• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Educador/a de Serveis Socials (i borsa de treball)

Oferta de treball: Educador/a de Serveis Socials (i borsa de treball)

publicat el 11/12/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11/12/2019

Descripció del lloc de treball:

Educador/a de Serveis Socials (i borsa de treball)

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 29/11/2019 al 18/12/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 09/01/2020.
 • Període d’al·legacions: 10/01/2020 al 20/01/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 03/02/2020.
 • Inici de les proves: 28/05/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Especialització:
  • Acompanyar les persones i les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
  • Recopilar la informació relativa a les necessitats de la persona atesa i assessorar-la sobre els seus drets i les seves obligacions.
  • Analitzar la situació en què es troba cada client i suggerir les diferents opcions sobre la manera de resoldre els seus problemes o superar les seves dificultats.
  • Recopilar antecedents i preparar expedients o informes dels casos considerats per a la seva presentació eventual davant els tribunals o altres instàncies.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistència social.
 • Execució:
  • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
  • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
  • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnic i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Presentar al /a la cap els resultats de gestió del seu àmbit d’actuació.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Relacions:
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
  • Crear sinergies i treballar conjuntament amb altres recursos comunitaris.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar resultats de les intervencions realitzades.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:

 • 2.1 Titulació: Grau d’educació social o educador/a social habilitat/ada, o equivalent
 • 2.2 Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • 2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar:

Lloc de treball:

Serveis Socials

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt 3.- de les bases específiques (consultar més avall).

Observacions:

Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h) fins el 18 de desembre de 2019, o de forma telemàtica segons l’article nº 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions particulars de l’oferta:

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades sobre aquesta oferta.

Bases reguladores específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir en propietat un lloc de treball d’educador/a de Serveis Socials, com a personal laboral fix, de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar PDF

Actualitzat el 9/1/2020

Llista provisional admesos i exclosos

Admesos/es (DNI)

571Y

531Y

617N

718E

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català (DNI)

230G

408W

977W

Exclosos/es (DNI)

Motiu

781R

D

008K

B, C, D, E, H

Motius d’exclusió:

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 10-01-2020 al 20-01-2020.
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 03-02-2020.
 • Inici de les proves: 01-04-2020.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/1/2020

Correcció de la llista provisional admesos i exclosos

Degut a una errada de transcripció d’informació, no constava l’aspirant admés/a amb DNI acabat en 533Y.

Admesos/es (DNI)

571Y

531Y

617N

718E

533Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català (DNI)

230G

408W

977W

Exclosos/es (DNI)

Motiu

781R

D

008K

B, C, D, E, H

Motius d’exclusió:

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 10-01-2020 al 20-01-2020.
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 03-02-2020.
 • Inici de les proves: 01-04-2020.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/2/2020

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

571Y

531Y

617N

718E

533Y

781R

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

230G

408W

977W

Exclosos/es

DNI

MOTIU

008K

B, C, D, E, H

Motiu d’exclusió:

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

01/04/2020

Lloc:

Serveis Socials i Salut

C/ Sant Roc nº 14

43870 – AMPOSTA

Prova 1: nivell C1 de català

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català.

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2: coneixements teòric-pràctics

Hora:

11:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Vocal: Anna Palacios
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/3/2020

Actualització de les dates de les proves

Per motius interns i per decisió del Tribunal es fa necessari canviar la data de l’inici de les proves, passant a ser el 28 de maig i anul·lant la convocatòria del 1 d’abril.

Actualitzat el 22/5/2020

Actualització ordre de les proves

S’informa a tots/es els/les aspirants convocats a les proves del procés de selecció que ens ocupa, que l’ordre de desenvolupament de la fase d’oposició ( punt 3.1. de les bases específiques de la convocatòria) serà el següent:

Dia:

28/05/2020

Lloc:

Serveis Socials i Salut
C/ Sant Roc nº 14
43870 – AMPOSTA

Hora:

09:00h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics

En acabar aquesta primera prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

S’informa que la prova de coneixement de nivell C1 de Català, passarà a realitzar-se segons els/les aspirants que hagin superat les anteriors proves, amb indicació de data hora i lloc a determinar.

Així doncs, queden convocats/des els/les aspirants que es detallen seguidament:

Admesos/es

DNI

571Y

531Y

617N

718E

533Y

781R

230G

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

408W

977W

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Rosabel Arbó Pérez (membre EAPC)
 • Vocal: Anna Palacios Conde
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament