• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta pública de treball d’Encarregat d’Instal·lacions i creació de borsa

Oferta de treball: Oferta pública de treball d’Encarregat d’Instal·lacions i creació de borsa

publicat el 27/07/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

27/07/20

Descripció del lloc de treball:

Encarregat d’edificis i creació de borsa per al mateix lloc de treball

Categoria:

A2-20

Departament:

Regidoria d’Esports

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 28/07/2020 al 03/08/2020
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 04/08/2020
 • Període d’al·legacions: 05/08/2020 al 07/08/2020
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Comandament:
  • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari i per les empreses, clubs, col·legis, etc. que utilitzen les instal·lacions esportives.
  • Mantenir una comunicació directa amb les entitats esportives i clubs.
 • Execució:
  • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
  • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
  • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
  • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Mantenir les bases de dades i els arxius físics actualitzats.
  • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
  • Distribuir la correspondència.
  • Realitzar operacions comptables (nòmines, despeses domiciliades, factures, bestretes de caixa, ...).
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Gestió i publicació setmanal de l’agenda esportiva.
  • Planificació, execució i control de programes de valors mitjançant l’esport.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Revisió tasques del personal de manteniment a les diferents instal·lacions esportives.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Proposar alternatives i propostes de millora per al funcionament de la regidoria d’esports.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Suport en tasques administratives de gestió a l’àrea i als seus superiors.

Funcions específiques:

 • Organitzar proves esportives i/o esdeveniments relacionats amb l’esport entre setmana i caps de setmana.
 • Organitzar els horaris d’ús de les diferents instal·lacions esportives (entrenaments, clubs, col·legis, altres).
 • Comprovar factures i estat dels comptes.
 • Control i supervisió de l’estat de les propostes de despesa.
 • Realitzar contactes i portar la relació amb les diferents entitats esportives.
 • Gestionar les instal·lacions esportives.
 • Gestionar instàncies que requereixin instal·lacions i/o material esportiu.
 • Dinamitzar la informació esportiva que surt publicada a la pàgina web i xarxes socials.
 • Supervisar els treballs de l’àrea d’esports.
 • Valorar les subvencions a les entitats esportives.
 • Programació, Control, gestió i seguiment serveis de neteja de les instal·lacions esportives municipals.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Requisits valorables:

 • Experiència.
 • Formació complementaria.
 • Disponibilitat.

Tipus de contracte:

Temporal.

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei.

Jornada:

Completa.

Horari:

En funció de les necessitats del servei.

Retribució mensual bruta aproximada:

2.038,74 € (14 pagues).

Lloc de treball:

A determinar.

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei.

Descripció del procés de selecció:

 • Fase I: entrevista per competències. 20 punts.
 • Fase II: valoració de mèrits. 10 punts.

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 10 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional(fins a un màxim de 6,5 punts):

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats com a encarregat d’instal·lacions a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts.
 • En altres llocs de treball a l’Administració pública i/o privada a l’àrea del lloc de treball: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 1,5 punts.

Formació (fins a un màxim de 3,5 punts):

Titulacions acadèmiques segons el següent barem:

Màsters .................................................................................... 2 punts

Postgraus ................................................................................. 1,5 punts

Cicles formatius ..........................................................................1 punt

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se al lloc de treball que ens ocupa segons l’escala següent:

 • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’20 punts per curs.
 • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’30 punts per curs.
 • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’40 punts per curs.
 • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.

Per a la valoració dels mèrits s’hauran d’acreditar degudament, sigui amb un contracte de treball, amb la vida laboral, amb un certificat d’una administració pública, etc. El Tribunal podrà requerir els documents o aclariments que estimi oportuns.

Observacions (particularitats de la gestió):

Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 09:00h a 14:00h, i de Dilluns a Divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran al propi Ajuntament.

Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat

S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Actualitzat el 4/8/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

DNI

Estat

2837W

Admès/a

9599A

Admès/a

7980V

Admès/a

8699S

Admès/a

0070H

Admès/a

2691V

Admès/a

Període d’al·legacions

Del 05/08/2020 al 07/08/2020.

Si no es presenten al·legacions aquest llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria a les proves

Degut a l’actual situació de crisi sanitària no es pot determinar encara la data d’inici de les proves ni el Tribunal qualificador. No obstant, s’informa als aspirants que en qualsevol cas les proves s’iniciaran com a molt tard en un període de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la present oferta.

Quan es conegui la data es publicarà en aquest mateix lloc web.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/9/2020

Publicació Tribunal i data d’examen per procés selecció: Encarregat Instal.lacions i Creació De Borsa

Vista la llista d’admesos i exclosos publicada el passat 4 d’agost del 2020.

 Havent passat el període d’al·legacions i entenent la llista inicialment publicada com a definitiva, es nomena al següent tribunal qualificador:

 

 • President: Sr. Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Sr. Jorge Sánchez Navarro
 • Vocal i Secretària: Sra. Isabel Panisello Pech

 Es convoca als candidats per a realitzar l’entrevista per competències fixada a l’oferta el proper dia 24 de setembre del 2020, a la Sala de premsa de l’Ajuntament, situada a l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, Amposta), d’acord amb el següent horari:

DNI

HORARI

2837W

09:00h

9599A

09:30h

7980V

10:00h

8699S

10:30h

0070H

11:00h

2691V

11:30h

 Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/9/2020

Resultats proves fase I i fase II

S’informa als/les aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les entrevistes realitzades el passat dia 24-09-2020, i la posterior valoració de mèrits,  ha estat el següent:

DNI

Resultat fase I: entrevista

Resultat fase II:

 mèrits

Resultat

total

2837W

10,10

3,5

13,60

9599A

13,40

2

15,40

7980V

No apte/a

-

-

8699S

10

1

11

0070H

No apte/a

-

-

2691V

19,20

3,5

22,70

 El Tribunal qualificador proposa com a aspirant per ocupar la plaça objecte de la convocatòria al DNI acabat amb 2691-V,  i al mateix temps informa que l’ordre de la borsa de treball queda creada de la següent manera:

ORDRE

DNI

1

9599A

2

2837W

3

8699S

 Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament