Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Educador/a de Serveis Socials amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Educador/a de Serveis Socials amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

publicat el 07/04/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07-04-2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball d’educador/a de Serveis Socials i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

A2-20

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 08/04/2021al 14/04/2021
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de dos dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds
 • Període d’al·legacions: 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: 26/04/2021

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

Especialització

 • Acompanyar les persones i les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
 • Recopilar la informació relativa a les necessitats de la persona atesa i assessorar-la sobre els seus drets i les seves obligacions.
 • Analitzar la situació en què es troba cada client i suggerir les diferents opcions sobre la manera de resoldre els seus problemes o superar les seves dificultats.
 • Recopilar antecedents i preparar expedients o informes dels casos considerats per a la seva presentació eventual davant els tribunals o altres instàncies.
 • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistència social.

Execució

 • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
 • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnic i de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Presentar al /a la cap els resultats de gestió del seu àmbit d’actuació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Relacions

 • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
 • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Crear sinergies i treballar conjuntament amb altres recursos comunitaris.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques.
 • Avaluar resultats de les intervencions realitzades.

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució
 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

 

Funcions específiques:

 • Detectar i prevenir situacions de risc social de menors i de les seves famílies.
 • Elaborar, fer el seguiment i avaluar el Pla educatiu individual i familiar.
 • Informar, orientar i assessorar a les famílies quant a les prestacions i recursos socials existents.
 • Desenvolupar intervenció socioeducativa amb menors en risc i les seves famílies.
 • Coordinar entre els Serveis Socials del primer nivell així com amb la resta de serveis de benestar (salut i educació existents en el territori) intervencions en menors en risc i les seves famílies.
 • Dur a terme suport en els processos de reinserció social.
 • Dur a terme treballs comunitaris (prevenció, detecció precoç,...) amb entitats i associacions del territori.

Requisits imprescindibles:

 

Requisits valorables:

Experiència en l’àmbit de l’educació social

Experiència de treball en una àrea bàsica de serveis socials

Formació en l’àmbit de l’Educació Social

Tipus de contracte:

Substitució per maternitat amb possibilitats de prórroga

Durada del contracte:

4 mesos amb possibilitats de pròrroga

Jornada:

Jornada complerta

Horari:

Matins i dues tardes a la setmana

Retribució mensual bruta aproximada:

2.079,51 € bruts mensuals per 14 pagues

Lloc de treball:

Àrea bàsica de serveis socials (SIS)

Data prevista d’incorporació:

3 de maig

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Quan la inscripció es faci presencialment, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Entrevista. 50 punts.

Fase II. Valoració de mèrits 25 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts)

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de l’Educació social: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 10 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea de l’Educació Social: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts

Formació (fins a un màxim de 10 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 5 punts, segons el següent barem:

 • Llicenciatura o graus ...................................................... 2,5 punts
 • Diplomatura ................................................................ 2 punts
 • Màsters .................................................................. 1,5 punts
 • Postgraus ...................................................................... 1 punt
 • Cicles formatius .................................................................1 punt

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit de l’Educació social, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:

 • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’20 punts per curs.
 • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’30 punts per curs.
 • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’40 punts per curs.
 • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

 

*Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Pel que fa a la formació caldrà aportar la titulació o documentació necessària que acrediti la seva realització.

No es valorarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat i el Tribunal podrà requerir tots els aclariments que estimi oportuns.

 

TRIBUNAL QUALIFICADOR

President/a:   Anna Palacios Conde

Vocal:             Beatriz Fabra Arques

Vocal:             Gisela Ferré Pla

 

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Dinamitzador/a del mercat o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.
Actualitzat el 15/4/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

3394W

1603V

1880W

7656F

5848H

6133X

2598J

6183Z

0576T

8429N

2027J

Exclosos/es:

DNI

Motiu

7955K

FALTA TITULACIÓ ACADÈMICA

8363V

FALTA TITULACIÓ ACADÈMICA

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 16/04/2021 al 20/04/2021 (ambdós inclosos)

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb la documentació acreditativa, d’acord amb els criteris publicats en l’oferta. S’informa que tots aquells aspirants que han sol·licitat formar part del procés de selecció segons el llistat anterior, poden acreditar els mèrits durant el període d’esmena.

Agraïm a tots/els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3394W

1603V

1880W

7656F

5848H

6133X

2598J

6183Z

0576T

8429N

2027J

8363V

Exclosos/es:

DNI

Motiu

7955K

FALTA TITULACIÓ ACADÈMICA

Convocatòria de les proves: 

Dia:

26/04/2021

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó

Aula de Vidre  (baixos)

Plaça del Castell s/n

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

 • President/a:       Anna Palacios Conde
 • Vocal:                  Beatriz Fabra Arques
 • Vocal:                 Gisela Ferré Pla

MÈRITS: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb la documentació acreditativa, segons els criteris publicats en l’oferta.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 21/4/2021

Convocatòria de les proves

Dia:

26/04/2021

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó

Aula de Vidre  (baixos)

Plaça del Castell s/n

43870 - Amposta

Es convoca als/les aspirants admesos/es al procés de selecció a la prova entrevista, segons les hores que es detallen seguidament: 

DNI

Hora

3394W

09,00h

5848H

09,30h

1880W

10,00h

7656F

10,30h

1603V

11,00h

6133X

12,00h

2598J

12,30h

6183Z

13,00h

0576T

13,30h

8429N

14,00h

2027J

14,30h

8363V

15,00h

Tribunal qualificador:

 • President/a: Anna Palacios Conde
 • Vocal: Beatriz Fabra Arques
 • Vocal: Gisela Ferré Pla

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/4/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 26/04/2021 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

Entrevista

Valoració de mèrits

Total

3394W

SI

40

5,7

45,70

5848H

SI

30

10,06

40,06

1880W

SI

30

0

30

7656F

SI

30

8,20

38,20

1603V

SI

35

4,02

39,02

6133X

No presentat/ada

-

-

-

0598J

No presentat/ada

-

-

-

6183Z

SI

25

1,50

26,50

0576T

SI

20

1

No apte/a

8429N

SI

20

2,56

No apte/a

2027J

SI

30

9,8

39,80

8363V

SI

35

0

35

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 3394-W per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per rigorós ordre de puntuació, de la següent manera:

Ordre

DNI

PUNTUACIÓ

1

3394W

45,70

2

5848H

40,06

3

2027J

39,80

4

1603V

39,02

5

7656F

38,20

6

8363V

35

7

1880W

30

8

6183Z

26,50

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies