Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball 1 vacant per substitució transitòria del titular del lloc d’Arquitecte/a Tècnic/a (Enginyer/a de l’Edificació)

Oferta de treball: 1 vacant per substitució transitòria del titular del lloc d’Arquitecte/a Tècnic/a (Enginyer/a de l’Edificació)

publicat el 01/12/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/12/2022

Nom de l’oferta de treball:

1 vacant per substitució transitòria del titular del lloc d’Arquitecte/a Tècnic/a (Enginyer/a de l’Edificació)

Categoria:

A2-21 (A2.2.1)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Obres i Urbanisme

Llocs de treball oferts:

1 lloc. Contracte de substitució

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 02/12/2022 al 12/12/2022 (ambdós inclosos)
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: a determinar
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació provisional d’admesos i exclosos
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: a determinar
 • Entrevistes: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

Planificació

 • Planificar els recursos humans, econòmics i materials per als programes i/o les activitats a executar.

Execució

 • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
 • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes, planificats i assignats pel/per la cap.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Elaborar i proposar projectes i programes d’actuacions al/a la cap.
 • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Elaborar informes de les activitats realitzades
 • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
 • Controlar els recursos assignats per a la realització de les activitats de l’àmbit de gestió assignat.
 • Presentar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals

Relacions

 • Coordinació amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
 • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.

Revisió

 • Revisió de les pròpies tasques.

Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades

Millora

 • Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i/o en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica
 • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució
 • -Assistir a la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques

 • Dirigir l’execució de les obres.
 • Exercir les funcions de la coordinació de seguretat i salut.
 • Redactar projectes.
 • Elaborar informes tècnics.
 • Realitzar inspeccions i treballs de camp.
 • Intervenir en situacions de risc de la seva competència.
 • Elaborar informes urbanístics (Llicències d’Obres).
 • Atendre al públic per consultes urbanístiques.
 • Aplicar els coneixements tècnics dels principis i pràctiques de l’enginyeria civil per tal d’identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l’acompliment de la feina.
 • Representar els arquitectes i els enginyers civils en les obres per tal d’assegurar el compliment de les especificacions del projecte i el respecte de les normes de qualitat desitjades pel que fa als materials i al treball efectuat.
 • Organitzar el servei de manteniment i les reparacions.
 • Assignar i revisar les feines del personal dependent.

Requisits imprescindibles:

 • Grau universitari en Enginyeria d’edificació o titulació equivalent
 • Disposar del Nivell C1 de català
 • Declaració d’incompatibilitats emplenant el formulari adjunt.

Tipus de contracte:

Contracte de substitució

Durada del contracte:

En funció de la durada de l’absència del titular

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

37.303,72 € bruts anuals per una jornada complerta.

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Concurs – Entrevista i valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran d’indicar amb el model Annex II, i aquest model s’ha de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’hagi indicat en aquest tràmit. La justificació documental es durà a terme d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments i documentació addicional que estimi oportuns.

Més Informació sobre l’oferta

Procés de selecció

Fase I. Entrevista. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

Es realitzarà una entrevista personal amb l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències i coneixements que es consideren necessaris per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà amb un màxim de 10 punts:

 • Experiència professional funcions lloc de treball.
 • Coneixement de normativa urbanística vigent del territori.
 • Coneixement de procediments i tràmits urbanístics d’acord amb la normativa urbanística vigent.
 • Comunicació amb el ciutadà.
 • Resolució de problemes.

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

En funció del volum d’aspirants admesos el Tribunal es reserva el dret de realitzar l’entrevista de forma escrita per tal de fer el procés més àgil.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

 • Les persones aspirants que no hagin acreditat el nivell C1 de català hauran de realitzar una prova de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu.

Fase II. Valoració de mèrits. 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que els aspirants hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

 • Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)
 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa en d’altres administracions públiques: 0,006 punts per dia treballat.
 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa en empreses privades: 0,004 punts per dia treballat.
 • Formació (fins a un màxim de 10 punts)

Es valoraran les titulacions acadèmiques, així com també els cursos de formació i perfeccionament, nivells d’idiomes i competències digitals, sobre matèries directament relacionades amb les funcions del lloc de treball, excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció, segons el següent barem:

Titulacions acadèmiques

Barem

Diplomatures o equivalent

1,75 punts

Graus Universitaris, Llicenciatures o equivalent

2 punts

Postgraus

2,25 punts

Mestratges

3 punts

Cursos de formació i perfeccionament

Barem

Sense nombre d’hores o fins a 9 hores

0,3 punts

De 10 a 19 hores

0,5 punt

De 20 a 39 hores

0,8 punts

De 40 a 80 hores

1 punt

De 81 hores a 199 hores

1,25 punts

Més de 200 hores

1,5 punts

Nivells d’idiomes i competències digitals

Barem

Certificat de nivell de coneixements de la llengua catalana o castellana superior a l’exigit com a requisit de participació per a la convocatòria

1 punt

Certificat de nivell de coneixements de llengües estrangeres

0,8 punts

Certificat ACTIC i equivalent. Nivell bàsic

0,8 punts

Certificat ACTIC i equivalent. Nivell mitjà

1,6 punts

Certificat ACTIC i equivalent. Nivell avançat

2,4 punts

(*) Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.


Descarregar Declaració d’Incompatibilitats (PDF,22KB)
Actualitzat el 13/12/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3514/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3281X

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

5757L

Període d’al·legacions:  del 14/12/2022 al 20/12/2022    

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

22/12/2022

Hora:

9,00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Susanna Vallés Raventós
 • Suplent: Miquel Fontanet Miró

Vocal 1

 • Titular:  Anna Adell Monllau
 • Suplent:  Josep Rallo Masià

Vocal 2

 • Titular:  Francesc Lluís Costes
 • Suplent:   Verònica Arasa Gallego

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració d’assessors externs, que tindran veu però no vot. Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/1/2023

Resultat del procés selectiu

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les entrevistes ha estat el següent:

DNI

Resultat entrevista

3281X

31 punts

5757L

No apte/a

Els resultats definitius, amb la valoració dels mèrits, és el següent:

Aspirant

Entrevista

Mèrits

Total

3281X

31

25

56

Vists els resultats anteriors, el tribunal proposa per cobrir la plaça objecte de la convocatòria a l’aspirant amb número de DNI i lletra acabat amb 3281X.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies