• Webs Municipals  

Oferta de treball: Peó-Obres amb caràcter temporal

publicat el 26/01/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/01/2021

Nom de l’oferta de treball:

Peó-Obres. Contracte temporal. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 27/01/2021 al 05/02/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de cinc (5) dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: cinc (5) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

GENERALS:

Execució

 • Realitzar treballs de suport o elementals vinculats a la construcció i al manteniment de construccions.
 • Fer servir les eines, equips i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, equips i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones usuàries al/a la cap immediat/a superior.
 • Preparar els espais de les instal·lacions per a la seva correcta utilització.
 • Controlar l’accés, els horaris d’utilització de les instal·lacions i el compliment de les normes d’ús d’aquestes per part de les persones usuàries.
 • Netejar i mantenir en adequades condicions d’ús els espais i materials de les instal·lacions.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió:

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora:

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució:

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General:

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

ESPECÍFIQUES:

 • Muntar i desmuntar escenaris, entarimats i similars i col·locar i desar cadires i altre material per a actes públics.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats dels serveis.
 • Conduir furgonetes i dumper.

Requisits imprescindibles:

  

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir.
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de peó-obres o similar, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició de cursos relacionats amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.
 • Estar en possessió del Carnet de conduir: CARRETILLA o TORO.

Tipus de contracte:

Contracte temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals – Manteniment

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció:

PROVA 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

Aquesta prova és  obligatòria i de caràcter eliminatori; per superar-la cal obtenir un mínim de 5 punts.

PROVA 2:  Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular. Puntuació màxima: 10 punts.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

 • President/a:    Francisco Belvis Vidal
 • Vocal:               Domingo Callau Sales
 • Vocal:               Mª Isabel Panisello i Pech

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de peons d’obres, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 8/2/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

5285J

5288A

0019Z

1365H

3368S

2277X

1442V

5334S

4714D

2544S

8417R

6556B

2575J

8505Z

8305M

2215K

Exclosos/es

No en hi ha

 

Període d’al·legacions:              del 09/02/2021 al 15/02/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:          17/02/2021

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

25/02/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

En la propera publicació s’informarà del lloc on es realitzaran les proves.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es procés selecció: 1 plaça de Peó-Obres amb  contracte temporal, i creació d’una borsa per a llocs de treballs similars de caràcter temporal.

S’informa que al no haver-hi cap al·legació, el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es publicat el passat dia 08/02/2021,  es considera definitiu, i es convoca a tots els aspirants a la realització de les proves.

Convocatòria de les proves:

Dia:

25/02/2021

Lloc:

Central Municipal de Serveis  -  Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Prova 1:  Pràctica consistent en executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. 

Aquesta prova és obligatòria i de caràcter eliminatori.

La puntuació màxima és de 10 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 5 punts.

Hora:

08.00 h

En finalitzar la prova pràctica, s’informarà als aspirants del resultat de la mateixa i es passarà a realitzar la prova 2.

 

Prova 2:   Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular.

La puntuació màxima és de 10 punts.

 

Tribunal qualificador

 • President/a:       Francisco Belvis Vidal
 • Vocal 1:               Domingo Callau Sales
 • Vocal 2:               Mª Isabel Panisello i Pech

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/3/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 25-02-2021 ha estat el següent:

DNI

Prova pàctica

Mèrits

Puntuació total

5285J

No presentat/da

-

-

5288A

7,35

1,6

8,95

0019Z

7

0,2

7,20

1365H

5,55

0,43

5,98

3368S

No apte/a

-

-

2277X

No presentat/da

-

-

1442V

No apte/a

-

-

5334S

No presentat/da

-

-

4714D

No presentat/da

-

-

2544S

No presentat/da

-

-

8417R

No presentat/da

-

-

6556B

8

4,05

12,05

2575J

No presentat/da

-

-

8505Z

No apte/a

-

-

8305M

No presentat/da

-

-

2215K

No presentat/da

-

-

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 6556-B per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda de la següent manera, per rigorós ordre de puntuació:

ORDRE

DNI

PUNTUACIÓ

1

6556B

12,05

2

5288A

8,95

3

0019Z

7,20

4

1365H

5,98

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament