• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/iva departament d’Intervenció

Oferta de treball: Administratiu/iva departament d’Intervenció

publicat el 11/10/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Administratiu/iva departament d’Intervenció

Categoria:

C1

Departament:

Intervenció

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/10/2019 al 17/10/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/10/2019.
 • Període d’al·legacions: 21/10/2019 al 23/10/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 24/10/2019.
 • Inici de les proves: 25/10/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Comptabilització d’operacions relacionades amb despeses i ingressos.
 • Registre de factures al programa comptable i tramitació de les mateixes.
 • Elaboració d’informes administratius.
 • Seguiment del pressupost municipal.
 • Resta de tasques administratives relacionades amb la Intervenció Municipal així com les que així li atribueixi la Intervenció.

Requisits imprescindibles:

 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
 • Titulació requerida:
   • Titulació de tècnic superior en administració i finances o equivalent.
   • Nivell C1 de català.
   • Nivell Superior de Llengua Castellana.

  Tipus de contracte:

  Temporal

  Durada del contracte:

  6 mesos

  Jornada:

  Completa

  Horari:

  8h a 15h

  Lloc de treball:

  Departament d’Intervenció

  Data prevista d’incorporació:

  27/11/2019

  Observacions (particularitats de la gestió):

  • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres.
  • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
  • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat/ofertes-treball.
  • S’informa a tots els aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

  Més informació

  Descripció del procés de selecció

  • Prova 1.- Resolució d’un cas pràctic relacionat en les funcions a desenvolupar del lloc de treball (85 punts).
  • Prova 2.- Entrevista (5 punts)
   Valoració de mèrits (10 punts); caldrà justificar-los degudament dins dels terminis indicats de presentació de sol·licituds o d’esmena.
  • Prova 3.- Nivell C1 de català (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre) (Apte/a o no apte/a)
  • Prova 4.- Nivell Superior de Llengua Castellana (Apte/a o no apte/a)

  Els candidats que superin el cas pràctic seran informats pel Tribunal el mateix dia 25/10/2019 sobre quan es realitzarà l’entrevista.

  Aquells candidats que hagin aprovat el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de Català, ni el nivell superior de Llengua Castellana, hauran de realitzar els exàmens oficials pertinents durant els dies següents.

  Seran informats degudament pel Tribunal, i en publicació a la web oficial de l’Ajuntament d’Amposta: amposta.cat a l’apartat Oferta Pública de Treball.

  Sistema de valoració dels mèrits

  Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 3 punts, segons el següent barem:

  • Llicenciatura o graus: 2 punts
  • Diplomatura: 1,5 punts
  • Màsters: 1 punt
  • Postgraus: 0,5 punt

  Cursos de formació o perfeccionament directament vinculats a l’àrea i tasques a desenvolupar, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala següent:

  • Per cursos de 5 a 25 hores, 0,15 punts per curs
  • Per cursos de 26 a 50 hores, 0,25 punts per curs
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 0,4 punts per curs
  • per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs

  Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’15punts la puntuació obtinguda per cada curs.

  Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts):

  • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de Intervenció: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts.
  • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea d’hisenda: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts

  Tribunal qualificador

  El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:

  • President/a: Montserrat Ferré Peris
  • Vocal: Verònica Arasa Gallego
  • Vocal: Neus Serret Lor

  Borsa de treball

  S’informa a tots els aspirants, que la borsa de treball d’aquest procés de selecció, tindrà una vigència d’un any.

  Actualitzat el 18/10/2019

  Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es amb acreditació nivell C1 de català

  DNI

  3963W

  0574V

  5040K

  7868C

  2466S

  7427Q

  9507C

  5694H

  Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

  DNI

  5493Z

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  6978B

  No acredita titulació requerida

  S’Informa a tots els/les aspirants indicats com a admesos/es amb objeccions, que el període d’esmena és del 21/10/2019 al 23/10/2019, ambdós inclosos.

  • Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es: 24/10/2019.
  • Inici de les proves: 25/10/2019.

  Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

  Actualitzat el 24/10/2019

  Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

  Candidats/tes admesos/es

  DNI

  OBSERVACIONS

  3963W

   

  5493Z

  Falta acreditar els coneixements de C1 de català

  0574V

   

  5040K

   

  7868C

   

  2466S

   

  7427Q

   

  9507C

   

  5694H

   

  Candidats/tes exclosos/es

  DNI

  OBSERVACIONS

  6978B

  No acredita la titulació requerida

  Es convoca a tots/es els/les aspirants indicats/des com a admesos/admeses, a l’inici de la realització de les proves que serà:

  • Dia: 25/10/2019.
  • Hora: 09:00h.
  • Lloc: Ajuntament d’Amposta, Plaça de l’Ajuntament nº3-4 2on pis – Sala Saint Jean de la Ruelle, 43870 - Amposta.

  Els candidats que superin el cas pràctic seran informats pel Tribunal el mateix dia 25/10/2019 sobre quan es realitzarà l’entrevista.

  Aquells candidats que hagin aprovat el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de Català, hauran de realitzar l’examen oficial pertinent durant els dies següents. Es publicarà en aquesta mateixa oferta, a la web de la corporació, la data en què es realitzarà.

  Tribunal qualificador

  El Tribunal qualificador està format pels següents membres:

  • President/a: Montserrat Ferré i Peris
  • Vocal: Verònica Arasa i Gallego
  • Vocal: Neus Serret i Lor


  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


  Actualitzat el 31/10/2019

  Resultats del procés de selecció

  En data 25/10/2019 es realitzen les proves del procés de selecció de l’oferta de treball ADMINISTRATIU/VA D’INTERVENCIÓ, i de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, se’n desprèn el següent resultat:

  DNI

  Presentat

  Prova pràctica: 1r exercici

  Entrevista

  Mèrits

  Total puntuació

  3963W

  si

  12,3

   

  3,5

  15,5

  5493Z

  no

         

  0574V

  si

  3

   

  0

  3

  5040K

  si

  80,6

  4,5

  7

  92,1

  7868C

           

  2466S

  si

  3,4

   

  3,29

  6,6

  7427Q

  si

  1

   

  0

  1

  9507C

  si

  10,98

   

  0

  10,98

  5694H

  si

  0

   

  2

  2

  Amb el resultat de les proves realitzades, es proposa a DNI XXXX5040K com la persona que ha d’ocupar temporalment el lloc d’Administratiu/va per al departament d’Intervenció.

  No queda ningú a la borsa de treball, per no haver superat ningú més el primer exercici.

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

  RSS de lRSS de l'Ajuntament