• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: Resultat prova teòrica i pràctica

Oferta de treball: Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: Resultat prova teòrica i pràctica

publicat el 09/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Essent les 9:00 hores es constitueix en la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta el Tribunal que ha de qualificar les proves selectives convocades per a cobrir en caràcter laboral temporal, una plaça de direcció del servei d’atenció diürna , grup A2 i , alhora d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres:

 • President/a:
  Titular, Sra. Ma Assumpció Eixarch Conesa
 • Vocals:
  1. Titular, Sra. Josefa Fernández Villegas
  2. Titular, Sr. Xavier Melich Porres
  3. Titular, Sra. Beatriz Fabra Arques
  4. Titular, Sra. Lídia Alfara Subirats
 • Secretària:
  Els membres del Tribunal designen a la Sra.  Beatriz Fabra Arques per a realitzar les funcions de secretària del Tribunal de selecció.

Per la Secretària del Tribunal s’explica als membres del Tribunal que tots els membres presentats han estat exempts de realitzar la prova de català, exigit a les bases.

Així doncs, essent les 9:00 hores del dia 6 de novembre, per part del Tribunal es passa llista dels candidats/es presentats a la realització de la Prova Teòrica i Pràctica de la fase oposició d’aquest concurs-oposició lliure convocat per cobrir amb caràcter laboral temporal, d’un lloc de treball de direcció del servei d’atenció diürna (centre obert), grup A2, i d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants, resultant el següent:

Admesos

Català

Presentat/ada Prova Teòrica

52604...

exempt/a

78578...

exempt/a

47829...

exempt/a

Prèviament abans de començar la prova de coneixements teòrics , es procedeix per la Presidenta del Tribunal a llegir en veu alta el punt 3 –procés selectiu, que han de realitzar els candidats/es i, que diu el següent:

Procés selectiu

El procés tindrà dues fases : la primera de realització de l’opisició que tindrà una puntuació màxima de 6.70 punts sobre 10 i, la segona, de la valoració dels mèrits al.legats (concurs) que tindrà una puntuació màxima de 3.3 punts sobre 10, per les persones aspirants.

1a fase

Contingut de les proves teòriques i pràctiques (màxim 6.70 punts sobre 10)

La primera prova: coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en un examen d’una màxim de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, relatives al temari annexat en les bases.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtiguin la qualificació mínima de 8 punts.

Segona prova: Desenvolupament pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, de dos supòsits  pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses de treball.

Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona aspirant.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts cadascun dels exercicis pràctics, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts en cadascuns dels exercicis pràctics. El tribunal queda exonerat de corregir el segon supòsit en cas de que l’aspirant no obtingui la puntuació mínima en el primer (8 punts sobre 20).

Tercera prova: entrevista personal . De caràcter obligatori no eliminatori.

L’entrevista, amb les persones candidates que hagin superat la primera prova, consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat  i desenvolupament.

El resultat d’aquesta prova obtindrà una puntuació de 0 i 5 punts.

Havent transcorregut el període màxim, es procedeix a la correcció i avaluació de les diferents proves, d’acord amb l’aplicació de les Bases Específiques, resultant el següent:

Candidats

Resultats 1a prova

Resultats 2 prova

Exercici1

Resultats 2 prova

Exercici2

Resultats entrevista

Total (sobre 65)

52604...

11,5

9

8

5

33,5

78578...

15,5

8

9

5

37,5

47829...

18,5

11

8

5

42,5

Sent les 14:00 hores del dia del present, havent finalitzat la correcció de l’Exercici Teòric per part del tribunal, es demana a la Secretària del Tribunal que procedeixi a la publicació d’aquests resultats a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

I essent aquesta l’única escomesa per la qual avui el Tribunal ha estat convocat, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l’actuat es formula la present acta que signes tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

A la ciutat d’Amposta el dia 6 de novembre de 2017.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament