• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig de Recursos Humans: llista definitiva admesos i exclosos

Oferta de treball: Tècnic/a mig de Recursos Humans: llista definitiva admesos i exclosos

publicat el 03/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Em plau comunicar-vos que en la data del present s’ha dictat el Decret d’Alcaldia número 2185/2017, que tot seguit es transcriu

“Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça de Tècnic/a Mig de Recursos Humans, grup A2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Vist el Decret d’Alcaldia 2074/2017, d’11 d’octubre, es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, la llista dels exempts i no exempts de la prova de català; així com, declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de coneixement de llengua castellana.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar les esmenes, al·legacions i recusacions atorgat.

Vist que en el termini hàbil s’ha presentat una al·legació.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i, la STS de 24 de juny de 2011. 

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

Admesos/es:

DNI
03521Z
03513Y
58663X
08334C
82834E
57579F
82627E
34647Y 

Exclosos/es:

Cap    

SEGON. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. 

Exempts de realitzar la prova de català: 

DNI
03521Z
03513Y
58663X
08334C
57579F
82627E

No Exempts de realitzar la prova de català:                                                            

DNI
82834E
34647Y

 TERCER. Determinar que tots els aspirants admesos en aquest procés de selecció, estan exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés.

 QUART. Modificar la composició del Tribunal qualificador, de la següent manera:

 - President/a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta 

CINQUÈ.- Publicar el present Decret d’Alcaldia a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta “.

La qual cosa els hi comunico per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

Amposta, a 3 de novembre de 2017 

LA SECRETÀRIA GENERAL, 

Maria Cinta Vidal Bayarri

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament