• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu/va a Secretaria

Oferta de treball: Auxiliar administratiu/va a Secretaria

publicat el 04/12/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

04/12/2019

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar administratiu/va

Categoria:

C2

Departament:

Secretaria

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/12/2019 al 11/12/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 12/12/2019.
 • Període d’al·legacions: del 12/12/2019 al 13/12/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16/12/2019.
 • Inici de les proves: 19/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Donar suport administratiu en la tramitació d’expedients administratius i realitzar el seguiment de la documentació corresponent en matèria de responsabilitat civil, ordres d’execució urbanística, òrgans col·legiats.
 • Efectuar el control del tauler d’anuncis.
 • Seguiment de procediments judicials.
 • Elaborar llistats i informes de dades.
 • Col·laborar en la redacció de l’acta, notificacions, certificats, anuncis, etc., de la Junta de Govern Local.
 • En general, totes aquelles funcions de l’àrea que li siguin atribuïdes i siguin adequades per al seu lloc de treball.

Requisits valorables:

 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Currículum.
  • Vida laboral.
  • fotocòpia de la titulació requerida:
   • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
   • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
   • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos

Horari:

De 8h a 15h, de dilluns a divendres

Lloc de treball:

Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, i en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta de treball

Descripció del procés de selecció

PROVA 1. Test de 20 preguntes amb respostes alternatives sobre el temari de la convocatòria: puntuació màxima 10 punts, 0,50 punts per cada resposta correcta, les respostes incorrectes descomptaran 0,12 punts per cadascuna, les preguntes sense resposta no descomptaran. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.

PROVA 2. Exercici pràctic relacionat amb el temari de la convocatòria: 2 exercicis puntuació màxima 10 punts (5 punts per cada exercici). La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts, havent-se de superar els 2,50 punts en cadascun dels exercicis pràctics.

PROVA 3. Entrevista personal: puntuació màxima. 5 punts.

PROVA 4. Nivell C1 de català (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre) (Apte/a o no apte/a)

PROVA 5. Nivell Superior de Llengua Castellana ( RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent (Apte/a o no apte/a)

Aquells candidats que hagin aprovat el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de Català, ni el nivell superior de Llengua Castellana, hauran de realitzar els exàmens oficials pertinents durant els dies següents.

Seran informats degudament pel Tribunal, i en publicació a la web oficial de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat a l’apartat Oferta Pública de Treball.

Tribunal qualificador

 • President/a: Ramón Noche Arnau
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Temari

 1. La Constitució espanyola. Principis generals.
 2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Principis generals
 3. Els actes administratius. Concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits: motivació i forma.
 4. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i executorietat. Efectes: demora i retroactivitat.
 5. Notificació de resolucions i actes administratius: contingut, terminis i pràctica de les notificacions. La notificació defectuosa.
 6. El procediment administratiu: Concepte i classes. Els principis generals del procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Dret d’accés a la informació pública.
 7. El procediment administratiu: Còmputs i terminis. Fases. La prova. Participació dels interessats. Els informes en el procediment administratiu. Acabament del procediment.
 8. Els recursos administratius: classes. Els recursos ordinaris. El recurs extraordinari de revisió. La prohibició de reformatio in peius.
 9. El municipi: concepte doctrinal i legal. Creació modificació i extinció. El terme municipal. La població. Alteració de termes municipals. Fusió de municipis. Canvi de denominació.
 10. Organització municipal. Règim general: òrgans bàsics i complementaris.
 11. L’Estatut dels membres de la Corporació Local. Moció de censura i la qüestió de confiança.
 12. Les competències dels ens locals. La competència general dels municipis. Principis generals. Classes de competències: competències pròpies; competències delegades. Els serveis obligatoris.
 13. Règim de funcionament dels òrgans col·legiats locals. Classes de sessions. Requisits de constitució i celebració. Còmputs de majories. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicacions dels acords.
 14. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Fonament i elements que la integren.
 15. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Procediment ordinari. Procediment abreujat.
 16. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. L’execució subsidiària.
Actualitzat el 12/12/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

5037H

3108N

5622E

9687E

1283P

3571B

5013V

1679L

7188Q

7932F

7637L

6918W

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

6491Y

2032W

7704V

Exclosos/es (DNI)

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

19/12/2019

Lloc:

Edifici Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

Plaça del Castell, baixos – Sala de Vidre

43870 Amposta

Prova 1

Hora:

09:00h

Test de 20 preguntes amb respostes alternatives sobre el temari de la convocatòria: puntuació màxima 10 punts, 0,50 punts per cada resposta correcta, les respostes incorrectes descomptaran 0,12 punts per cadascuna, les preguntes sense resposta no descomptaran. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.

Prova 2

Hora:

11:00h

Exercici pràctic relacionat amb el temari de la convocatòria: 2 exercicis puntuació màxima 10 punts (5 punts per cada exercici). La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts, havent-se de superar els 2,50 punts en cadascun dels exercicis pràctics.

Prova 3

Hora:

13:00h

Entrevista personal: puntuació màxima 5 punts.

Aquells candidats que hagin aprovat el test, el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de Català, ni el nivell superior de Llengua Castellana, hauran de realitzar els exàmens oficials pertinents durant els dies següents.

Tribunal qualificador

 • President/a: Ramón Noche Arnau
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/12/2019

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

5037H

3108N

5622E

9687E

1283P

3571B

5013V

1679L

7188Q

7932F

7637L

6918W

6491Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català (DNI)

2032W

7704V

Exclosos/es (DNI)

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

19/12/2019

Lloc:

Edifici Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

Plaça del Castell, baixos – Sala de Vidre

43870 Amposta

Prova 1: Test

Hora:

09:00h

Test de 20 preguntes amb respostes alternatives sobre el temari de la convocatòria: puntuació màxima 10 punts, 0,50 punts per cada resposta correcta, les respostes incorrectes descomptaran 0,12 punts per cadascuna, les preguntes sense resposta no descomptaran. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.

Prova 2: Exercici pràctic

Hora:

11:00h

Exercici pràctic relacionat amb el temari de la convocatòria: 2 exercicis puntuació màxima 10 punts (5 punts per cada exercici). La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts, havent-se de superar els 2,50 punts en cadascun dels exercicis pràctics.

Prova 3: Entrevista

Hora:

13:00h

Entrevista personal: puntuació màxima. 5 punts.

Aquells candidats que hagin aprovat el test, el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de Català, ni el nivell superior de Llengua Castellana, hauran de realitzar els exàmens oficials pertinents durant els dies següents.

Tribunal qualificador

 • President/a: Ramón Noche Arnau
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/12/2019

Resultats definitius

Un cop realitzades les proves del procés de selecció, els resultats són:

DNI

Prova 1

Prova 2 (Exercici 1)

Prova 2 (Exercici 2)

Puntuació final

5037H

No apte/a

-

-

3108N

No apte/a

-

-

5622E

No apte/a

-

-

9687E

No apte/a

-

-

1283P

No presentat/ada

-

-

3571B

No apte/a

-

-

5013V

No apte/a

-

-

1679L

No apte/a

-

-

7188Q

No apte/a

-

-

7932F

No apte/a

-

-

7637L

Apte/a

4,5

4,5

9

6918W

No apte/a

-

-

6491Y

No apte/a

-

-

2032W

No apte/a

-

-

7704V

No presentat/ada

-

-

De l’acta realitzada pel tribuna qualificador i amb el resultat de les proves realitzades, es proposa al DNI 7637-L com la persona que ha d’ocupar temporalment el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va per al departament de Secretaria.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament