Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Prospector/a i assessor/a d’empreses per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i creació d’una borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Prospector/a i assessor/a d’empreses per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i creació d’una borsa per a futures vacants

publicat el 11/08/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11 d’agost de 2021

Nom de l’oferta de treball:

Prospector/a i assessor/a d’empreses per a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i creació d’una borsa per a futures vacants.

Categoria:

A2 - 19

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 12/08/2021 al 26/08/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos:. Es publicarà en el termini de 3 dies hàbils següents a la data del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 13/09/2021.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

Execució

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques

Substitució

 • Substituir els seus superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa en situacions puntuals

General

 • En general, totes aquelles tasques de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

 Suport a les tasques administratives que se li encarreguin.

Funcions específiques

Orientació i suport a les empreses i treballadors/es per compte aliè i emprenedors/es:

 • Conèixer el teixit empresarial del territori i la seva evolució.
 • Oferir assessorament tècnic a les empreses del territori, actuant com a enllaç entre aquestes i l’administració local, per tal de coordinar-les i unir esforços que ajudin al creixement econòmic i social del territori.
 • Identificar les demandes de treball del territori
 • Informar de forma general del servei i de la cartera de serveis a oferir.
 • Informar sobre la metodologia de treball del servei
 • Realitzar i definir diagnòstics ocupacionals
 • Elaborar itineraris professionals amb les empreses per a la incorporació de nou personal.
 • Analitzar els llocs de treball demandats per les empreses. Assessorament empresarial en la contractació de personal
 • Captar empreses col·laboradores amb el servei. Realitzar visites a les empreses i diferents entitats.
 • Mantenir i nodrir la base de dades de les empreses col·laboradores
 • Gestionar la borsa de treball i fer seguiment de les ofertes gestionades pel servei
 • Gestió dels ajuts a la contractació de les empreses
 • Dinamitzar, promoure i participar en accions orientades a la projecció econòmica (fires, seminaris, jornades, etc.).
 • Detectar les necessitats formatives del territori, tant de persones com de les empreses.
 • Oferir assessorament tècnic a les persones emprenedores o les que tenen un projecte empresarial propi.
 • Determinar les possibles formes de subvenció o esponsorització dels projectes empresarials.
 • Intermediar en la consecució de les subvencions o ajuts públics destinats a la creació d’empreses i llocs de treball.
 • Contrastar i validar el pla d’empresa i analitzar la viabilitat.
 • Acompanyar el procés de creació i consolidació de les noves activitats econòmiques.

Requisits imprescindibles:

 Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació imprescindible a presentar per poder participar en aquest procés de selecció:

a) Títol acadèmic, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.: Grau en Empresarials; Administració i Direcció d’Empreses; Ciències Polítiques i Gestió Pública; Ciències Polítiques i de l’ Administració; Economia; Economia i Gestió; Relacions Laborals; Relacions Laborals i Ocupació o equivalent.

(S’accepten titulacions en altres àmbits amb experiència laboral mínima de quatre anys demostrable, en desenvolupament social i econòmic)

b) Certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C).

c) Si escau, certificat de coneixements de llengua castellana, nivell C2 (superior).

Requisits valorables:

 • Experiència en l’àmbit de la gestió pública, gestió de programes de polítiques actives d’ocupació, prospecció i assessorament d’empreses.
 • Formació en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses; Ciències Polítiques i Gestió Pública; Ciències Polítiques i de l’ Administració; Economia; Economia i Gestió; Relacions Laborals; Relacions Laborals i Ocupació o equivalent.

Tipus de contracte:

Per necessitat de cobrir programes, amb possibilitats de pròrroga, i substitució per maternitat.

Durada del contracte:

4 mesos amb possibilitat de pròrroga.

Jornada:

Complerta

Horari:

Preferentment matins, tot i que hi pot haver alguna tarda.

Retribució anual bruta aproximada:

27.116,47 € bruts anuals / per 14 pagues.

Lloc de treball:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.

Data prevista d’incorporació:

1 d’octubre de 2021

Descripció del procés de selecció:

Consultar "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar "Més Informació sobre l’oferta"

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’hauran de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds, en format fotocòpia dels originals, i la seva valoració es durà a terme d’acord amb els següents criteris: Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulacions originals dels mèrits que han estat presentats en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.


MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA:

Descripció del procés de selecció

El procés de selecció inclourà les següents fases:

 

Fase I.  Valoració màxima 50 punts; totes les proves són obligatòries i eliminatòries.

 

Prova 1:  Test Psicotècnic. ( Amb una qualificació d’Apte/a o No apte/a)

Prova 2: Entrevista. 50 punts ( Per superar aquesta prova cal obtenir una puntuació mínima de 25 punts)

 

Fase II. Valoració màxima de mèrits. 20 punts

 

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 20 punts, d’acord amb els següents criteris:


a) Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)

En llocs de treball a l’Administració pública vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat.

 • A l’administració pública desenvolupant funcions que s’hagin desenvolupat en l’àmbit de la gestió de programes de Polítiques Actives d’Ocupació, principalment, i/o en l’àmbit de la promoció econòmica en un lloc de treball del grup A2 o A1, ja sigui en propietat, interí o en règim laboral,. Caldrà aportar un certificat de l’Administració pública on s’acrediti.

 

En llocs de treball en empreses privades vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,002 punts per dia treballat.

 • Capacitat i experiència, demostrada i acreditada documentalment de la seva activitat professional directament relacionada amb el lloc a proveir que s’hagin desenvolupat en l’àmbit de la gestió de programes de Polítiques Actives d’Ocupació, principalment, i/o en l’àmbit de la promoció econòmica, bé sigui contractació mercantil, contractació laboral, o contractat com a proveïdor de serveis al servei d’una Administració Pública territorial o funcional.

Els mesos es computaran de 30 dies, a efectes de fraccions.


b) Formació i perfeccionament (Fins a un màxim de 8 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dona accés a la participació en el procés de selecció) segons el següent barem:

Llicenciatura o graus 2,5 punts
Diplomatura 2 punts
Postgraus i màsters 1 punt
Cicles formatius 1 punt


Per l’assistència a cursos relacionats amb els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i/o relacionats amb el lloc de feina de Tècnic/a mig en Prospecció i assessorament d’empreses, segons l’escala següent:

 • Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 8 hores, per cadascun 0’10 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0’20 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0’40 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0’60 punts.
 • Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts.

Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat – sempre i quan el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Només es tindran en compte els cursos dels darrers 10 anys. Les persones candidates han d’aportar certificat justificatiu d’haver realitzat els cursos en els quals consti de forma expressa el nombre d’hores.

* Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: l’informe de Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la què haguin treballat en el què s’identifiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i ;  en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contract/da

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

 

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

 

Els aspirants que obtinguin la major puntuació seran els proposats pel Tribunal per incorporar-se als llocs de treball objecte de la convocatòria, i la resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa.

Funcionament de la borsa:

La borsa tindrà una durada de 2 anys i el seu funcionament serà dinàmic d’acord amb els següents supòsits:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no se la pot localitzar, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta o que no se la localitzi passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Si una persona rebutja una segona oferta queda exclòs definitivament de la borsa, a excepció de causes degudament justificades que seran valorades de forma individualitzada pel departament de recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta.
Actualitzat el 30/8/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

6804L

7911V

8754R

3534X

9635T

6714Q

3903R

1204W

8098B

9902F

9176D

7835X

4901N

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

0527A

Exclosos/es

DNI

MOTIU

7188Q

No aporta currículum vitae

5735Y

No aporta la documentació requerida

6234P

No aporta titulació requerida (Pendent acreditar nivell C de català)

6446R

No aporta titulació requerida

Període d’al·legacions: del 31/08 al 01/09 (ambdós inclosos)

Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/09/2021

Hora:

09:00

Lloc:

Aula de vidre Biblioteca Sebastià Joan Arbó

Tribunal qualificador:

 • President/a:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:              Helena Drago Rosa
 • Vocal:              Mª Cinta Montanyes Príncep

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

6804L

7911V

8754R

3534X

9635T

6714Q

3903R

1204W

8098B

9902F

9176D

7835X

4901N

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

0527A

Exclosos/es

DNI

MOTIU

7188Q

No aporta currículum vitae

5735Y

No aporta la documentació requerida

6234P

No aporta titulació requerida (Pendent acreditar nivell C de català)

6446R

La titulació aportada no és la que s’especifica a les bases i no aporta experiència relacionada al lloc de treball.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

13/09/2021

Hora:

09:00

Lloc:

Aula de vidre Biblioteca Sebastià Joan Arbó

Tribunal qualificador:

 • President/a:   Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:              Helena Drago Rosa
 • Vocal:              Mª Cinta Montanyes Príncep

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/9/2021

Resultat proves 

S’Informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el dia 13/09/2021, ha estat el següent:

DNI

Prova 1: Test psicotècnic

Prova 2: Entrevista

6804L

Apte/a

25

7911V

No apte/a

-

8754R

Apte/a

5

3534X

No presentat/da

-

9635T

Apte/a

10

6714Q

No presentat/da

-

3903R

No presentat/da

-

1204W

No apte/a

-

8098B

Apte/a

40

9902F

No presentat/da

-

9176D

No apte/a

-

7835X

Apte/a

40

4901N

Apte/a

25

0527A

Apte/a

25

Pel que fa a l’aspirant convocat a fer la prova de nivell C1 de català, el mateix dia de les proves va acreditar estar en possessió del certificat que així ho valida, per tant el Tribunal continua el procés de selecció i passa a la fase de concurs, essent el resultat el següent:

DNI

Experiència

professional

Experiència

formació

Total mèrits

6804L

1,404

3,20

4,604

8098B

1,252

0,60

1,852

7835X

0

0

0

4901N

2,896

1,80

4,696

0527a

0

0

0

 S’informa que un cop finalitzades totes les proves, els resultats finals han estat:

DNI

Experiència

professional

Experiència

formació

Total mèrits

6804L

25

4,604

29,604

8098B

40

1,852

41,852

7835X

40

0

40

4901N

25

4,696

29,696

0527a

25

0

25

El Tribunal qualificador proposa per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, a l’aspirant amb el DNI finalitzat amb número i lletra 8098-B.

Pel que fa a l’ordre de la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

Ordre

DNI

1

7835X

2

4901N

3

6804L

4

0527a

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies