Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de participació ciutadana i transparència amb caràcter temporal

Oferta de treball: Tècnic/a de participació ciutadana i transparència amb caràcter temporal

publicat el 09/02/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

09/02/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta de treball temporal de Tècnic/a de participació ciutadana i transparència i creació de borsa de treball.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Participació Ciutadana i Transparència

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 10/02/2021 al 19/02/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Planificar, coordinar i fer el seguiment de les diverses accions de participació ciutadana i transparència endegades per l’Ajuntament en diversos àmbits d’actuació.
 • Promoure i dinamitzar la participació activa dels ciutadans d’Amposta, de forma individual i col·lectiva, en els temes de la seva ciutat, impulsant mecanismes i canals que afavoreixin la seva implicació en la gestió dels afers col·lectius.
 • Elaborar, organitzar i executar tallers de participació, jornades, trobades, comissions i altres activitats similars per afavorir la participació de la ciutadania i les entitats en la gestió municipal.
 • Elaborar materials per la realització de les sessions de treball (plànols, fotografies, maquetes) i preparació del material gràfic per a la di continguts per a la difusió i el treball dels processos (fitxes, formularis, infogrames).
 • Realitzar estudis, enquestes, entrevistes, mapes d’agents i redactar informes diversos en matèria de participació ciutadana en la gestió municipal.
 • Recollir el treball realitzat a les actuacions participatives realitzades i redactar memòries del procés.
 • Elaborar els continguts i mantenir els canals de comunicació i treball digital específics pels processos participatius, i del portal de transparència: web, espais informatius, xarxes socials i altres.
 • Elaborar propostes tècniques per a l’obtenció de subvencions i ajuts concedits per altres institucions i entitats.
 • Assessorar tècnicament els diversos òrgans polítics i tècnics de l’Ajuntament d’Amposta pel que fa al disseny i organització de projectes de participació ciutadana i transparència.
 • Definir i mantenir canals de col·laboració amb altres institucions i entitats vinculades a la participació ciutadana i la transparència.
 • Organitzar i efectuar el manteniment del registre municipal d’entitats i associacions i del portal d’entitats.
 • Analitzar, avaluar i proposar mecanismes i espais per a la participació ciutadana en la gestió municipal.
 • Impulsar, fer el seguiment executiu i l’avaluació del Reglament de Participació Ciutadana vigent, i proposar millores per a la seva adaptació i modificació.
 • Supervisar el desplegament dels nous òrgans, espais i mecanismes de participació ciutadana inclosos en el reglament de Participació Ciutadana, així com el compliment dels drets de la ciutadania i les entitats en matèria de participació i transparència.
 • Elaborar i signar informes tècnics d’aprovació de despesa per executar les partides del pressupost municipal de l’àmbit de Participació Ciutadana i la Transparència.
 • Elaborar i signar informes tècnics de contractació de serveis externs de l’àmbit de Participació Ciutadana i la Transparència.
 • Definició d’eixos / principis-guia de participació i transparència de l’Ajuntament i establir canals de treball transversal.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

Requisits imprescindibles:

 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum
 • Fotocòpia i original de la titulació requerida o equivalent: Grau o equivalent, preferentment en ciències socials.
 • Nivell C1 de català  

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació (Per a una jornada complerta la retribució mensual bruta aproximada son 1.919,61 € per 14 pagues)

Lloc de treball:

Participació Ciutadana i Transparència

Data prevista d’incorporació:

Març 2021

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

La vacant que requereix d’una incorporació més immediata es realitzarà amb un contracte temporal a mitja jornada. La resta de contractacions que es puguin fer de la borsa d’aspirants aprovats seran en funció de les necessitats del servei.

Descripció del procés de selecció: El present procés de selecció consistirà en un concurs-oposició amb una puntuació màxima de 100 punts, distribuïts de la següent forma.

Fase d’oposició. 70 punts.

 • Prova 1:  Exercici teòric. Consistent a realitzar un examen tipus test. 35 punts.
 • Prova 2: Cas pràctic. 35 punts.

Les proves de la fase d’oposició versaran sobre el següent temari, així com també sobre les funcions pròpies del lloc de treball indicades a l’oferta.

Fase de concurs. 30 punts.

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 30 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (25 punts) i d’una entrevista personal (5 punts).

Mèrits: La valoració de mèrits* es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

 1. Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts):
 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat
 1. Formació (fins a un màxim de 10 punts):
 • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:

                    Llicenciatura o graus   ...................................................... 2,5 punts

                    Diplomatura      ................................................................ 2 punts

                    Màsters           .................................................................. 1,5 punts

                    Postgraus      ...................................................................... 1 punt

                    Cicles formatius  .................................................................1 punt

  • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball que ens ocupa, segons l’escala següent:

                        Per cursos de 8 a 25 hores,  0’75 punts per curs.

                        Per cursos de 26 a 50 hores,  1,5 punts per curs.

                        Per cursos de 51 a 100 hores, 2,25 punts per curs.

                        Per cursos de durada superior a 100 hores,  3 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’5 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

 

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

Entrevista: Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades

La puntuació màxima serà de 5 punts.


La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Tècnic/a de participació ciutadana i transparència o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

ANNEX. TEMÀRI

Tema 1.- Participació ciutadana: concepte i característiques

Tema 2.- Transparència: concepte, característiques i obligacions

Tema 3.- Bon govern: concepte, característiques i obligacions

Tema 4.- El portal de transparència de Catalunya i les obligacions de publicitat activa del món local

Tema 5.- La participació ciutadana i la Llei de Transparència catalana

Tema 6.- Democràcia representativa versus democràcia participativa. Oportunitats i amenaces

Tema 7.- Mètodes i tècniques per a la Participació Ciutadana: conceptes generals

Tema 8.- Fases dels processos participatius: informació, debat, retorn

Tema 9.- La planificació de la participació a nivell local. Els Plans Directors de Participació Ciutadana

Tema 10.- Els reglaments de participació ciutadana

Tema 11.- Mecanismes generals de participació ciutadana

Tema 12.- Els òrgans formals de participació ciutadana

Tema 13.- Els pressupostos participatius. Concepte, elaboració, requisits

Tema 14.- La llei de voluntariat

Tema 15.- Els punts de voluntariat. Punt de voluntariat d’Amposta

Tema 16.-Procediment administratiu bàsic (Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques)


Actualitzat el 25/2/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

8660F

1502Y

6597P

7853B

5895P

2601S

0623R

6121J

3373X

8982A

6155Q

8643J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català 

DNI

6183Z

0101G

Període d’al·legacions: del 26/02/2021 al 04/03/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu. 

Tribunal qualificador:

 • President/a:    Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:               Verònica Arasa Gallego
 • Vocal:               Immaculada Escrivà Pons

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/3/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

8660F

1502Y

6597P

7853B

5895P

2601S

0623R

6121J

3373X

8982A

6155Q

8643J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

6183Z

0101G

6418P

Convocatòria proves

Dia:

23/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Prova 1:                Exercici teòric. Consistent a realitzar un examen tipus test (35 punts).

Prova 2:                Cas pràctic (35 punts).

  

Dia:

25/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta – Sala Teatre

Carretera Simpàtica nº 6 (baixos)

43870 - Amposta

Prova 3:                Valoració de mèrits i entrevista (30 punts).


Dia:

26/03/2021

Hora:

09.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta

Plaça de l’Ajuntament nº 3 – 4, 2on pis – Saleta d’obres

43870 - Amposta

Prova 4:                Coneixement nivell C1 de català


Tribunal qualificador:

 • President/a:     Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:                Verònica Arasa Gallego
 • Vocal:                Immaculada Escrivà Pons

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/3/2021

Resultat proves

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 23/03/2021 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PROVA 2

MÈRITS

TOTAL

8660F

No presentat/da

-

-

-

-

1502Y

No presentat/da

-

-

-

-

6597P

No presentat/da

-

-

-

-

7853B

No presentat/da

-

-

-

-

5895P

23,3

No apte/a

-

-

2601S

No presentat/da

-

-

-

-

0623R

No presentat/da

-

-

-

-

6121J

No presentat/da

-

-

-

-

3373X

No presentat/da

-

-

-

-

8982A

No presentat/da

-

-

-

-

6155Q

No presentat/da

-

-

-

-

8643J

23,3

No apte/a

-

-

6183Z

No presentat/da

-

-

-

-

0101G

No presentat/da

-

-

-

-

6418P

No presentat/da

-

-

-

-

Considerant que cap dels dos aspirants presentats han superat la prova 2 i per tant no han superat la fase d’oposició, el Tribunal per unanimitat declara desert el procés de selecció per ocupar una plaça de Tècnic/a de participació ciutadana.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies