de l’ESO establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Docència transversal que garanteixi l’assoliment de les Competències Bàsiques de l’Àmbit Digital i de les Competències Bàsiques de l’Àmbit Personal i Social establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits imprescindibles:

Formació mínima:

 • CFGS Integració Social i/o CFGS Arts Plàstiques i Disseny (Títol de Graduat en Arts Aplicades).
 • Certificat de nivell de suficiència català C1.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Original i còpia del DNI.
 • Currículum Vitae.
 • Informe oficial de la vida laboral.
 • Certificat del nivell C1 de català o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Requisits desitjables:

 • Experiència professional en  aules/centres especialitzats en diversitat educativa (UEC / USEE / AIS / AO / CEE/ Centres Educatius de Primeres/Noves  Oportunitats).
 • Docència en instituts i/o escoles amb experiència en tractament de la diversitat a l’aula.
 • Experiència laboral amb adolescents en situació d’exclusió i/o marginació social.
 • Experiència laboral amb adolescents que presenten trastorns de la conducta.
 • Coneixement i/o experiència envers el TDAH.
 • Coneixement i/o experiència envers el Trastorn Mental Greu.
 • Coneixement i/o experiència envers les socioaddiccions: Toxicomanies + addiccions comportamentals.
 • Titulació de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Títol de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Tipus de contracte:

Obra o Servei determinat.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats.

Jornada:

En funció de les necessitats.

Horari:

En funció de les necessitats.

Lloc de treball:

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2019 (en funció de les necessitats).

Observacions (particularitats de la gestió):

Hi ha informació important sobre l’oferta més avall.

Més informació sobre l’oferta

ATENCIÓ: Tota la documentació que cal presentar amb la sol·licitud ha de ser original i fotocòpia.

El dia 20 d’agost, a les 9h del matí (el lloc queda per concretar segons les sol·licituds) es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

En què consistiran les proves

1) Test psicotècnic per avaluar el perfil de personalitat i l’estat psicològic del candidat. El responsable d’aquest test serà el psicòleg municipal. La qualificació serà d’APTE o NO APTE i tindrà un caràcter eliminatori.

2) Una prova escrita consistent en un cas pràctic relacionat amb les funcions i tasques a desenvolupar pel professional a la UEC i basat en el temari indicat. La qualificació màxima serà de 10 punts i en seran necessaris 5 per superar la prova escrita.

3) Entrevista relacionada amb les aptituds i actituds del treballador en una UEC, en la seva experiència professional, en la seva formació.... La qualificació màxima serà de 10 punts i en seran necessaris 5 per superar l’entrevista.

En cas d’empat entre dos o més candidats, guanyarà l’oferta de treball el/la candidat/a que hagi obtingut una qualificació superior a la prova de l’entrevista. En cas de donar-se un segon empat, el tribunal optarà per realitzar la prova que es consideri oportuna als candidats entre els quals que persisteixi l’empat.

Valoració de mèrits

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 18 punts, d’acord amb els següents criteris:

 • Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)
  • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea d’ensenyament: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 7 punts.
  • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea d’ensenyament: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts
 • Formació (fins a un màxim de 8 punts)
  • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 4 punts, segons el següent barem:
   • Llicenciatura o graus = 2,5 punts
   • Diplomatura = 2 punts
   • Màsters = 1,5 punts
   • Postgraus = 1 punt
  • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit d’ensenyament, fins a un màxim de 4 punts, segons l’escala següent:
   • Per cursos de 8 a 25 hores = 0’15 punts per curs.
   • Per cursos de 26 a 50 hores = 0’25 punts per curs.
   • Per cursos de 51 a 100 hores = 0’4 punts per curs.
   • Per cursos de durada superior a 100 hores = 0,5 punts per curs.
   • Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.
 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit.
 • En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.
 • Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació en processos de selecció, que podreu trobar a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament d’Amposta) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
 • Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre detallat.
 • La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de candidats per al lloc de treball a la UEC d’Amposta.

Annex I: Temari

 1. Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO. 21/06/2019
  http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
 2. Elements bàsics de salut mental per a professionals de l’àmbit social.
  Dr. Josep Moya i Ollé
  Col·lecció eines 1 RED-EDICIONES
  http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/eines/num_12/eines12_sensepres.pdf
 3. Alteracions greus de la conducta en entorns educatius.
  Mòdul 1. Alteracions greus de la conducta. Conceptes i referents.
  https://www.prisma.cat/informacio/agc/m1.pdf
 4. Alteracions greus de la conducta en entorns educatius.
  Mòdul 2. L’acompanyament. El consentiment i la conversa.
  https://www.prisma.cat/informacio/agc/m2.pdf
 5. Alteracions greus de la conducta en entorns educatius.
  Mòdul 3. Actuacions en el centre. Respostes educatives i organització escolar.
  https://www.prisma.cat/informacio/agc/m3.pdf
 6. Alteracions greus de la conducta en entorns educatius.
  Mòdul 4. La construcció de casos. Tècniques d’intervenció.
  https://www.prisma.cat/informacio/agc/m4.pdf
Actualitzat el 9/8/2019

Actualizació de les dates dels terminis

S’informa a tots els aspirants que s’actualitzen les dates dels terminis, quedant de la següent manera:

 • Període de presentació sol·licituds: del 30/07/2019 al 09/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 12/08/2019.
 • Període d’al·legacions: del 13/08/2019 al 16/08/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 19/08/2019.
 • Inici de les proves: 20/08/2019.

Agraïm a tots els aspirants la participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/8/2019

Llista provisional d’admesos/es i excolosos/es

Admesos/es (DNI)

2753-M

3295-B

7019-Z

0970-E

5425-S

Exclosos/es (DNI)

Motiu

9656-Y

2,3

8331-G

1,2

8655-P

1

1.- Manca certificat delictes sexuals
2.- Manca titulació requerida
3.- Manca còpia dni

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 13 d’agost de 2019 al 16 d’agost de 2019. El dia 19 d’agost a partir de les 14.00 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de les proves.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions durant el període establert a les bases de la convocatòria de l’oferta de treball, hauran d’anar al registre Municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 12/8/2019

Actualització de la llista provisional d’admesos/es i excolosos/es

Admesos/es (DNI)

2753-M

3295-B

7019-Z

0970-E

5425-S

5115-L

1670-R

Exclosos/es (DNI)

Motiu

9656-Y

2,3

8331-G

1,2

8655-P

1

1.- Manca certificat delictes sexuals
2.- Manca titulació requerida
3.- Manca còpia dni

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 13 d’agost de 2019 al 16 d’agost de 2019. El dia 19 d’agost a partir de les 14:00 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de les proves.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions durant el període establert a les bases de la convocatòria de l’oferta de treball, hauran d’anar al registre Municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 19/8/2019

Llista definitiva d’admesos/es i excolosos/es

Admesos/es (DNI)

2753-M

3295-B

7019-Z

0970-E

5425-S

5115-L

1670-R

9656-Y

8655-P

Exclosos/es (DNI)

Motiu

8331-G

1,2

1.- Manca certificat delictes sexuals
2.- Manca titulació requerida
3.- Manca còpia dni

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions ha estat des del 13 d’agost de 2019 al 16 d’agost de 2019. Avui dia 19 d’agost es publica aquest llistat definitiu.

S’emplaça als candidats anteriorment citats com a ADMESOS/SES a realitzar les proves el proper:

Dia i hora:
20/08/2019 a les 9:00h.

Lloc: 
Unitat d’Escolarització Compartida
C/ Salamanca, 14-18, Planta baixa, 43870 Amposta, Tarragona

Tribunal qualificador

Presidenta: Salomé Monserrat Monné

Vocal 1: Verònica Arasa Gallego

Vocal 2: Neus Machado Sorribes

Recordeu que tots els aspirants heu de presentar el vostre DNI a l’inici de les proves.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 22/8/2019

Resultats definitius

Havent realitzat les proves del procés de selecció el dia 20 d’agost de 2019, els resultats de les proves queda de la següent manera:

DNI

Qualificacions psicotècnics

Qualificacions prova escrita

Qualificacions entrevista

Mèrits

Puntuació total

9656-Y

Apte/a

7,5

8,75

0,36

16,61

2753-M

Apte/a

7

6,5

9,52

23,02

5115-L

Apte/a

8

7

7,76

22,76

3295-B

Apte/a

9,5

8,75

8,65

26,9

7019-Z

Apte/a

7

7

1,16

15,16

0970-E

No presentat/da

-

-

-

-

5425-S

Apte/a

3

0

0

0

8655-P

Apte/a

8

8,75

0,59

17,34

1670-R

Apte/a

3

0

0

0

En base a aquests resultats, la borsa queda constituïda de la següent:

Ordre borsa

DNI

1

3295-B

2

2753-M

3

5115-L

4

8655-P

5

9656-Y

6

7019-Z

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més.

Tots els candidats/es que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa d’Educadors/es de la UEC Amposta.

Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació.

El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament