• Webs Municipals  

Oferta de treball: Electricista

publicat el 27/04/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

27/04/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir una plaça d’Electricista, i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1 lloc amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/04/2021 al 21/05/2021.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases del procés selectiu publicades al BOPT: BOPT 

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases. Cal tenir en compte que sobre les bases inicial s’ha fet una  modificació que afecta als requisits d’accés; aquesta rectificació està pendent de la publicació al BOPT : anunci rectificació 

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Serveis Municipals

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol.licitud participacio processos selecció

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir en propietat el lloc de treball d’electricista, personal laboral, de l’Ajuntament d’Amposta, concurs-oposició lliure, de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-02830, de data 09/04/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 16/06/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1312/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

3818M

0125G

8983P

Admesos/es pendent nivell B2 català

DNI

1704Z

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

3182K

No aporta la titulació requerida

7737K

No aporta la titulació requerida

7283X

No aporta la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 17/06/2021 al 01/07/2021 (ambdós inclosos)

Inici de les proves: 12/07/2021

Lloc i hora: a determinar

Tribunal qualificador

 • President/a:
  • Titular: Sr. Jorge Sanchez Navarro
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació
 • Vocal 1:
  • Titular: Sr. José Mª Senar Miró
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació
 • Vocal 2:
  • Titular: Sr. Juan Ramón Escudero Cervera
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació
 • Vocal 3:
  • Titular: Sra. Eva Estellé Martí
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació
 • Vocal 4:
  • Titular: Sr. Joan Casanova Pons, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

  IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Actualitzat el 6/07/2021

  Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

  Segons el Decret d’Alcalde nº 1483/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

  Admesos/es

  DNI

  3818M

  0125G

  8983P

  Admesos/es pendent nivell B2 català

  DNI

  1704Z

  7737K

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu d’exclusió

  3182K

  No aporta la titulació requerida

  7283X

  No aporta la titulació requerida

  Convocatòria de les proves:

  Dia:

  12/07/2021

  Lloc:

  Edifici El Casal – Aula d’Informàtica

  Ctra. Simpàtica nº6 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  08.00h

  Fase d’oposició: coneixements teòrico pràctics (segons punt 3.1.3. de les bases de la convocatòria)

  Prova 1 , (segons el punt 3.1.3.A): preguntes teòriques, de caràcter obligatori i eliminatori, a respondre amb un temps màxim de 2 hores i 10 minuts. Puntuació màxima 20 punts i per superar-lo caldrà obtindre un mínim de 10 punts.

  Prova 2 , (segons el punt 3.1.3 B) : dos supòsits pràctics, de caràcter obligatori i eliminatori, a executar durant 4 hores, 2 hores per a cada cas pràctic. Puntuació màxima per cada cas 25 punts, i per superar-los caldrà obtindre un mínim de 15 punts en cadascun dels exercicis pràctics.

  Coneixements de les llengües oficials: nivell B2 de català

  Si s’escau, es convoca als aspirants que hagin superat la fase d’oposició anteriorment indicada, i que no han acreditat el nivell de coneixements de B2 de català, a la realització de dita prova:

  Dia:

  13/07/2021

  Lloc:

  Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres (Dep. d’Obres i Urbanisme)

  Plaça de l’Ajuntament nº 2-4 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  09.00h

  Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2. de les bases de la convocatòria)

  El Tribunal qualificador informarà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició, del dia i l’hora de l’entrevista, en una propera publicació en aquesta oferta de treball.

  Tribunal qualificador

  President/a

  • Titular: Sr. Jorge Sanchez Navarro
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

  Vocal 1

  • Titular: Sr. José Mª Senar Miró
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

  Vocal 2

  • Titular: Sr. Juan Ramón Escudero Cervera
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

  Vocal 3

  • Titular: Sra. Eva Estellé Martí
  • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

  Vocal 4

  • Titular: Sr. Joan Casanova Pons, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

  IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 09/07/2021

  Convocatòria prova psicotècnic i català

  Segons les bases específiques del present procés de selecció, es convoca als aspirants que hagin superat les proves teòrico-pràctiques, a realitzar la prova:

  3.1.1. Test psicotècnic: personalitat i competències

  Dia:

  13/07/2021

  Lloc:

  Edifici El Casal – Aula d’Informàtica

  Ctra. Simpàtica nº6 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  08.30h

  També es convoca als aspirants que hagin superat la fase d’oposició anteriorment indicada, i que no hagin acreditat estar en possessió del nivell B2 de coneixements de català, a la realització de dita prova:

  3.1.2. Coneixements de les llengües oficials: nivell B2 de català

  Dia:

  13/07/2021

  Lloc:

  Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres (Dep. d’Obres i Urbanisme)

  Plaça de l’Ajuntament nº 2-4 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  12.00h

  S’informa que per a totes dues proves, el Tribunal comptarà amb l’assistència d’assessors externs experts en les matèries.

  IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


  Actualitzat el 12/07/2021

  Resultat proves dia 12-07-2021 

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, en relació a les proves realitzades el dia d’avui del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les mateixes ha estat el següent:

  Proves realitzades: teórico pràctiques

  DNI

  Prova 1: cas teòric

  Prova 2: cas pràctic 1

  Prova 2: cas pràctic 2

  3818M

  No apte/a

  -

  -

  0125G

  No apte/a

  -

  -

  8983P

  No presentat/da

  -

  -

  1704Z

  13,50

  17,00

  25,00

  7737K

  10,00

  15,00

  15,00

  Es convoca per a demà dia 13-07-2021, als aspirants que es detallen seguidament, a la realització de les proves psicotècnic i coneixements del nivell B2 de català:

  DNI

  1704Z

  7737K

  Test psicotècnic: obligatori i eliminatori

  Lloc:

  Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

  Plaça de l’Ajuntament nº 2-4 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  08,30h

  Coneixements nivell B2 de català: obligatori i eliminatori

  Lloc:

  Ajuntament d’Amposta – Saleta d’Obres (Dep. d’Obres i Urbanisme)

  Plaça de l’Ajuntament nº 2-4 , 2on pis

  43870 - Amposta

  Hora:

  12,00h

  Fase de concurs: valoració de mèrits i entrevista (segons punt 3.2. de les bases de la convocatòria)

  El Tribunal qualificador informarà als aspirants que hagin superat total la fase d’oposició, del dia i l’hora de l’entrevista, en una propera publicació en aquesta oferta de treball.

  IMPORTANT:Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 13/07/2021

  Resultat proves dia 13-07-2021

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, en relació a les proves realitzades en el dia d’avui el resultat ha estat el següent:

  DNI

  Test psicotècnic

  Nivell B2 de català

  1704Z

  Apte

  Apte

  7737K

  Apte

  Apte

  Fase de concurs: valoració de mèrits (segons punt 3.2.1 de les bases de la convocatòria)

  Es concedeix un període de deu dies naturals següents a comptar a partir de l’endemà de la present publicació (del 14 al 23/07/2021 ambdós inclosos), per tal que els aspirants que han superat tota la fase d’oposició, presentin les sol·licituds amb la presentació dels mèrits a valorar.

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 26/07/2021

  Resultat finals

  Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, i un cop finalitzat la fase de concurs, s’informa que el resultat final de totes les proves realitzades, ha estat el següent:

  DNI

  Prova 1: cas teòric

  Prova 2: cas pràctic 1

  Prova 2: cas pràctic 2

  Psicotècnic

  Català

  Mèrits

  Entrevista

  1704Z

  13,50

  17,00

  25,00

  Apte/a

  Apte/a

  0,95

  8,5

  7737K

  10,00

  15,00

  15,00

  Apte/a

  Apte/a

  0

  7

  El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 1704-Z, per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

  Tanmateix el Tribunal fa constar en l’acta de dit procés, que la borsa de treball queda constituïda per estricte ordre de puntuació, de la següent forma:

  Ordre

  DNI

  Puntuació Total

  1 1704Z 64,95
  2 7737K 47,00

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament