• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va tècnic/a d’integració: Servei d’atenció diürna del Centre Obert (bases específiques del concurs)

Oferta de treball: Administratiu/va tècnic/a d’integració: Servei d’atenció diürna del Centre Obert (bases específiques del concurs)

publicat el 07/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2017   2017-07411 Ajuntament d'Amposta ANUNCI Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 30 d'agost de 2017, les bases específiques que han de regir el concurs oposició lliure per cobrir d'una plaça de personal laboral temporal, d'un lloc de treball d'administratiu tècnic d'integració, grup C1, per la realització del programa del servei d'integració d'atenció diürna (centre obert) de l'Ajuntament d'Amposta i constitució de borsa de treball, es fan públiques per al seu general coneixement.   Bases reguladores del procés de selecció de personal per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, d'un lloc de treball d'administratiu tècnic d'integració, grup C1, per la realització del programa del servei d'integració d'atenció diürna (centre obert) de l'Ajuntament d'Amposta, dins del contracte programa subscrit entre l'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i, constitució de borsa de treball. 1. Objecte: 1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball d'administratiu tècnic d'integració social a jornada de 21 hores-setmanals, Grup C1, Subescala Administració general, mentre duri l'execució d'aquest programa de caràcter temporal, adscrit al contracte programa que l'ajuntament signa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb un règim de personal laboral temporal per a la realització del programa del servei d'integració diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'art. 15.1.a) TRLET i, alhora, constituir una borsa de treball. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en un termini inferior. 1.2. Les funcions bàsiques del lloc de treball d'administratiu tècnic d'integració del servei d'atenció diürna de l'Ajuntament d'Amposta, són: - Col·laborar amb l'equip interdisciplinari en l'elaboració del programa educatiu individual i donar suport en la realització de les activitats pròpies del PEI. - Col·laborar amb l'equip interdisciplinari en la programació, implementació i avaluació de les activitats de reforç escolar, inserció laboral i lleure d'acord amb el projecte educatiu del centre (PEC) i la programació anual, així com aportar propostes d'activitats i nous projectes. - Donar suport en la realització de les tasques educatives així com potenciar les habilitats socials per afavorir l'autonomia personal i social. - Afavorir la cohesió i la integració del grup d'infants i adolescents, mitjançant tècniques i estratègies de grup. - Potenciar la participació de l'infant i l'adolescent en les activitats del servei així com potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i d'estudi. - Col·laborar i potenciar la implicació de les famílies en les activitats - del servei així com promoure pautes educatives consensuades amb la família. - Col·laborar en la recepció en el dia a dia, tant dels infants i adolescents com de les seves famílies. - Detectar, prevenir i intervenir en necessitats i conductes de risc així com en situacions conflictives. - Cercar recursos de la comunitat per l'execució d'activitats. - Dissenyar i crear materials educatius per a la realització d'activitats. - Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l'equip i-o a la direcció del servei. - Establir vincles afectius i de confiança amb l'infant i l'adolescent de manera eficaç per afavorir el seu creixement. - Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuacions. - Elaborar els informes de la seva competència l'infant i l'adolescent. - Informar i compartir amb l'equip del desenvolupament de les activitats individuals i grupals així com de les incidències i les situacions que puguin afectar el funcionament del servei. - Col·laborar en l'avaluació i execució de memòries. 1.3. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió de 18 de juliol de 2016. 1.4. Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 2. Requisits específics de les persones aspirants: A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, les persones aspirants hauran de reunir els requisits específics següents: 2.1. Titulació: estar en possessió del títol de tècnic superior en integració social 2.2. Llengua catalana: nivell C1 o equivalent. 2.3. Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. 2.4. Caldrà adjuntar amb la sol·licitud de participació en aquest procés: una declaració jurada del candidat-a de que en cas de ser seleccionat-ada no incorre en cap supòsit d'irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d'un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3-2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre. 2.5. Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa. 3. Procés selectiu: El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 5-2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de l'oposició que tindrà una puntuació màxima de 6,70 punts sobre 10 i, la segona, de la valoració dels mèrits al·legats ( concurs ) que tindrà una puntuació màxima de 3,30 punts sobre 10, per les persones aspirants. A l'Annex de les presents bases es descriu el temari, relacionat amb les funcions del lloc de treball, sobre el que versaran les proves teórico-pràctiques, de la fase oposició d'aquest procés selectiu. 1a. fase. Oposició: contingut de les proves teòriques i pràctiques Primera prova: Coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en un examen d'un màxim de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, relatives al temari de l'annex. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts. Segona prova: Desenvolupament d'un cas pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts, d'un supòsit pràctic que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball. Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona aspirant. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 8 punts. Tercera prova: Entrevista personal. De caràcter obligatori i no eliminatori. L'entrevista, amb les persones candidates que hagin superat la primera prova, consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l'experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d'entrevista per a totes les persones entrevistades. El resultat d'aquesta prova obtindrà una puntuació d' entre 0 i 5 punts. Quarta prova. De coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter obligatori i eliminatori: Primer Exercici: Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les bases generals, els-les aspirants hauran de realitzar exercicis gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell suficiència (nivell C1) de català, d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball. La qualificació dels-de les aspirants en aquest exercici serà la 'd'apte' o 'no apte'. Els-les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un document emès per la Direcció General de Política Lingüística o per part d'un altre organisme equivalent quedaran exempts de la realització d'aquest exercici i la seva qualificació serà la d'apte. Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en normalització lingüística. Segon Exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els-les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.1.f de les bases generals, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte-a o no apte-a. Els-les aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol que estableix el Reial Decret 1137-2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d'apte-a. 2a. fase. Concurs: valoració de mèrits (puntuació màxima 3,30 punts sobre 10 punts) - Formació: per l'assistència a cursos relacionats amb treball socioeducatiu en infància en risc , fins a un màxim de 1 punt, segons l'escala següent: - Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 hores, per cadascun 0'10 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0'20 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0'40 punts. - Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0'60 punts. - Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0'80 punts. Quant els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s'incrementarà 0'20 punts la puntuació obtinguda per cada curs. - Pel treball realitzat (fins a un màxim de 2,3 punt) Els mesos es computaran de 30 dies, a efectes de fraccions. - A l'administració pública desenvolupant funcions pròpies del lloc de treball a proveir o similars o superiors, ja sigui en propietat, interí o en règim laboral, sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla. A raó de 0,066 punts per mes complert. - Capacitat i experiència, demostrada i acreditada documentalment de la seva activitat professional directament relacionada amb el lloc a proveir que s'hagi realitzat fora de l'administració pública, a raó de 0,033 punts per mes complert acreditat. 4. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu 'acompanyades dels requisits a acreditar i d'un currículum vitae- es podran presentar al Registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPT i a la web de l'Ajuntament d'Amposta. Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta, en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la llista provisional d'admesos i exclosos, que també inclourà els candidats-es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s'escau, el fet d'estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva. En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies hàbils per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d'admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta. Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu ' acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició al Registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els cinc dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d'oposició a la web municipal. Els candidats-es a més d'acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d'adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l'experiència laboral: el Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l'Administració en la que hagin treballat en el que s'indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l'Administració i denominació del lloc pel que s'ha contractat i; en cas d'haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s'especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat-ada. 5. Sistemes de presentació de les sol·licituds: Presencialment a: Ajuntament d'Amposta - Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977 70 00 57 També es podrà presentar pels mitjans que estableix l'article 16 de la Llei 39-2015. En el cas que s'opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l'adreça següent (ajuntament@amposta.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data i adjuntar còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de la persona aspirant per raons organitzatives, ja que l'establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s'ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes. 6. Realització de les proves: Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d'aquestes bases selectives. 7. Tribunal qualificador: El Tribunal es constituirà de la forma següent: - President-a: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta Suplent de President: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocals i suplents corresponents dels-les vocals: - 1r. Vocal titular: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 1r. Vocal suplent: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 2n. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 2n. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - Secretari-a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d'entre els vocals un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció. - Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s'escau. 8. Llista d'aprovats i proposta de nomenament: Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la web de l'Ajuntament d'Amposta. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada com a personal laboral temporal. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin pel lloc de treball objecte de la present convocatòria, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria. El Tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al nombre de llocs objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la seva proposta no pot contenir més d'un-una aspirant per a cada lloc a cobrir, excepte que la convocatòria prevegi expressament aquesta possibilitat, d'acord amb el que estableix l'article 61.8 del TREBEP. Si el nombre d'aspirants que superen la fase d'oposició és inferior al nombre de places a cobrir, el Tribunal declararà deserts aquells llocs dels quals no en pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació. 9. Presentació de documents: La persona aspirant proposada haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l'endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d'incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius 'original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació: - DNI - Certificat mèdic - Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics. - Declaració d'incompatibilitats - Targeta d'afiliació a la Seguretat Social, si en disposa. - Número de compte corrent. - Autorització a favor de l'Ajuntament, a que el-la candidat-a autoritza a l'Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat-a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l'organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals. La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat-ada i s'anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació. 10. Duració del nomenament: El nomenament com a personal laboral temporal per la realització del programa del servei d'integració d'atenció diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta, el qual s'inclou dins del contracte programa que l'Ajuntament d'Amposta signa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per un termini màxim de tres anys des de l'acta de nomenament del- la candidat-a com a personal laboral de caràcter temporal en prova; la qual se subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació, desenvolupant provisionalment el lloc de treball d'Administratiu Tècnic-a d'Integració del programa del Servei d'Integració d'Atenció Diürna (Centre Obert) mentre duri l'execució d'aquest programa del Servei d'Integració o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l'ha nomenat-ada, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'article 15.1.a) TRLET. 11. Període de prova: La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de 6 mesos, durant els quals tindrà assignat un-a tutor-a. Durant aquest període el tutor o la tutora n'emetrà l'informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l'empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies hàbils d'audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l'Alcaldia o, en el seu cas, Regidoria delegada. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, en el cas que l'informe del tutor-a sigui de no superació d'aquest període o fase, l'Alcaldia o Regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d'aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc, en cas de no superació, a la revocació del nomenament com a personal laboral temporal en pràctiques per la realització del programa del Servei d'Integració d'Atenció Diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu. En cas que la persona nomenada personal laboral temporal per la realització del concret programa del Servei d'Integració d'Atenció Diürna (Centre Obert) de l'Ajuntament d'Amposta en prova, superi satisfactòriament les mateixes, serà nomenada personal laboral temporal per la realització del servei que justifica aquesta selecció. Aquesta persona desenvoluparà provisionalment el lloc de treball d'Administratiu Tècnic d'Integració Social mentre duri l'execució del programa de caràcter temporal del Servei d'Integració d'Atenció Diürna (Centre Obert) amb grup C1, mentre duri l'execució d'aquest programa d'acord amb el contracte programa subscrit entre l'Ajuntament i la Generalitat, o qualsevol altra que comporti la finalització de la causa per la qual se l'ha nomenat-ada, sense que en cap cas pugui tenir una duració superior a tres anys, d'acord amb l'art.15.1.a) TRLET.   Annex: Temari Tema 1. Atenció a la infància i adolescència amb alt risc social. La protecció jurídica del menor. Tema 2. Objecte de la Llei 14-2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Tema 3. Drets dels infants i els adolescents. Tema 4. Les situacions de risc. Definició i concepte. Tema 5. L'absentisme escolar i la seva relació amb el risc socials en la infància i l'adolescència. Tema 6. Competència local en matèria de risc. Tema 7. La intervenció dels serveis socials davant les situacions de risc. Tema 8. Mesures d'atenció social i educativa davant les situacions de risc. Tema 9. El desemparament. Concepte i procediment. Tema 10. Treball de prevenció de la infància en risc. Tema 11. Prevenció del risc social. Tema 12. Prevenció de la desprotecció. Tema 13. Competències de les intervencions socials preventives. Tema 14. Els Equip d'Atenció a la infància i Adolescència (EAIA). Tema 15. El model de serveis d'intervenció socioeducativa dins del marc dels serveis socials bàsics. Tema 16. Necessitats generals del col·lectiu específic objecte d'atenció dels serveis d'intervenció socioeducativa. Tema 17. Realitat actual del servei de Centre Obert. Concepte i descripció Tema 18. Objectius del Centre Obert. Tema 19. Població diana del Centre Obert. Tema 20. Nou model de serveis d'intervenció socioeducativa. Tema 21. Finançament del SIS. Tema 22. Accés al SIS. Tema 23. Serveis que engloba el SIS. Tema 24. Població diana de cadascun d'aquests serveis. Tema 25. Estructura professional mínima per al servei d'atenció diürna en un mòdul de 20 places. Tema 26. Funcions de l'integrador-a social, en un servei d'atenció diürna (Centre Obert) en relació amb la família, amb l'infant i adolescent, amb l'equip educatiu, amb la institució i amb la comunitat. Tema 27. Metodologia de treball pròpia d'aquest servei. Tema 28. Organització interna dels participants del servei. Tema 29. Tipologia d'activitats que s'hi realitzen. Tema 30. El Projecte Educatiu Individualitzat (PEI). Tema 31. Protocol d'observació individual dels participants del servei. Tema 32. La planificació: objectius, indicadors i avaluació de resultats. Tema 33. El treball de l`equip. Tasca com a element de cohesió. Tema 34. La gestió del conflicte. Tema 35. La comunicació dins de l'equip. Tema 37. L'assertivitat i l'empatia. Tema 38. La comunicació intercultural: elements i barreres de comunicació. Tema 39. El paper de les entitats del tercer sector en la prevenció del risc en la infància i l'adolescència. La realitat territorial. Tema 40. Serveis i recursos existents al Montsià per infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social. Amposta, 31 d'agost de 2017 L'ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament