Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Electricista oficial primera polivalent i borsa de treball

Oferta de treball: Electricista oficial primera polivalent i borsa de treball

publicat el 20/08/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/08/2019

Descripció del lloc de treball:

Oficial de primera Electricista polivalent i borsa de treball del mateix lloc

Categoria:

C2

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/08/2019 al 22/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 03/09/2019.
 • Període d’al·legacions: 04/09/2019 al 13/09/2019.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions generals

 • Execució:
  • Realitzar els treballs vinculats al manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i elèctriques en general.
  • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
  • Transportar l’equip de treball de camp.
  • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
  • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
  • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
  • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
  • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
  • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
  • Donar suport operatiu al personal tècnic del servei en l’execució de les seves funcions.
  • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Comandament:
  • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.
 • Relacions:
  • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques

 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida:
  • Graduat escolar o equivalent.
  • Carnet d’instal·lador electricista de baixa tensió. Categoria especialista. (Imprescindible disposar-ne d’acord amb el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió).
  • Carnet d’Instal·lacions tèrmiques en edificis. (Imprescindible disposar-ne d’acord amb la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i el RD 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en edificis, aprovat pel RD 1027/2007, de 20 de juliol).
  • Carnet d’Instal·lador de Gas categoria B. (Imprescindible disposar-ne d’acord amb el RD 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG01 a 11).
  • Llengua catalana: nivell B2 (intermedi) de llengua catalana o equivalent.
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Lloc de treball:

Serveis Municipals (serveis elèctrics)

Data prevista d’incorporació:

A determinar

Descripció del procés de selecció:

Els determinats en el punt tercer de les bases específiques

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Actualitzat el 20/8/2019

Bases específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir en propietat el lloc de treball d’electricista, personal laboral, de l’Ajuntament d’Amposta, concurs-oposició lliure, de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar bases específiques (PDF, 80KB)

Actualitzat el 9/9/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0342Z

Exclosos/es

No n’hi ha.


Concedir un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Passat aquest termini, en el cas de que no hi hagi al•legacions, la llista es considerarà definitiva.

Es convoca als candidats admesos per a la prova de coneixements teòrico-pràctics indicada a les bases (Punt 3.1), el dia 26 de setembre de 2019, a les 9h a l’Ajuntament d’Amposta, Sala Saint-Jean de la Ruelle 2on pis – 43870 Amposta.

El tribunal qualificador està format pels següents membres:

 • President/a: Joan Carles González Conde
  Suplent: Un/a funcionari/ària membre de la corporació
 • Vocals:
  • 1er. Vocal titular: Marçal Gimeno Blas (Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)
   Suplent: Bruno Llagostera Prats (Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)
  • 2on. Vocal titular: Sandra Nàgera Fernández
   Suplent: Un/a funcionari/ària membre de la corporació
  • 3er. Vocal titular: Rafel Drago Reverté
   Suplent: Un/a funcionari/ària membre de la corporació
  • 4rt Vocal titular: Ramón Noche Arnau (Actuarà també com a Secretàri del procés)
   Suplent: Un/a funcionari/ària membre de la corporació

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies