• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: Llista provisional d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: Llista provisional d’admesos i exclosos

publicat el 28/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

DECRET D’ALCALDIA 1971/2017

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball de direcció del servei d’atenció diürna ( centre obert ), grup A2, per la realització del programa de direcció del servei d’atenció diürna del centre obert dins del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

DNI

Resultat

Causa d’exclusió

478292

Admès/a

-

526045

Admès/a

-

526056

Exclòs/a

T

785782

Exclòs/a

D

Causes d’exclusió:

T: No acreditar estar en possessió de la Titulació exigida a les bases específiques

D: No haver adjuntat a la sol·licitud la declaració jurada que es demana a la clàusula 2 de les bases específiques.

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

Prova de català

478292

Exempt/a

526045

Exempt/a

526056

Exempt/a

785782

Exempt/a

TERCER. Determinar que tots els aspirants participants en aquest procés de selecció, de ser inclosos finalment en la llista definitiva de candidats admesos al mateix, estaran exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés.

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

  • Titular, Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa
  • Suplent, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

- Vocals:

  1. Titular, Sra. Josefa Fernández Villegas

Suplent: Sra. Neus Brull Royo

  1. Titular, Sr. Xavier Mèlich Porres

Suplent: Sra. Mercè Príncep Guarch

  1. Titular, Sra. Beatriz Fabra Arques

Suplent: Sra. Àngels Duran Fosch

  1. Titular, Sra. Lídia Alfara Subirats

Suplent: Sr. Jaume Rosselló Prats

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. Fixar que el dia de la realització de les proves de la Fase Oposició serà el dia 6 de novembre de 2017 a les 9:00 hores, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ubicada al carrer Castell, número 13-15 d’Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Amposta, a 28 de setembre de 2017

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament