• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de comunicació i producció audiovisual a "Lo Pati"

Oferta de treball: Tècnic/a de comunicació i producció audiovisual a "Lo Pati"

publicat el 13/12/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

13/12/2018

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a de comunicació i producció audiovisual

Categoria:

B22

Departament:

Cultura – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre LO PATI

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds:13/12/2018 al 20/12/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 21/12/2018.
 • Període d’al·legacions:del 24/12/2018 al 31/12/2018.
 • Inici de les proves: 02/01/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Muntatge tècnic de les activitats al Centre d’Art LO PATI.
 • Difusió i comunicació de les activitats i serveis del Centre d’Art LO PATI.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Requisits valorables:

 • Coneixements i experiència en disseny i gestió de webs, edició de vídeos, màrqueting i comunicació.
 • Experiència degudament acreditada en tasques de tècnic audiovisual i de comunicació en centres i equipaments culturals, especialment d’arts visuals.
 • Flexibilitat d’horaris

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos (prorrogables

Jornada:

Completa

Horari:

Específic de Cultura (d’acord amb les activitats)

Retribució mensual bruta aproximada:

1.893,20 €

Lloc de treball:

Centre d’Arts Visuals de les Terres de l’Ebre – LO PATI

Data prevista d’incorporació:

10/01/2019

Més informació sobre l’oferta

El dia 2 de gener, a les 9:00 hores, a l’Ajuntament d’Amposta, es realitzaran les proves de selecció als candidats que compleixin els requisits imprescindibles de l’oferta. Les proves de selecció consistiran en:

1. Un test de 10 preguntes relacionat amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. Aquest test és de caràcter eliminatori, valorat com a màxim en 3 punts. El candidat/a l’ha de superar com a mínim en 1,5 punts, per poder continuar en la següent prova del procediment de selecció.

2. Realització d’una prova escrita consistent en el desenvolupament d’un tema relacionat amb la difusió i comunicació d’activitats culturals, i especialment d’arts visuals, per a la qual es donarà una durada màxima d’una hora per desenvolupar-la, i que està valorada com a màxim en 4 punts. El candidat/a l’ha de superar com a mínim en 2 punts, per poder continuar en la següent prova del procediment de selecció.

3. Una prova pràctica relacionada en un muntatge audiovisual. Aquesta prova es realitzarà al Centre d’Art LO PATI, valorada com a màxim en 3 punts.

En el cas d’empat, prevaldrà qui hagi obtingut més puntuació en la segona i en la tercera prova.

En cas que el Tribunal ho consideri adient, es pot realitzar una entrevista personal, en la qual també es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

Els candidats hauran d’aportar una declaració jurada del candidat/a de que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

RESULTATS: Es publicarà la llista dels resultats el dia 3 de gener de 2018. El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat/da per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta per cobrir aquest lloc de treball.

Llista provisional d’admesos i exclosos

Actualitzat el 21/12/2018


Admesos/es

DNI

7455-G

7565-Q

8181-L

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

4053-T

No titulació requerida a l’oferta de treball.

0954-V

No titulació requerida a l’oferta de treball.

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és fins el dilluns dia 31 de desembre de 2018.

Gràcies per la vostra participació.

Llista definitiu d’admesos i exclosos

Actualitzat el 31/12/2018


Admesos/es

DNI

7455-G

7565-Q

8181-L

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

4053-T

No titulació requerida a l’oferta de treball.

0954-V

No titulació requerida a l’oferta de treball.

La data de les proves ha canviat, es realitzaran el dijous 3 de gener de 2019. El lloc i l’hora de les proves serà a la Sala Saint Jean de l’Ajuntament d’Amposta (plaça de l’ajuntament, 3) a les 9:30 hores.

Gràcies per la vostra participació.

Resultats finals

Actualitzat el 03/01/2019


En les proves realitzades el dijous 3 de gener de 2019, a partir de les 9:30 hores, a l’Ajuntament d’Amposta, consistents en la realització de tres proves.

La primera prova ha consistit en la realització d’un tipus test de caràcter específic de 10 preguntes relacionades amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, valorat com a màxim en 3 punts, i que s’havia de superar com a mínim en 1,5 punts, i el qual tenia caràcter eliminatori.

Les qualificacions d’aquesta primera prova han estat les següents:

DNI Qualificació

 • 7455-G: 3 punts
 • 7565-Q: 2,4 punts
 • 8181-L: 3 punts

Havent aprovat tots tres candidats/es, passen a fer la segona prova, consistent en el desenvolupament d’un tema relacionat amb la difusió i comunicació d’activitats culturals, i especialment d’arts visuals. Els candidats/es l’han de superar com a mínim en 2 punts, valorada com a màxim en 4 punts, i és també de caràcter eliminatori:

Les qualificacions d’aquesta segona prova han estat les següents:

DNI Qualificació

 • 7455-G: 1,5 punts
 • 7565-Q: 3,25 punts
 • 8181-L: 3,50 punts

Per tant, passen dos dels candidats/es a fer la tercera i última prova, consistent en la realització d’una prova pràctica relacionada amb un muntatge audiovisual, valorada com a màxim en 3 punts. Les qualificacions d’aquesta prova han estat les següents:

DNI Qualificació

 • 7565-Q: 1,80 punts
 • 8181-L: 2,40 punts

Les qualificacions totals han estat les següents:

DNI

Test

Prova escrita

Prova pràctica

Total

7565-Q

2,4 punts

3,25 punts

1,80 punts

7,45 punts

8181-L

3 punts

3,50 punts

2,40 punts

8,90 punts

Per tant, el candidat/a guanyador/a de les proves de selecció, per haver obtingut una millor qualificació total ha estat:

DNI

8181-L

Ja que un altre candida/ta ha superat totes les proves, aquesta persona resta en borsa de treball de la plaça temporal de tècnic/a de comunicació i producció audiovisual del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre Lo Pati, en el termini màxim establert per llei:

DNI

7565-Q

Amposta, 3 de gener de 2019

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament