• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa Educador/a de suport Llars d’Infants Municipals Amposta

Oferta de treball: Borsa Educador/a de suport Llars d’Infants Municipals Amposta

publicat el 25/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/04/2019

Descripció del lloc de treball:

Borsa Educador/a de suport Llars d’Infants Municipals Amposta

Categoria:

C2-13 (C2,5,3)

Departament:

Ensenyament

Llocs de treball oferts:

Borsa de treball

Terminis: actualitzat

 • Presentació de les sol·licituds: 26/04/2019 al 10/05/2019 fins les 14:00 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 10/05/2019.
 • Període d’al·legacions: 13/05/2019 al 17/05/2019.
 • Inici de les proves: 21/05/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Tasques i funcions bàsiques.
 • Desenvolupar tasques corresponents a l’educació dels infants, tot d’acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • Quantes altres se li assignin pel Director en matèries relacionades amb les funcions anteriors o d’altres requerides per les necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
 • Estar en possessió del títol de català nivell C1 o C actual.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  • Original i còpia del DNI.
  • Currículum Vitae.
  • Informe oficial de la vida laboral.
  • Certificat del nivell C1 o C actual de català o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).
  • Certificat d’antecedents penals.

Requisits valorables:

Experiència mínima de 4 mesos en Llars d’Infants públiques o privades.

Tipus de contracte:

Eventual

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

Per definir
Retribució anual mensual aproximada:

Per definir

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta – Llars d’Infants Municipals

Data prevista d’incorporació:

Borsa de treball – Segons les necessitats

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1: Examen de 10 preguntes
 • Fase 2: Test Psicotècnic.
 • Fase 3: Entrevista personal

Observacions (particularitats de la gestió):

Veure observacions més avall.

Observacions (particularitats de la gestió)

El dia 21 de maig actualitzat a les 9:00 hores del matí es realitzaran les proves. El lloc queda per concretar segons les sol·licituds. Es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

 1. Realització d’un examen de 10 preguntes a desenvolupar amb puntuació màxima de 10 punts, sobre el currículum de primer cicle d’educació infantil i referents per a la renovació educativa: el moviment d’Escola Nova i la seva influència.
  Es tindrà en compte la coherència i les faltes d’ortografia en la redacció.
 2. Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció.
 3. Entrevista personal realitzada pel jurat de les proves.

Documentació:

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació n processos de selecció, que podreu trobar a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament d’Amposta) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre de detallat.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa d’Educadors/res de suport per a les Llars d’infants Municipals d’Amposta. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Actualitzat el 2/05/2019

Puntuacions de les fases

La fase d’oposició consistirà en:

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. La puntuació màxima que pot obtenir un candidat son 100 punts, quedant distribuïda de la següent forma:

 • Fase d’oposició, que inclou l’examen, el psicotècnic i l’entrevista 70 punts
 • Fase de concurs: es valora l’experiència i la formació, màxim 30 punts.

La fase d’opocisió, es valorarà de la següent forma:

1.- Realització d’un examen de 10 preguntes a desenvolupar amb puntuació màxima de 50 punts, sobre el currículum de primer cicle d’educació infantil i referents per a la renovació educativa: el moviment d’Escola Nova i la seva influència.

Es tindrà en compte la coherència i les faltes d’ortografia en la redacció.

2.- Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció.

3.- Entrevista personal realitzada pel jurat de les proves, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La fase de concurs, es valorarà de la següent forma:

Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts)

En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea d’ensenyament: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 12 punts.

En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea d’ensenyament: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 8 punts

Formació (fins a un màxim de 15 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 8 punts, segons el següent barem:

Titulació

Puntuació

Llicenciatura o graus

2,5 punts

Diplomatura

2 punts

Màsters

1,5 punts

Postgraus

1 punt

Cicles formatius de grau superior

1 punt

Cicles formatius de grau mitjà

0,5 punts

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit d’ensenyament, fins a un màxim de 7 punts, segons l’escala següent:

Duració del curs

Puntuació

Per cursos de 8 a 25 hores

0’15 punts per curs

Per cursos de 26 a 50 hores

0’25 punts per curs

Per cursos de 51 a 100 hores

0’4 punts per curs

Per cursos de durada superior a 100 hores

0,5 punts per curs

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Actualitzat el 10/05/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per formar part de la borsa d’Educadors/es de Suport a les Llars d’Infants Municipals d’Amposta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, a 10 de maig de 2019, a les 14 hores,

ES RESOL:

La llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es següent:

Admès/a (DNI)

1423F

0357Y

2589Q

9234Y

7977C

3415Q

7836A

3511C

3265Q

5461M

8225T

6328G

9024A

6154Z

9013R

9235E

3153N

7603Z

1144G

9351P

0106G

9135Q

7591L

9081Z

3541D

9152X

8767Z

7338W

6992R

6254Q

Exclòs/a (DNI)

6935R

8219H

7546C

4248N

0272D

5060X

9991Y

6342E

2991I

1455W

5991Y

6914D

9766R

Candidats/es que han de passar les proves de català

DNI

3511C

8225T

3153N

8767Z

Llegenda:
Els candidats/es que han estat exclosos/es ho han estat per manca de documentació

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 13 de maig al 17 de maig de 2019 fins les 14 hores. El dia 17 de maig a partir de les 14 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de les proves.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions hauran de passar per l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta.

El dia 21 de maig s’iniciaràn les proves en el següent ordre:
Prova: Exàmen de llengüa catalana
Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Hora: 09:00 hores

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 17/05/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per formar part de la borsa d’Educadors/es de Suport a les Llars d’Infants Municipals d’Amposta.

Havent finalitzat el termini hàbil per fer al·legacions els candidats/tes exclosos/es aquest procediment selectiu de personal, a 17 de maig de 2019, a les 14 hores,

ES RESOL:

La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent:

Admesos/es

DNI

1423F

0357Y

2589Q

9234Y

7977C

3415Q

7836A

3511C

3265Q

5461M

8225T

6328G

9024A

6154Z

9013R

9235E

3153N

7603Z

1144G

9351P

0106G

9135Q

7591L

9081Z

3541D

9152X

8767Z

7338W

6992R

6254Q

9991Y

8219H

7546C

1455W

5060X

6914D

6342E

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6935R

1,2,3,4

4248N

1,2

0272D

2

2991I

3

5991Y

1

9766R

2

Llegenda de motius d’exclusió:

 1. Manca la Vida Laboral
 2. Manca titulació
 3. Manca certificat antecedents penals.
 4. Manca CV

Candidats/es que han de passar les proves de català

DNI

3511C

8225T

3153N

8767Z

9235E

9991Y

Convocatòria per a la realització de les proves

El dia 21 de maig es farà la primera prova:

Prova 1: Exàmen de llengüa catalana

Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Hora: 09:00 hores

El dia 23 de maig es faran la resta de proves en el següent ordre:

Prova 2: Exàmen de coneixements

Lloc: Institut Montsià (c/Madrid 35-49, Amposta)
Hora: 9:00

Prova 3: Psicotècnics

Lloc: Institut Montsià (c/Madrid 35-49, Amposta)
Hora: 9:00

Les persones que hagin aprovat totes les proves, faràn una entrevista que es portarà a terme el dia 27 de maig a partir de les 9:00 hores del matí a la Sala Saint Jean de Ruelle de l’Ajuntament d’Amposta, aquestes es faran per ordre alfabètic quan es piquen els resultats finals de les proves.

Membres del tribunal qualificador

 • Presidenta: Gislen Rojas Llassat, Directora Llar d’Infants La Sequieta
 • Vocal: Rosa Damaso Cid, directora Llar d’Infants La Gruneta
 • Vocal: Maria Barberà Baiges, Bibliotecaria Àrea Infantil Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

Gràcies per la vostra participació.


Actualitzat el 22/5/2019

Resultats de la prova de català

Havent passat la primera prova del procès de selecció, examen de llengua catalana, a 21 de maig de 2019.

Els resultats dels/les candidats/tes que estaven convocats s’han resolt amb els següents:

DNI

Resultat

3511C

APTE/A

8225T

NO PRESENTAT/ADA

9991Y

APTE/A

3153N

NO PRESENTAT/ADA

9235E

APTE/A

8767Z

NO APTE/A

Els/les candidats/es que han esmenat la documentació que es requeria en el termini d’al·legacions, i que van quedar exclosos/es apareixen admeses o excloses en el següent llistat. Per tant el llistat definitiu que passarà a la segona i tercera prova, el dijous 23 de maig de 2019 és el següent:

Admesos/es

DNI

1423F

0357Y

2589Q

9234Y

8219H

7977C

3415Q

7836A

3511C

3265Q

7546C

5461M

5060X

6328G

9024A

6154Z

9991Y

9013R

9235E

6342G

7603Z

1144G

9351P

0106G

9135Q

7591L

1455W

9081Z

6914D

3541D

9152X

7338W

6992R

6254Q

Exclosos/es

DNI

8225T

3153N

8767Z

5991Y

9766R

2991I

0272D

4248N

6935R

Tots/es els/les admesos/es queden emplaçats dijous 23 de maig de 2019 a les 9:00 hores a l’institut Montsià (c/Madrid, 35-49, Amposta)

Més informació

Us recordem que els candidats/tes admesos/es al procès de selecció podran acreditar els mèrits de la fase de concurs fins el divendres 24 de maig a les 14.00 hores a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal. (Plaça de l’Ajuntament, 2-3, Amposta).

Actualitzat el 24/5/2019

Resultats de la prova de coneixements

DNI

Qualificacions examen de coneixements

1423F

26,5

0357Y

15,25

2589Q

25

9234Y

34,75

8219H

14,75

7977C

21,5

3415Q

19

7836A

13,75

3511C

21,5

3265Q

NO PRESENTAT/ADA

7546C

NO PRESENTAT/ADA

5461M

30,5

5060X

14,5

6328G

25

9024A

22,5

6154Z

5

9991Y

21,5

9013R

18,75

9235E

21,5

6342G

NO PRESENTAT/ADA

7603Z

19,25

1144G

21,25

9351P

30,5

0106G

12,5

9135Q

37

7591L

30,75

1455W

25

9081Z

23

6914D

22,25

3541D

NO PRESENTAT/ADA

9152X

43,75

7338W

NO PRESENTAT/ADA

6992R

NO PRESENTAT/ADA

6254Q

14

Els candidats/tes que han superat la prova de coneixements són aquells/es que han obtingut una puntuació mínima de 25 punts. Us recordem que la puntuació màxima és de 50 punts.

La puntuació dels psicotècnics es publicarà dilluns 27 de maig de 2019 amb els horaris corresponents a les entrevistes.

Els candidats/tes que hagin superat la prova de coneixements i el psicotècnic realitzaran les entrevistes el dimarts 28 de maig de 2019.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 27/5/2019

Resultat de la prova de psicotècnic

DNI

Psicotècnic

1423F

APTE

0357Y

NO APTE

2589Q

APTE

9234Y

APTE

8219H

NO APTE

7977C

NO APTE

3415Q

NO APTE

7836A

APTE

3511C

NO APTE

3265Q

NO PRESENTAT/DA

7546C

NO PRESENTAT/DA

5461M

APTE

5060X

NO APTE

6328G

APTE

9024A

APTE

6154Z

NO PRESENTAT/DA

9991Y

NO APTE

9013R

NO APTE

9235E

NO APTE

6342G

NO PRESENTAT/DA

7603Z

APTE

1144G

APTE

9351P

APTE

0106G

NO APTE

9135Q

APTE

7591L

APTE

1455W

APTE

9081Z

NO APTE

6914D

NO APTE

3541D

NO PRESENTAT/DA

9152X

APTE

7338W

NO PRESENTAT/DA

6992R

NO PRESENTAT/DA

6254Q

NO APTE

Els candidats/tes que hagin superat la prova de coneixements amb un mínim de 25 punts i el psicotècnic amb la qualificació d’APTE, realitzaran les entrevistes al segon pis de l’edifici dels Serveis Administratius (plaça de l’Ajuntament nº6, 3r pis) el dimarts 28 de maig de 2019, amb el següent horari:

Horari

DNI

8:30 a 8:50

9152X

8:50 a 9:10

2589Q

9:10 a 9:30

1455W

9:30 a 9:50

7591L

9:50 a 10:10

6328G

10:10 a 10:30

1423F

10:30 a 10:50

9234Y

10:50 a 11:10

9351P

11:10 a 11:30

5461M

11:30 a 11:50

9135Q

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 29/5/2019

Resultats definitius

Havent finalitzat les entrevistes a les candidates a la borsa d’Educadors/es per a les Llars d’Infants Municipals d’Amposta, a 28 de maig de 2019.

Havent comptabilitzat els mèrits de les candidates que han passat a la fase de l’entrevista personal,

El tribunal qualificador constitueix la borsa amb les següents puntuacions i ordre:

Ordre

DNI

Prova coneixements

Mèrits

Entrevista

Puntuació total

1

9152X

43,75

1,55

17,5

62,8

2

9135Q

37

1,7

18

56,7

3

9234Y

34,75

1,25

17,5

53,5

4

9351P

30,5

2,45

17

49,95

5

1423F

26,5

2,5

18,5

47,5

6

7591L

30,75

0

16,5

47,25

7

5461M

30,5

2,5

13,5

46,5

8

2589Q

25

1,25

17,5

43,75

9

1455W

25

1,10

14,5

40,6

10

6328G

25

0,55

12

37,55

Us recordem:

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa d’Educadors/res de suport per a les Llars d’infants Municipals d’Amposta. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Revisió de qualificacions:

Les candidates que vulguin fer revisió de les proves realitzades hauran de fer-ho durant el dimarts 4 de juny de 9:30 a 10:30 a la Sala de comissions de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament