• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: resultat de la prova teòrica

Oferta de treball: Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: resultat de la prova teòrica

publicat el 16/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Essent les 9:00 hores es constitueix en la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta el Tribunal que ha de qualificar les proves selectives convocades per a cobrir en caràcter laboral temporal, una plaça d’administratiu tècnic d’integració, Grup C1, per la realització del programa del servei d’atenció diürna i , alhora d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres:

President/a:

  • Titular, Sra. Ma Assumpció Eixarch Conesa

Vocals:

  1. Titular, Sra. Dolores Moncada Iniesta
  2. Titular, Sra. Beatriz Fabra Arques
  3. Titular, Sra. Neus Serret Lor

Secretària:

  • Els membres del Tribunal designen a la Sra.  Beatriz Fabra Arques per a realitzar les funcions de secretària del Tribunal de selecció.

Per la Secretària del Tribunal s’explica als membres del Tribunal que tots els membres presentats han estat exempts de realitzar la prova de català, exigit a les bases.

Així doncs, essent les 9:00 hores del dia 14 de novembre, per part del Tribunal es passa llista dels candidats/es presentats a la realització de la Prova Teòrica i Pràctica de la fase oposició d’aquest concurs-oposició lliure convocat per cobrir amb caràcter laboral temporal, d’un lloc de treball de d’administratiu tècnic d’integració del servei d’atenció diürna (centre obert), grup C1, i d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants, resultant el següent:

Admesos

Català

Presentats Prova Teòrica

478555...

exempt

476288...

exempt

478210...

exempt

No

478584...

exempt

478623...

exempt

476271...

exempt

No

785801...

exempt

478601...

exempt

481375...

No exempt

No

Prèviament abans de començar la prova de coneixements teòrics , es procedeix per la Presidenta del Tribunal a llegir en veu alta el punt 3 –procés selectiu, que han de realitzar els candidats/es i, que diu el següent:

El procés tindrà dues fases : la primera de realització de l’oposició que tindrà una puntuació màxima de 6.70 punts sobre 10 i, la segona, de la valoració dels mèrits al·legats (concurs) que tindrà una puntuació màxima de 3.3 punts sobre 10, per les persones aspirants.

Contingut de les proves teòriques i pràctiques (màxim 6.70 punts sobre 10)

La primera prova: coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en un examen d’una màxim de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, relatives al temari annexat en les bases.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts.

Segona prova: Desenvolupament pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts, d’un supòsit exercici pràctic que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses de treball.

Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona aspirant.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts en l’exercici pràctic.

Tercera prova: entrevista personal . De caràcter obligatori no eliminatori.

L’entrevista, amb les persones candidates que hagin superat les dues proves anteriors, consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat  i desenvolupament.

El resultat d’aquesta prova obtindrà una puntuació de 0 i 5 punts.

Havent transcorregut el període màxim, es procedeix a la correcció i avaluació de les diferents proves, d’acord amb l’aplicació de les Bases Específiques, resultant el següent:

Candidats

Resultats 1a prova

Resultats 2 prova

Resultats entrevista

Total (sobre 65)

478623

6,25

-

-

-

476288

12,5

3,5

-

-

478555

10,5

7

-

 

478601

9,75

12,5

5

22,25

478584

10,25

La resposta no s’adequa a la pregunta

-

 

785801

18

13,6

5

36,6

Sent les 13:30 hores del dia del present, havent finalitzat la correcció de l’Exercici Teòric per part del tribunal, es demana a la Secretària del Tribunal que procedeixi a la publicació d’aquests resultats a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

I essent aquesta l’única escomesa per la qual avui el Tribunal ha estat convocat, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l’actuat es formula la present acta que signes tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

A la ciutat d’Amposta el dia 14 de novembre de 2017.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament