• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Treball temporal de Dinamitzador/a del mercat i creació de borsa de treball

Oferta de treball: Treball temporal de Dinamitzador/a del mercat i creació de borsa de treball

publicat el 25/01/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat


Canvi d’ubicació de les proves: Per motius d’aforament la convocatòria d’inici de les proves es realitzarà a la Sala Teatre del Casal Municipal d’Amposta (Carretera Simpàtica nº 6 baixos).

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/01/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta de treball temporal de Dinamitzador/a del mercat i creació de borsa de treball

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Comerç

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/01/2021 al 12/02/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

Execució:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
 • Distribuir la correspondència.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió:

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora:

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució:

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General:

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Vetllar pel compliment de l’horari i el calendari establert.
 • Règim d’utilització de l’espai gastronòmic, executar les operacions per la sessió d’ús.
 • Tenir cura que l’activitat es realitzi amb la normalitat i harmonia necessàries segons les disposicions vigents i el Reglament del Mercat, i donar compte a l’Òrgan Competent de tota anomalia que s’observi.
 • Procurar pel bon ordre, per la neteja del mercat i l’acurat ús d’instal·lacions i consums.
 • Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars dels espais i transmetre-les, si s’escau, a l’Òrgan responsable de la gestió.
 • Assegurar que tots els concessionaris han domiciliat els seus pagaments i revisar que s’han efectuat els ingressos corresponents, o en el seu defecte fer la recaptació directament o informar dels impagats a l’Òrgan responsable de la gestió.
 • Practicar la inspecció de llocs de venda, etiquetatge de productes i preus, instruments de pesada i mesures, comprovar aleatòriament que el pes de les balances és correcte.
 • Responsabilitzar-se directament del personal de neteja i encarregar-se de comunicar als serveis municipals directament i fer el seguiment de la reparació de les instal·lacions.
 • Notificar als titulars dels llocs de venda les disposicions dels òrgans de govern del municipi que els afectin directament.
 • Acomplir i fer acomplir el Reglament del Mercat i qualsevol Norma d’Acompanyament de Règim Interior.
 • Vetllar que es realitza el pla de gestió de residus.
 • Controlar l’activitat de les parades i vigilar que les activitats es desenvolupin de forma normal, procurant que no es produeixin fraus i que no s’alteri l’ordre
 • Aixecar actes davant d’una presumpta infracció.
 • Vetllar pel compliment de les especificacions sobre seguretat emanades de l’Òrgan responsable de la gestió i les de seguretat alimentària, laborals, gestió del medi ambient, reciclatge de residus, prevenció de riscos laborals i evacuació en cas d’emergència, emanades de la legislació vigent.
 • Vigilar que es mantenen els preus al llarg del dia i que estan indicats amb cartells.
 • Posar en coneixement de l’Òrgan responsable de la gestió les anomalies detectades i les faltes registrades.
 • Gestió de l’espai gastronòmic.
 • Portar tota mena de documentació administrativa i llibres registre, acomplint amb les normatives vigents sobre protecció de dades de caràcter personal:
  • Registre de dades personals i adreces actualitzades dels titulars de les concessions i dels seus treballadors que operen al mercat.
  • Registre de llicències de parades.
  • Registre i inventari dels efectes, utillatges i aparells municipals del mercat, vetllant periòdicament per la seva conservació i reparació.
  • Registre d’usuaris de les cambres frigorífiques.
  • Registre i arxiu de comunicats i actes de reunió de l’Òrgan responsable de la gestió.
  • Registre i arxiu de còpies dels comunicats i actes de reunió de l’Associació de Venedors.
  • Registre i obertura d’Actes d’Infraccions.
  • Registre de queixes i reclamacions.
  • Registre de pagament de quotes i d’Ingressos comuns del mercat.
  • Registre de despeses i inversions comunes del mercat.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Requisits valorables

Cicle formatiu de grau mitja o superior relacionat amb el comerç

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació (Per a una jornada complerta la retribució mensual bruta son 1.686,78 € per 14 pagues).

Lloc de treball:

Comerç i Mercat Municipal

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

La vacant que requereix d’una incorporació més immediata es realitzarà amb un contracte d’interinitat a jornada complerta vinculat a l’excedència del/la titular de la vacant. La resta de contractacions que es puguin fer de la borsa d’aspirants aprovats seran en funció de les necessitats del servei.

Descripció del procés de selecció: El present procés de selecció consistirà en un concurs-oposició amb una puntuació màxima de 100 punts, distribuïts de la següent forma.

Fase d’oposició. 70 punts

 • Prova 1:  Exercici teòric. Consistent a realitzar un examen tipus test. 35 punts.
 • Prova 2: Cas pràctic. 35 punts.

Les proves de la fase d’oposició versaran sobre el següent temari, així com també sobre les funcions pròpies del lloc de treball indicades a l’oferta.

 • Tema1.- Ordenança del mercat municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Tema 2.- Llei 18/2017, de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
 • Tema 3. Procediment administratiu bàsic (Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques)

Fase de concurs. 30 punts

La valoració de mèrits* es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

 1. Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts):
  • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat
 2. Formació (fins a un màxim de 10 punts):
  • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:
   Llicenciatura o graus: 2,5 punts
   Diplomatura: 2 punts
   Màsters: 1,5 punts
   Postgraus:
   1 punt
   Cicles formatius:
   1 punt
  • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball que ens ocupa, segons l’escala següent:
   Per cursos de 8 a 25 hores: 0,75 punts per curs
   Per cursos de 26 a 50 hores: 1,5 punts per curs
   Per cursos de 51 a 100 hores: 2,25 punts per curs
   Per cursos de durada superior a 100 hores: 3 punts per curs

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’5 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

Tribunal qualificador

 • President/a:   Isabel Panisello Pech
 • Vocal:              Verònica Arasa Gallego
 • Vocal:              Ruth Vallés Príncep
La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Dinamitzador/a del mercat o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.
Actualitzat el 16/2/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es procés selecció

Admesos/es

DNI

0341J

3615V

5037H

2657E

7959L

4191T

8660F

5202W

7868C

4385W

7103Z

9638W

1679L

8013L

7992Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7113X

7778G

0180R

6826J

4406H

5940M

6441X

3070T

5345X

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0097E

No aporta la titulació requerida

7464R

No aporta la titulació requerida

0192V

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions

del 17/02/2021 al 23/02/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves    

Dia:

04/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Auditori Municipal (Edifici Euses –  Al davant  Pavelló 1 d’octubre)

C/ Sebastià Juan Arbó

43870 - Amposta

Tribunal qualificador

 • President/a:   Isabel Panisello Pech
 • Vocal:              Verònica Arasa Gallego
 • Vocal:             Ruth Vallés Príncep

IMPORTANT:  Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0341J

3615V

5037H

2657E

7959L

4191T

8660F

5202W

7868C

4385W

7103Z

9638W

1679L

8013L

7992Y

5345X

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7113X

7778G

0180R

6826J

4406H

5940M

6441X

3070T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0097E

No aporta la titulació requerida

7464R

No aporta la titulació requerida

0192V

No aporta la titulació requerida

Actualitzat el 25/2/2021

Canvi d’ubicació de les proves

Convocatòria prova 1 i prova 2

Dia:

04/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Prova 1:  Exercici teòric. Consistent a realitzar un examen tipus test. 35 punts.

Prova 2: Cas pràctic. 35 punts.

En finalitzar totes dues proves el Tribunal procedirà a la correcció de les mateixes, i a la valoració de mèrits dels/les aspirants que les hagin superat. El resultat de les correccions es publicarà a la corresponent oferta de treball a la web amposta.cat

Convocatòria prova 3

Dia:

09/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres

Plaça de l’Ajuntament nº 3-4 2on pis

43870 - Amposta

Prova 3:  Coneixements nivell C1 de Català

Tribunal qualificador

 • President/a:   Isabel Panisello Pech
 • Vocal:              Verònica Arasa Gallego
 • Vocal:              Ruth Vallés Príncep

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/3/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 04/03/2021 ha estat el següent: 

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PROVA 2

MÈRITS

TOTAL

0341J

SI

18,7

No apte/a

-

-

3615V

SI

20,9

No apte/a

-

-

5037H

SI

No apte/a

-

-

-

2657E

SI

No apte/a

-

-

-

7959L

SI

No apte/a

-

-

-

4191T

SI

No apte/a

-

-

-

8660F

No presentat/ada

-

-

-

-

5202W

No presentat/ada

-

-

-

-

7868C

No presentat/ada

-

-

-

-

4385W

SI

18,2

28

1,028

47,228

7103Z

No presentat/ada

-

-

-

-

9638W

No presentat/ada

-

-

-

-

1679L

No presentat/ada

-

-

-

-

8013L

No presentat/ada

-

-

-

-

7992Y

SI

27,6

26

16,89

70,49

5345X

SI

No apte/a

-

-

-

7113X

SI

No apte/a

-

-

-

7778G

SI

22,1

No apte/a

-

-

0180R

SI

17,6

No apte/a

-

-

6826J

No presentat/ada

-

-

-

-

4406H

SI

26,4

No apte/a

-

-

5940M

SI

No apte/a

-

-

-

6441X

SI

No apte/a

-

-

-

3070T

No presentat/ada

-

-

-

-

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7992-Y per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent manera, per rigorós ordre de puntuació:

 • 7992-Y
 • 4385-W

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament