• Webs Municipals  

Oferta de treball: Agents Policia Local

publicat el 12/02/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/2019

Descripció del lloc de treball:

Agent de la Policia Local

Categoria:

C2

Departament:

Policia Local

Llocs de treball oferts:

7

Terminis: Actualitzat

 • Presentació de les sol·licituds: 21/03/2019 al 09/04/2019 a les 14:00h
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: a determinar
 • Període d’al·legacions: a determinar
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Les  que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

 • Els propis de les Bases reguladores de la convocatòria, entre els quals:
  • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
  • Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria o equivalent.
  • Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
  • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.  En relació al permís A2, el termini màxim que s’estableix per posseir-lo és abans de finalitzar el Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o abans de la incorporació efectiva al cos de la Policia Local d’Amposta, la data que produeixi primer.
  • Compromís de portar armes, que es presentarà  mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud.
  • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria  mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta.
 • Documentació a presentar:
 • No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

 

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

 • Prova 1. Coneixements de la llengua catalana
 • Prova 2. Cultura general
 • Prova 3. Prova teòrica
 • Prova 4. Aptitud física
 • Prova 5. Psicotècnic
 • Prova 6. Reconeixement mèdic
 • Fase de Concurs

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.


Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs- oposició lliure de 7 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup c, subgrup C2 de titulació

Consulta la publicació al eBOP T


Descarregar PDF

Actualitzat el 14/03/2019

Modificació de les bases

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al BOE.

Publicació al eBOP T de la modificació de les bases


Descarregar PDF

Actualitzat el 20/03/2019

Termini de presentació de les sol·licituds

Es poden presentar les les sol·licituts del 21/03/2019 al 09/04/2019.

Consultar la publicació al BOE

Actualitzat el 12/04/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i data de les proves

Admesos/es

Admesos/es (DNI)

8143L

5065T

6347V

5377L

1136A

9007R

1338Z

4965F

7242K

5091A

1777Q

2741H

6507L

7226E

0312F

8743K

5018E

8828X

1835N

8413G

5059B

1823Q

5701K

7611E

0600R

5421D

7166F

7918S

2191T

0426F

4589F

2908C

9157S

3178K

5206Q

0943H

8512A

7510F

9744X

5470Z

8679R

5352A

6893A

8113Z

8435H

7575W

3993W

8719R

2039R

7593J

4161B

5812J

5638K

8003D

8793V

8004X

6567F

2633G

3328A

3743Y

7411T

8943P

0866Y

3325W

8724P

1283M

5761K

7282A

2702F

5033Z

6791R

3710V

6857J

0840K

1663C

7668L

5721N

1226D

9041N

9049C

1628P

2899B

6750N

1120A

5251W

5279C

6471A

7449F

3663T

4576D

4269D

9954F

8736Y

9387C

2709W

4628T

0052H

8878G

8810B

8730T

1539T

3821E

9243K

5845J

0437J

7519Q

6558A

0430A

8474M

7711R

8166W

0108E

5226T

8432D

1229C

9299Q

3539X

7057C

7913W

3638Z

3524T

9190T

0750Q

4042Y

4967N

0036T

3837B

0173L

8650Z

2328S

3045L

1529Y

4982S

3886Y

2224B

9236D

5565T

2807B

4385W

5534R

8364H

1391Y

5627B

0398A

6588M

8507T

2297R

8989C

9254C

4191T

7616G

2392X

1950N

2484X

1380T

1678C

2462B

1531N

7903R

9124A

6921P

0916G

9180E

9574S

2245H

6874Q

3326J

6826F

7108G

7990B

7872B

4653P

3933P

7896Q

Exclosos/es

Exclosos/es (DNI)

 Motius d’exclusió

8077A

1,2,6 

5483Y

2,4,5,6 

7656X

4,5,6

6316D

4,5

5302F

6

1466Y

1,2,4,5,6

4894M

4,5,6

5693E

4,5,6

7827W

4,5,6

4265M

6

3865J

2

2044L

1,4,5,6

3658Q

4,5,6

9704A

5,6

7963J

4,5,6

4349B

6

3560W

6

2106N

6

0612G

4,5,6

8170A

4,5,6

6727Y

5

8193H

4,5,6

6993W

4,6

4106L

4,5,6

3883P

4,5,6

0705Z

6

8921Y

4,5,6

7285L

4,5

4437X

6

3562D

6

7893M

4,5,6

0822V

1,2,4,5,6

0821Q

1,2,4,5,6

6429K

4,5

9951X

2

8809L

6

0974W

5

5766E

4

4361A

2

1448V

4,5

3200N

4,5

9121P

1,4,5,6

1234Z

6

0620D

6

2681E

6

0167N

4,5,6

8126Z

4,5

4887R

5,6

6626C

2

4475A

6

0243T

4,5,6

5011E

4

4979K

1,2,4,5,6

8464P

6

5545Q

4,5

3147N

6

3828H

6

3001T

4,6

4905Z

4,5

2636D

4,5

0407S

1,6

3089V

2,6

1703Z

4,5

0032T

1,2,4,5

8704P

6

3337R

4,5,6

3994F

4,5,6

3890S

7

7612A

4,5,6

6174Q

7

1180A

7

9220W

7

6795L

7

9651L

7

3949S

7

3116Y

6

Llegenda de motius d’exclusió:

1 Manca DNI o document equivalent
2 Manca Nivell d’estudis exigit
4 Manca Annex 4: Declaració mèrits
5 Manca Annex 5: Declaració responsable
6 Manca Sol·licitud de participació de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta
7 Fora de termini

Membres del tribunal qualificador

 • President:
  • Titular: Josep Massana Iniesta, Inspector en Cap de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Ruben Clemente Gil, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Vocals:
  • Titular: Ruben Romero Lara, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Bruno Aragonés Panisello, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta
  • Titular: Josep Albiol Fraile, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Suplent: Lidia Pino Mauri, Tècnica suplent  designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Titular: Francesc Josep Panisello Franch, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
  • Suplent: Antonio Dote Cabrera, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Secretaria:
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta

En aquest cas la secretària actuarà amb veu però sense vot.

Les persones membres del tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les, en el termini de 10 dies, quan hi concorrin les circumstàncies que es preveuen als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el cas que per raó d’abstenció, de recusació o d’impossibilitat justificada d’assistència algun de les seves persones membres titulars no puguin assistir-hi ha de comunicar-ho a les seves persones suplents per garantir-ne la presència.

Convocatòria per a la realització de les proves

1r exercici. Coneixement de llengua catalana

Data: 2 de maig de 2019
Lloc: Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, Pl. del Castell 13
Hora: 9.00h

Observacions: Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

2n exercici. Cultura General

Data: 9 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: 10.00h

3r exercici. Prova teòrica

Data: 09 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: Tarda, hora a determinar

La data i hora de celebració dels successius exercicis queda a determinar.

A)   Ordre d’actuació de les persones aspirants

L’actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament es farà per acord dels membres del Tribunal.

B)  Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la  data de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament d’Amposta i a la plana web www.amposta.cat, per presentar les al·legacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses.

Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni en la d’excloses, poden esmenar dins d’aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat, el defecte o defectes que han motivat la seva exclusió, desisteixen en la seva sol· licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses ni en la d’admeses.

C)   Les llistes completes de persones admeses i excloses s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació (Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4, d’Amposta).

D)   Comunicar aquesta resolució a les persones membres del tribunal.

E)   Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicacióDescarregar decret (PDF)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament