Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de Turisme amb caràcter temporal i creació de borsa

Oferta de treball: Tècnic/a de Turisme amb caràcter temporal i creació de borsa

publicat el 10/01/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07/01/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de Turisme

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Turisme

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 08/01/2022 al 27/01/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Interinitat

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

26.894,44 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Participacio processos selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-11169, de data 29/12/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Tècnic/a de Turisme per al Departament de Turisme, com a personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases Reguladores Tècnic Turisme (PDF,435 kB)

Actualitzat el 24/2/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 505/2022 i de data 24-02-2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

1135W

0869C

7388M

7282D

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell B2 de llengua anglesa

DNI

8857N

9064W

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell B1 de llengua francesa

DNI

8857N

9064W

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3481K

No aporta la titulació requerida imprescindible

3897M

No aporta la titulació requerida imprescindible

0419B

No aporta la titulació requerida imprescindible

7766W

No aporta la titulació requerida imprescindible

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 25-02-2022 al 10-03-2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Dia:

28/03/2022

En la propera publicació s’informarà del lloc on es desenvoluparan les proves.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:   Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1 

 • Titular:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Immaculada Escrivà Pons

Vocal 2

 • Titular:   Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 3

 • Titular:   Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Àngel Montes Forcadell

Vocal 4

 • Titular:   Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:

Segons el Decret d’Alcalde nº 679/2022 i de data 14-03-2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6826F

1135W

0869C

7388M

7282D

Admesos/es pendents d’acreditar el nivell B2 de llengua anglesa i nivell B1 de llengua francesa

DNI

8857N

9064W

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3481K

No aporta la titulació requerida imprescindible

3897M

No aporta la titulació requerida imprescindible

0419B

No aporta la titulació requerida imprescindible

7766W

No aporta la titulació requerida imprescindible

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

28/03/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 1

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

 

Prova 1. Test psicotècnic: personalitat i competències

Prova 2. Coneixements teòrico-pràctics: test i prova pràctica

 

El resultat d’aquestes proves es publicarà a la web de l’Ajuntament, en la corresponent oferta de feina.

Quedarà pendent de determinar el dia i hora de les proves de coneixements del nivell B2 de llengua anglesa, i el nivell B1 de llengua francesa, si s’escau.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:   Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1 

 • Titular:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Immaculada Escrivà Pons

Vocal 2

 • Titular:    Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 3

 • Titular:   Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Àngel Montes Forcadell

Vocal 4

 • Titular:   Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Es fa constar que el Tribunal d’aquest procés de selecció comptarà amb l’assessorament extern del Tècnic Psicòleg  de l’Ajuntament d’Amposta, per a la realització de la prova 1 de test psicotècnic. L’assessor extern actuarà amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/3/2022

Tribunal definitiu i convocatòria proves

Segons el Decret d’Alcalde nº 781/2022 i de data 22-03-2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’informa als/les aspirants de la següent informació:

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Verònica Arasa Gallego

Vocal 1 

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Immaculada Escrivà Pons

Vocal 2

 • Titular: Josep Massana Iniesta
 • Suplent: Cinta Montañés Princep

Vocal 3

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Àngel Montes Forcadell

Vocal 4

 • Titular: Mònica Prieto Costea (Membre EAPC)
 • Suplent: Rosa Maria Solé Arrufat (Membre EAPC)

S’informa que el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència i assessorament de tècnics externs, per a la realització de les proves, tenint veu però no vot en cadascuna d’elles, tal i com consta en el punt tercer (3) de les bases específiques de la convocatòria.

Convocatòria inici de les proves:  

Dia:

28/03/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 1

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Prova 1. Test psicotècnic: personalitat i competències

Prova 2. Coneixements teòrico-pràctics: test i prova pràctica

El resultat d’aquestes proves es publicarà a la web de l’Ajuntament, en la corresponent oferta de feina.

Quedarà pendent de determinar el dia i hora de les proves de coneixements del nivell B2 de llengua anglesa, i el nivell B1 de llengua francesa, si s’escau.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/3/2022

Resultat proves i convocatòria proves idiomes:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 28/03/2022 ha estat el següent: 

DNI

COMPAREIXENÇA

PSICOTÈCNIC

TEST

PRÀCTIC  1

PRÀCTIC 2

6826F

No Presentat/da

-

-

-

-

1135W

No Presentat/da

-

-

-

-

0869C

No Presentat/da

-

-

-

-

7388M

Presentat/da

Apte/a

5

-

-

7282D

Presentat/da

Apte/a

9’5

-

-

8857N

No Presentat/da

-

-

-

-

9064W

Presentat/da

Apte/a

16

12

12

Convocatòria proves d’idiomes:  

Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 9064W a la realització de les proves d’idiomes B2 d’anglès i B1 de francès, el proper:

Dia:

04/04/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 6/4/2022

Resultat fase oposició:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, un cop efectuades les proves d’idiomes, el resultat de la fase de d’oposició ha estat el següent:

DNI

PSICOTÈCNIC

TEST

PRÀCTIC  1

PRÀCTIC 2

B2 ANGLÈS

B1 FRANCÈS

TOTAL

6826F

-

-

-

-

 

 

 

1135W

-

-

-

-

 

 

 

0869C

-

-

-

-

 

 

 

7388M

Apte/a

5

-

-

 

 

 

7282D

Apte/a

9’5

-

-

 

 

 

8857N

-

-

-

-

 

 

 

9064W

Apte/a

16

12

12

Apte/a

Apte/a

40

Fase de concurs:

Presentació de mèrits: del 07-04-2022 al 19-04-2022

L’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 9064W que ha superat la fase d’oposició, disposa d’un termini de deu dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la present publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits tal i com s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria, en el punt de documentació justificativa de mèrits.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/4/2022

Resultat final:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

9064W

15,00

4,00

19,00

Així doncs, i segons el resultat de la fase d’oposició, el resultat final d’aquest procés de selecció és:

DNI

Fase oposició

Fase concurs

TOTAL

9064W

40,00

19,00

59,00

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra  9064W per ocupar la plaça de Tècnica de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta, en règim laboral interí.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda deserta per no haver-hi cap aspirant més que hagi superat el procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies