• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Educador/a social a Serveis Socials (i creació de borsa per a cobrir futures vacants)

Oferta de treball: Educador/a social a Serveis Socials (i creació de borsa per a cobrir futures vacants)

publicat el 23/08/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/08/2019

Descripció del lloc de treball:

Educador/a Social i creació de borsa per a cobrir futures vacants.

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 26/08/2019 al 30/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 02/09/2019.
 • Període d’al·legacions: del 03/09/2019 al 06/09/2019.
 • Inici de les proves: 10/09/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Descripció funció 1: Atenció directa amb famílies als serveis socials bàsics.
 • Descripció funció 2: Acompanyament d’infants, adolescents i famílies.
 • Descripció funció 3: Treball socioeducatiu amb menors en risc.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Requisit 1: experiència en treball a primària.
 • Requisit 2: experiència en treball comunitari.
 • Requisit 3: formació en sistèmica.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

Completa

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.881,97 (14 pagues)

Lloc de treball:

Serveis socials

Data prevista d’incorporació:

16/09/2019

Descripció del procés de selecció:

Entrevista amb valoració curricular

Observacions (particularitats de la gestió):

Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Actualitzat el 2/9/2019

Actualització de l’oferta

S’informa a tots els candidats/tes que han sol•licitat formar part d’aquest procés de selecció, que:

" Segons el DECRET 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya 1 (DOGC núm. 3660, de 19.06.2002)

Article 3 Principi general

3.1 En els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti.

3.2 Aquest coneixement s’acredita:

a) Les persones que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’algun dels títols a què fa referència la disposició addicional 1 amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Edu-cativa.

b) Qualsevol persona, amb la presentació d’un certificat de coneixement de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per ordre del conseller o la conse-llera de Cultura.

Article 6 Selecció de personal interí i laboral temporal

6.1 En les convocatòries de selecció de personal interí i de personal laboral temporal, les persones aspirants han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en els mateixos termes que els establerts en aquest Decret per al personal funcionari i el personal laboral fix, respectivament.

Article 12 Nivells de coneixement

El nivell de coneixements o de la prova de català exigit s’ha de basar en les habilitats lingüístiques de les proves de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb els grups de titulació previstos a la legislació sobre funció pública i a la normativa laboral que sigui aplicable, segons la relació següent:

b) Personal dels grups A, B, C i D: coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C1). "

Dit tot això, l’oferta queda actualitzada de la següent manera:

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Demanem disculpes a tots els aspirants al procés.

Actualitzat el 2/9/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0292A

8259Z

3926A

7931Z

8104A

5531Y

6135N

9200L

0975E

3028M

6998R

0665X

9747J

8718E

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

5260Y

1977W

3847Q

0360X

Exclosos/es

DNI

Motiu

5883J

NO COMPLEIX LA TITULACIÓ REQUERIDA

2785L

MANCA ACREDITACIÓ TITULACIÓ I VIDA LABORAL

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 03/09/2019 al 06/09/2019 (horari de registre de 09:00h a 14:00h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 06/09/2019.
 • Inici de les proves: 10/09/2019.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.


Actualitzat el 9/9/2019

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es :

Admesos/es

DNI

0292A

8259Z

3926A

7931Z

8104A

5531Y

6135N

9200L

0975E

3028M

6998R

0665X

9747J

8718E

3847Q

0360X

Admesos/es pendents acreditació nivell c1 de català

DNI

5260Y

1977W

Exclosos/es

DNI

Motiu

5883J

NO COMPLEIX LA TITULACIÓ REQUERIDA

2785L

MANCA ACREDITACIÓ TITULACIÓ I VIDA LABORAL

Es convoca a tots els candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:
10-09-2019

Hora:
09:00H

Ubicació:
Ajuntament d’Amposta
Plaça de l’Ajuntament, 3-4, Sala Saint Jean de la Ruelle 2a planta
43870 – Amposta

Tribunal qualificador

 • Presidenta: Assumpta Eixarch i Conesa
 • Vocal 1: Anna Palacios i Conde
 • Vocal 2: Jaume Rosselló i Prats (Actuarà també com a Secretari)

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés.

Actualitzat el 12/9/2019

Resultats


Descarregar PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament