• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Director/a del servei d’atenció diürna: Centre Obert (bases específiques del concurs)

Oferta de treball: Director/a del servei d’atenció diürna: Centre Obert (bases específiques del concurs)

publicat el 07/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2017   2017-07409 Ajuntament d'Amposta ANUNCI Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 30 d'agost de 2017, les bases específiques que han de regir el concurs oposició lliure, per proveir, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball de direcció del servei d'atenció diürna (centre obert), grup A2, per la realització del programa de direcció del servei d'atenció diürna del centre obert dins del contracte programa subscrit entre l'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i constitució de borsa de treball, es fan públiques per al seu general coneixement.   Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball de direcció del servei d'atenció diürna (centre obert), grup A2, per la realització del programa de direcció del servei d'atenció diürna del centre obert dins del contracte programa subscrit entre l'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i constitució d'una borsa de treball. 1. Objecte: L'objecte d'aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Tècnic-a mig d'educació social en una jornada de 2-3, Grup A2, Subescala Administració General, mentre duri l'execució d'aquest programa de caràcter temporal adscrit al contracte programa que l'ajuntament signa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb un règim de personal laboral temporal per a la realització del programa consistent en la direcció del servei d'atenció diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'art. 15.1.a) TRLET i, i alhora, constituir una borsa de treball. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en un termini inferior. Les funcions bàsiques del lloc de treball de direcció del servei d'atenció diürna de l'Ajuntament d'Amposta, són: - Acollir i informar la família sobre el funcionament i la finalitat del servei i ajustar les seves expectatives així com implicar-la en el pla de treball, en el pla de millora i en el projecte educatiu individual (PEI). - Acordar les condicions d'assistència, participació i compromís en relació amb el projecte educatiu de centre segons el pla de treball establert pels professionals dels serveis socials bàsics (SSB). - Coordinar- se amb als serveis bàsics d'atenció social i, si s'escau, amb altres serveis socials bàsics i especialitzats. - Detectar i potenciar factors de protecció i de risc. - Potenciar els vincles positius de la família amb els infants i adolescents així com transmetre les necessitats socioeducatives dels seus fills i filles. - Orientar, potenciar i acompanyar en els processos educatius dels infants i adolescents. - Detectar, prevenir i notificar les situacions de negligència i desatenció. - Coordinar-se amb els agents socials i educatius que intervenen en l'entorn per garantir l'atenció integral i per a la detecció de necessitats. - Participar en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius del servei, proposant i modificant les estratègies i metodologies per adequar-les, si s'escau, a la realitat específica dels usuaris en el seu territori. - Analitzar la informació rebuda de l'infant i l'adolescent per conèixer la seva realitat familiar i sociocultural, així com detectar les seves necessitats socioeducatives. - Elaborar el projecte educatiu individual (PEI), fer el seguiment i l'avaluació, per tal de facilitar l'adquisició d'hàbits, valors i aprenentatges positius i afavorir el desenvolupament personal de l'infant i l'adolescent. - Donar suport als aprenentatges escolars i el retorn, si s'escau, a l'itinerari educatiu. - Programar, desenvolupar i avaluar les activitats educatives. - Elaborar informes i protocols d'actuació així com registrar la informació. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió de 18 de juliol de 2016. Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 2. Requisits específics de les persones aspirants: A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, les persones aspirants hauran de reunir els requisits específics següents: - Titulació: estar en possessió d'un títol de Grau en Educació Social o ser educador-a social habilitada. - Llengua catalana: nivell C1 o equivalent. - Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Caldrà adjuntar amb la sol·licitud de participació en aquest procés: una declaració jurada del candidat-a de que en cas de ser seleccionat-ada no incórrer en cap supòsit d'irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d'un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3-2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre. Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa. 3. Procés selectiu: El procediment de selecció serà el de concurs - oposició, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 5-2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de l'oposició que tindrà una puntuació màxima de 6,70 punts sobre 10 i, la segona, de la valoració dels mèrits al·legats (concurs) que tindrà una puntuació màxima de 3,3 punts sobre 10, per les persones aspirants. 1a fase. Oposició: contingut de les proves teòriques i pràctiques (màxim 6,70 punts sobre 10) Primera prova: Coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en un examen d'un màxim de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, relatives al temari de l'annex. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts. Segona prova: Desenvolupament d'un cas pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, de dos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball. Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona aspirant. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts cadascun dels exercicis pràctics, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts en cadascun dels exercicis pràctics. El tribunal queda exonerat de corregir el segon supòsit pràctic en cas de que l'aspirant no obtingui la puntuació mínima en el primer (8 punts sobre 20). Per a superar la prova pràctica, el-la candidat haurà d'obtenir un mínim de 20 punts sobre 40, amb la sumatòria de les puntuacions dels dos casos pràctics, sense que en cap cas, la puntuació individualitzada de cada cas pràctic pugui ser inferior a 8 punts sobre 20. El cas pràctic estarà relacionat amb les funcions del lloc de treball, i avaluaran als candidats sobre els coneixements teòrico-pràctics derivats del temari que s'adjunta. Tercera prova: Entrevista personal. De caràcter obligatori i no eliminatori. L'entrevista, amb les persones candidates que hagin superat la primera prova, consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l'experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que se seguirà la mateixa pauta d'entrevista per a totes les persones entrevistades. El resultat d'aquesta prova obtindrà una puntuació d' entre 0 i 5 punts. Quarta prova: De coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter obligatori i eliminatori. Primer exercici: Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les bases generals, els-les aspirants hauran de realitzar exercicis gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell suficiència (nivell C1) de català, d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball. La qualificació dels-de les aspirants en aquest exercici serà la d''apte' o 'no apte'. Els-les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un document emès per la Direcció General de Política Lingüística o per part d'un altre organisme equivalent quedaran exempts de la realització d'aquest exercici i la seva qualificació serà la d'apte. Per realitzar aquesta prova el Tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en normalització lingüística. Segon exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els-les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.1.f de les bases generals, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte-a o no apte-a. Els-les aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal que estan en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol que estableix el Reial decret 1137-2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d''apte-a'. 2a fase: Concurs: valoració de mèrits (màxim 3,30 punts sobre 10) - Formació: per l'assistència a cursos relacionats amb serveis socials, fins a un màxim de 1,50 punts, segons l'escala següent: - Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 hores, per cadascun 0'10 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0'20 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0'40 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0'60 punts. - Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0'80 punts. - Quan els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat ' sempre i quan el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s'incrementarà 0'20 punts la puntuació obtinguda per cada curs. - Altres títols acadèmics: per altres títol acadèmics que tinguin relació directa amb el lloc de treball objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 1,5 punts, segons l'escala següent: - Titulació de Llicenciatura universitària o Grau universitari diferent de la al·legada per a participar en aquest procés selectiu: 1,5 punts - Titulació de Diplomatura universitària diferent de la al·legada per a participar en aquest procés selectiu: 1 punt - Pel treball realitzat (fins a un màxim de 1,8 punt) Els mesos es computaran de 30 dies, a efectes de fraccions. - A l'administració pública desenvolupant funcions en un lloc de treball del grup A2 o A1, ja sigui en propietat, interí o en règim laboral, sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla. A raó de 0,066 punts per mes complert. - Capacitat i experiència, demostrada i acreditada documentalment de la seva activitat professional directament relacionada amb el lloc a proveir, bé sigui contractació mercantil, contractació laboral (sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla), o contractat com a proveïdor de serveis al servei d'una Administració Pública territorial o funcional, a raó de 0,033 punts per mes complert acreditat. 4. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu 'acompanyades dels requisits a acreditar i d'un currículum vitae- es podran presentar al Registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i a la web de l'Ajuntament d'Amposta. Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta, en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la llista provisional d'admesos i exclosos, que també inclourà els candidats-es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s'escau, el fet d'estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva. En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies hàbils per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d'admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta. Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu ' acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició al Registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els cinc dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d'oposició a la web municipal. Els candidats-es a més d'acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d'adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l'experiència laboral: el Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l'Administració en la que hagin treballat en el que s'indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l'Administració i denominació del lloc pel que s'ha contractat i; en cas d'haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s'especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat-ada. 5. Sistemes de presentació de les sol·licituds: Es podrà presentar presencialment a: Ajuntament d'Amposta - Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977 70 00 57 També es podrà presentar pels mitjans que estableix l'article 16 de la Llei 39-2015. En el cas que s'opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l'adreça següent (ajuntament@amposta.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data i adjuntar còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de la persona aspirant per raons organitzatives, ja que l'establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s'ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes. 6. Realització de les proves: Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d'aquestes bases selectives. 7. Tribunal qualificador: El Tribunal es constituirà de la forma següent: - President-a: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta Suplent de President: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocals i suplents corresponents dels-les vocals: - 1r. Vocal titular: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 1r. Vocal suplent: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 2n. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 2n. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 4art. Vocal Titular: Un funcionari-a o personal laboral de l'Administració - Secretari-a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d'entre els vocals un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció. - Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s'escau. 8. Llista d'aprovats i proposta de nomenament: Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades en la web municipal. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada com a personal laboral temporal. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa que la Corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin pel lloc de treball objecte de la present convocatòria, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria. El Tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al nombre de llocs objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la seva proposta no pot contenir més d'un-una aspirant per a cada lloc a cobrir, excepte que la convocatòria prevegi expressament aquesta possibilitat, d'acord amb el que estableix l'article 61.8 del TREBEP. Si el nombre d'aspirants que superen la fase d'oposició és inferior al nombre de places a cobrir, el Tribunal declararà deserts aquells llocs dels quals no en pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació. 9. Presentació de documents: La persona aspirant proposada haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l'endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d'incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius 'original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació: - DNI - Certificat mèdic - Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics. - Declaració d'incompatibilitats - Targeta d'afiliació a la Seguretat Social, si en disposa. - Número de compte corrent - Declaració jurada de no tenir el-la candidat-a antecedents penals. - Autorització a favor de l'Ajuntament, a que el-la candidat-a autoritza a l'Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat-a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l'organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals. La persona aspirant que, dins del termini fixat exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat-ada i s'anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació. 10. Duració del nomenament: El nomenament com a personal laboral temporal per la realització del programa de Direcció del Servei d'Atenció diürna (Centre obert) el qual s'inclou dins del contracte programa que l'Ajuntament d'Amposta signa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per un termini màxim de tres anys des de l'acta de nomenament del-de la candidat-a com a personal laboral de caràcter temporal en prova; la qual se subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de Director-a del Servei d'Atenció Diürna (Centre Obert) mentre duri l'execució d'aquest programa de Direcció o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l'ha nomenat-ada, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'article 15.1.a) TRLET. 11. Període de prova: La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de 6 mesos, durant els quals tindrà assignat un-a tutor-a. Durant aquest període el tutor o la tutora n'emetrà l'informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l'empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies hàbils d'audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l'Alcaldia o Regidoria delegada. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, en el cas que l'informe del tutor-a sigui de no superació d'aquest període o fase, l'Alcaldia o Regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d'aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc, en cas de no superació, a la revocació del nomenament com a personal laboral temporal en pràctiques per a la realització del programa de la direcció del servei d'atenció diürna (Centre Obert) inclòs en el contracte programa i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu. En cas que la persona nomenada personal laboral temporal per la realització del programa de direcció del servei d'atenció diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta en prova, superi satisfactòriament les mateixes, serà nomenada personal laboral temporal per la realització del servei que justifica aquesta selecció. Aquesta persona desenvoluparà provisionalment el lloc de treball Director-a del Servei d'Atenció Diürna (Centre Obert) amb grup A2, mentre duri l'execució d'aquest programa d'acord amb el contracte programa subscrit entre l'Ajuntament i la Generalitat, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l'ha nomenat-ada, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'art. 15.1.a) TRLET.   Annex: Temari. Tema 1. Objecte i Finalitat de Serveis Socials Tema 2. Principis rectors del sistema públic de Serveis Socials. Tema 3. Dret d'accés als Serveis Socials. Tema 4. Funcions dels Serveis Socials Bàsics Tema 5. Funcions dels Serveis Socials Especialitzats. Tema 6. La cartera de Serveis Socials. Tema 7. Organització territorial dels Serveis Socials. Tema 8. Atenció a la infància i adolescència amb alt risc social. La protecció jurídica del menor. Tema 9. Objecte de la Llei 14-2010 , del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Tema 10. Drets dels infants i els adolescents. Tema 11. Les situacions de risc. Definició i concepte. Tema 12. Quan es planteja una situació de risc? Tema 13. L'absentisme escolar i la seva relació amb el risc socials en la infància i l'adolescència. Tema 14. Competència local en matèria de risc. Tema 15. Registre unificat de maltractaments infantils. Tema 16. La intervenció dels serveis socials davant les situacions de risc. Tema 17. Mesures d'atenció social i educativa davant les situacions de risc. Tema 18. Paper dels professionals de l'educació social als serveis socials bàsics. Tema 19. El desemparament. Concepte i procediment. Tema 20. Competència en matèria de desemparament. Tema 21. Treball de prevenció de la infància en risc. Tema 22. Prevenció de la desprotecció. Tema 23. Competències de les intervencions socials preventives. Tema 24. Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents. Tema 25. Ordre BSF-331-2013, de 18 de desembre, de llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. Tema 26. Els Equip d'Atenció a la infància i Adolescència (EAIA). Tema 27. Serveis Especialitzats en infància, adolescència i joventut de la DGAIA. Tema 28. El model de serveis d'intervenció socioeducativa dins del marc dels serveis socials bàsics. Tema 29. Necessitats generals del col·lectiu específic objecte d'atenció dels serveis d'intervenció socioeducativa. Tema 30. Realitat actual del servei de Centre Obert. Concepte i descripció, Tema 31. Objectius del Centre Obert. Tema 32. Població diana del Centre Obert. Tema 33. Nou model de serveis d'intervenció socioeducativa. Tema 34. Finançament del SIS. Tema 35. Accés al SIS. Tema 36. Serveis que engloba el SIS. Tema 37. Població diana de cadascun d'aquests serveis. Tema 38. Estructura professional mínima per al servei d'atenció diürna en un mòdul de 20 places. Tema 39. Funcions de l'educador- a social que té les funcions de direcció, en un servei d'atenció diürna (Centre Obert) en relació amb la família. Tema 40. Funcions de l'educador- a social que té les funcions de direcció, en un servei d'atenció diürna (Centre Obert) en relació amb l'infant i adolescent. Tema 41. Funcions de l'educador- a social que té les funcions de direcció, en un servei d'atenció diürna (Centre Obert) en relació amb l`equip educatiu. Tema 42. Funcions de l’educador/ a social que té les funcions de direcció, en un servei d’atenció diürna (Centre Obert) en relació amb la institució. Tema 43. Funcions de l’educador/ a social que té les funcions de direcció, en un servei d’atenció diürna (Centre Obert) en relació amb la comunitat. Tema 44. Metodologia de treball pròpia d’aquest servei. Tema 45. Organització interna dels participants del servei. Tema 46. Tipologia d’activitats que s’hi realitzen. Tema 47. El Projecte Educatiu Individualitzat (PEI). Tema 48. Protocol d’observació individual dels participants del servei. Tema 49. La planifi cació: objectius, indicadors i avaluació de resultats. Tema 50. El treball de l‘equip. Tasca com a element de cohesió. Tema 51. Rols que es desenvolupen en els equips de treball. Les dinàmiques que s’hi estableixen. Tema 52. La formació contínua entre es professionals de l’equip. Tema 53. La gestió del confl icte. Tema 54. La comunicació dins de l’equip. Tema 55. L’assertivitat i l’empatia. Tema 56. La comunicació intercultural: elements i barreres de comunicació. Tema 57. El paper de les entitats del tercer sector en la protecció de la infància i l’adolescència en risc. La realitat territorial. Tema 58. El paper de les entitats del tercer sector en la prevenció del risc en la infància i l’adolescència. La realitat territorial. Tema 59. Els Serveis Socials a Amposta. Estructura, funcionament, distribució, professionals... Tema 60. Serveis i Recursos existents al Montsià per infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social. Amposta, 31 d’agost de 2017 L’ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament