Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu per a Secretaria (amb creació de borsa per a futures vacants)

Oferta de treball: Administratiu per a Secretaria (amb creació de borsa per a futures vacants)

publicat el 02/08/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

02/08/2019

Descripció del lloc de treball:

Administratiu per a Secretaria

Categoria:

C1

Departament:

Secretaria

Llocs de treball oferts:

1 (amb creació de borsa per a futures vacants)

Terminis:
Actualitzat: consultar més a baix

 • Presentació de les sol·licituds: 05/08/2019 al 09/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 12/08/2019.
 • Període d’al·legacions: 13/08/2019 al 19/08/2019.
 • Inici de les proves: 27/08/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Realitzar el manteniment i seguiment del registre general, així com l’arxiu corresponent.
 • Donar suport administratiu en la tramitació d’expedients administratius i realitzar el seguiment de la documentació corresponent.
 • Efectuar el control del tauler d’anuncis.
 • Elaborar els comunicats dels acords de la Junta de Govern Local i Ple.
 • Imprimir i notificar els acords corresponents.
 • Elaborar llistats i informes de dades.
 • Col·laborar en la redacció de l’acta, notificacions, certificats, anuncis, etc., de la Junta de Govern Local.
 • En general, totes aquelles funcions de l’àrea que li siguin atribuïdes i siguin adequades per al seu lloc de treball.

Requisits imprescindibles:
Actualitzat: consultar més a baix

Documentació a presentar:

Titulació requerida:

 • Grau superior administració i finances o equivalent.

Requisits valorables:

Experiència a l’administració pública realitzat tasques d’administratiu/va o auxiliar.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

1.852,10 € (aquest sou es correspon a un mes sencer i una jornada complerta).

Lloc de treball:

Edifici de l’Ajuntament

Data prevista d’incorporació:

02/09/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Resolució cas pràctic relacionat en les tasques a desenvolupar. 85 punts.
 • Entrevista. 5 punts.
 • Valoració de mèrits. 10 punts (caldrà justificar-los degudament dins dels terminis indicats). Les indicacions sobre la puntuació dels mèrits està en una pàgina annexa.

Observacions (particularitats de la gestió):

Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Més informació sobre l’oferta

Sistema de valoració dels mèrits

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 3 punts, segons el següent barem:

 • Llicenciatura o graus = 2 punts
 • Diplomatura = 1,5 punts
 • Màsters = 1 punt
 • Postgraus = 0,5 punt

Cursos de formació o perfeccionament directament vinculats a l’àrea i tasques a desenvolupar, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala següent:

 • Per cursos de 5 a 25 hores, 0,15 punts per curs
 • Per cursos de 26 a 50 hores, 0,25 punts per curs
 • Per cursos de 51 a 100 hores, 0,4 punts per curs
 • per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs

Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’15punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts):

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de Secretaria: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea de Secretaria: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts
Actualitzat el 13/8/2019

Actualització dels requisits imprescindibles i de les dates dels terminis

S’informa a tots els candidats/tes que han sol·licitat formar part d’aquest procés de selecció, que:

" Segons el DECRET 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya 1 (DOGC núm. 3660, de 19.06.2002)

Article 3 Principi general

3.1 En els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti.

3.2 Aquest coneixement s’acredita:

a) Les persones que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’algun dels títols a què fa referència la disposició addicional 1 amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Edu-cativa.

b) Qualsevol persona, amb la presentació d’un certificat de coneixement de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per ordre del conseller o la conse-llera de Cultura.

Article 6 Selecció de personal interí i laboral temporal

6.1 En les convocatòries de selecció de personal interí i de personal laboral temporal, les persones aspirants han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en els mateixos termes que els establerts en aquest Decret per al personal funcionari i el personal laboral fix, respectivament.

Article 12 Nivells de coneixement

El nivell de coneixements o de la prova de català exigit s’ha de basar en les habilitats lingüístiques de les proves de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb els grups de titulació previstos a la legislació sobre funció pública i a la normativa laboral que sigui aplicable, segons la relació següent:

b) Personal dels grups A, B, C i D: coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C1). "

Dit tot això, l’oferta queda actualitzada de la següent manera:

Actualització requisits imprescindibles Actualitzat

Titulació requerida:

 • Grau superior en Administració i Finances o equivalent
 • Nivell C1 de català o equivalent

Actualització terminis Actualitzat

 • Publicació provisional llistat admesos i exclosos: 13/08/2019.
 • Període d’esmena: del 13/08/2019 al 19/08/2019 (horari de registre de 09:00 a 14:00h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 21/08/2019.
 • Inici de les proves: 27/08/2019.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Demanem disculpes a tots els aspirants al procés.


Actualitzat el 13/8/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es amb acreditació nivell C1 de català

DNI

8906P

2551B

0574V

0430A

8885V

5417E

6964M

9534F

5285J

7359V

1017S

8660F

9888Q

5562Z

3844P

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6753E

1835R

7440T

0496T

6809J

5310V

3447D

8195V

7364E

1853J

8704J

7835X

8420Y

8203S

5150B

2821M

Admesos/es pendents acreditació castellà

DNI

6918W

Exclosos/es

DNI

Motiu

2466S

No acredita titulació requerida

8044H

No acredita titulació requerida

1467C

No acredita requisits ni titulació

7467W

No acredita titulació requerida

1349X

No acredita titulació requerida

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 13/08/2019 al 19/08/2019 (horari de registre de 09:00h a 14:00h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 21/08/2019.
 • Inici de les proves: 27/08/2019.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.


Actualitzat el 21/8/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es :

Admesos/es amb acreditació nivell c1 de català

DNI

8906P

2551B

0574V

0430A

8885V

5417E

6964M

9534F

5285J

7359V

1017S

8660F

9888Q

5562Z

3844P

6918W

5310V

6753E

7467W

Admesos/es pendents acreditació nivell c1 de català

DNI

1835R

7440T

0496T

6809J

3447D

8195V

7364E

1853J

8704J

7835X

8420Y

8203S

5150B

2821M

1349X

2466S

Exclosos/es

DNI

Motiu

8044H

No acredita titulació requerida

1497C

No acredita ni requisits ni titulació

Membres del Tribunal

 • Maria Cinta Vidal Bayarri, Presidenta
 • Ruth Vallés Príncep, Vocal
 • Joaquin Moya Benet, Vocal

Entre els membres del tribunal es designarà la persona que a la vegada actuarà de secretari/a del tribunal de selecció.

Actualització important

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es que el dia 27 d’agost de 2019, a les 9:15h, es realitzaran les proves a la Sala d’Adults de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, ubicada a la Plaça del Castell, 13 d’Amposta.

La data d’incorporació al lloc de treball queda supeditada a que el candidat/a que obtingui la major puntuació, tingui acreditat els coneixements de llengua catalana exigits, i si s’escau, també de castellà.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.


Actualitzat el 28/8/2019

Resultats prova pràctica, entrevista i mèrits

Candidats admesos/es amb acreditació nivell c1 de català

DNI

Presentat

Prova pràctica: 1r exercici / 2n exercici

Total prova pràctica

Entrevista

Mèrits

Total puntuació

8906P

1R: 5
2N: 6’5

48,88

4

0,092

52,972

2551B

1R: 3’5
2N: 3’5

-

0574V

1R: 5’5
2N: 5

44,63

3’5

0,956

49,086

0430A

No

8885V

No

5417E

1R: 6
2N: 7

55,25

5

7

67,25

6964M

1R: 3
2N: 5’5

-

9534F

1R: 4
2N: 5’5

-

5285J

1R: 7’5
2N: 6

57’38

3

3,844

64,224

7359V

1R: 5
2N: 5

42,5

5

4,768

52,268

1017S

1R: 4’5
2N: 4’5

-

8660F

1R: 5’5
2N: 6

48’88

4’5

2,73

56,11

9888Q

1R: 5
2N: 3

-

5562Z

No

3844P

No

6918W

1R: 5’5
2N: 6’5

51

4

4,964

59,964

5310V

1R: 3
2N: 5

-

6753E

1R: 5’5
2N: ------

-

7467W

No

Candidats admesos/es pendents acreditació nivell c1 de català

DNI

Presentat

Prova pràctica:1r exercici/ 2n exercici

Total prova pràctica

Entrevista

Mèrits

Puntuació total

1835R

1R: 4
2N: 3

-

7440T

1R: 5
2N: 6’5

48’88

5

4,94

58,82

0496T

No

6809J

No

3447D

No

8195V

No

7364E

1R: 3’5
2N: 6

-

1853J

No

8704J

1R: 4’5
2N: 3’5

-

7835X

No

8420Y

No

8203S

1R: 5’5
2N: 6’5

51

2’5

7,272

60,772

5150B

1R: 3
2N: 6

-

2821M

No

1349X

No

2466S

1R: 6
2N: 7

55’25

5

4,662

64,912

Resta pendent de publicar la llista definitiva de la borsa d’aquesta plaça en la qual seran inclosos tots els aspirants que han superat totes les proves d’aquest procés de selecció.

La publicació de la llista definitiva de la borsa es realitzarà un cop feta la prova d’acreditació del nivell de coneixements de català per part dels candidats que han superat les proves i que no han acreditat tenir el nivell C1 de català.

La data i el lloc de realització de la prova de coneixement de català (nivell C1) es publicarà properament en la pàgina web municipal.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies