Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

Oferta de treball: Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

publicat el 01/03/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/03/2021

Nom de l’oferta de treball:

Dos places Agent Policia Local, amb creació de borsa

Categoria:

C

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Governació

Llocs de treball oferts:

2 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 28/02/21 al 19/03/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució anual bruta:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud participacio processos selecció

Declaració de Mèrits

Declaració Responsable

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-01252, de data 12/02/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 16/4/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En data 15 d’abril de 2021, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 781/2021, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9590M

8844R

8364H

8650Z

8446Y

4219N

8328V

7264R

0407S

9887M

1678C

1629D

4627Q

5251W

6174Q

4515W

7896Q

2686J

2153P

5033Z

8166W

1338Z

8264V

0702Q

0791G

1628P

5638K

3743Y

8361F

9764Y

3089V

3886Y

8746J

5627B

6791R

7354A

Exclosos/es:

DNI

Motiu exclusió

6508N

1.5 / 1.6 / 1.7

7237X

1.7

5845J

1.3

9691A

1.2 / 1.3

1659Q

1.4 /1.5 / 1.6

0110Y

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6

8068L

1.2 / 1.5/ 1.4

7396P

1.5 / 1.6

4475A

1.5 / 1.6

4161B

1.7

5795M

1.2 / 1.4

8041R

1.2

0750Q

1.7

2908C

1.1

1709L

1.2

4896J

1.2

4701K

1.5 / 1.6

9012X

1.2 / 1.5 / 1.7

6471A

1.5 / 1.6

7711R

1.3 / 1.4 / 1.5 / 2.1 / 2.2 /2.6

7834P

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3566L

1.1 / 1.7

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

0.0 Fora de termini

 

MANCA DOCUMENTACIÓ:

 

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permis de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca certificat de nivell de català

1.5 Manca Annex 5 Declaració de mèrits

1.6 Manca Annex 6 Declaració responsable

1.7 Manca sol.licitud de participació de processos selectius

 

 

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

 

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF certificat de nivell de català

2.5 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits

2.6 No format PDF Annex 6 Declaració responsable

2.7 No format PDF sol.licitud de participació de processos selectius

Període d’al·legacions i esmena: del 17/04/2021 al 26/04/2021 (ambdós inclosos)

Si no es presenten esmenes o al·legacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova 1:

Coneixements llengua catalana*

Dia:

11/05/20221

Hora:

10:00h

Lloc:

Plaça del Ajuntament, 3-4

Segon Pis. Sala Sant -Jean

Amposta, 43870

*Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini d’esmena, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 

Prova 2 i 3:

Cultura general i prova teòrica

Dia:

12/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 4:

Aptitud física

Dia:

12/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

Pavelló 1, pista coberta

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

13/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

A determinar

 

Prova 6:

Tema a desenvolupar

Dia:

14/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

A determinar

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • L’accés als recintes on es realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President
  • Titular: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Francisco Manuel Palacios Sanchez, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
 • Vocals
  • Titular: Jonnathan Bonet Franch, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Víctor Casanova Drago, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Titular: Montse Barceló Morera, Tècnica designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Suplent: Josep Albiol Fraile, Tècnic suplent designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Titular: Santiago Rodríguez Llombart, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Suplent: Alfonso Domingo Gonzalez , Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 • Secretària
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

En data 28 d’abril de 2021, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 901/2021, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9590M

8844R

8364H

8650Z

8446Y

4219N

8328V

7264R

0407S

9887M

1678C

1629D

4627Q

5251W

6174Q

4515W

7896Q

2686J

2153P

5033Z

8166W

1338Z

8264V

0702Q

0791G

1628P

5638K

3743Y

8361F

9764Y

3089V

3886Y

8746J

5627B

6791R

7354A

5845J

4161B

4475A

4896J

2908C

9691A

4701K

9012X

7237X

1659Q

0750Q

Exclosos/es:

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6508N

1.5 / 1.6 / 1.7

0110Y

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6

8068L

1.2 / 1.5/ 1.4

7396P

1.5 / 1.6

5795M

1.2 / 1.4

8041R

1.2

1709L

1.2

6471A

1.5 / 1.6

7711R

1.3 / 1.4 / 1.5 / 2.1 / 2.2 /2.6

7834P

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3566L

1.1 / 1.7

La Llegenda amb els motius d’exclusió es pot consultar a la publicació provisional d’admesos i exclosos.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

Prova 2 i 3:

Cultura general i prova teòrica

Dia:

12/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 4:

Aptitud física

Dia:

12/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

Pavelló 1, pista coberta

C/ Sebastià Joan Arbó

Amposta, 43870

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

13/05/2021

Hora:

08:00h

Lloc:

A determinar

 

Prova 6:

Tema a desenvolupar

Dia:

14/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

A determinar

 

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 

 • L’accés als recintes on es realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

 

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President
  • Titular: Jordi Tígel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Francisco Manuel Palacios Sanchez, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
 • Vocals
  • Titular: Jonnathan Bonet Franch, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Suplent: Víctor Casanova Drago, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Titular: Montse Barceló Morera, Tècnica designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Suplent: Josep Albiol Fraile, Tècnic suplent designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Titular: Santiago Rodríguez Llombart, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Suplent: Alfonso Domingo Gonzalez , Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 • Secretària
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/5/2021

RESULTATS PROVES DIA 12 

Resultats prova de cultura general

DNI

RESULTATS

3886Y

 6,40   

4627Q

 7,40   

3743Y

 5,80   

7237X

 8,60   

7354A

 5,80   

9012X

 5,80   

7264R

 No presentat/da

8844R

 6,40   

9764Y

 No presentat/da

0407S

 6,40   

4219N

 No presentat/da

8361F

 5,40   

5033Z

 No presentat/da

5627B

 No presentat/da

8650Z

 7,20   

9590M

 6,40   

8166W

 No presentat/da

1628P

 No presentat/da

1629D

 7,60   

0750Q

 No presentat/da

8328V

 6,60   

5845J

 8,40   

1678C

 No presentat/da

7896Q

 No presentat/da

2908C

 8,60   

2153P

 5,60   

2686J

 8,00   

4515W

 8,20   

0702Q

 No presentat/da

4475A

 No presentat/da

3089V

 8,00   

1659Q

 7,60   

9887M

 No presentat/da

8364H

 7,20   

4896J

 No presentat/da

0791G

 6,40   

6791R

 No presentat/da

8746J

 6,40   

4701K

 No apte

8446Y

 6,40   

8264V

 No presentat/da

1338Z

 7,60   

4161B

 7,80   

6174Q

 No presentat/da

9691A

 9,20   

5251W

 8,40   

5638K

 7,80   

Resultats prova de coneixements teòrics

DNI

RESULTATS

3886Y

 5,55   

4627Q

 5,30   

3743Y

 5,40   

7237X

 5,10   

7354A

 5,70   

9012X

 No apte/a

8844R

 5,30   

0407S

 No apte/a

8361F

 No apte/a

8650Z

 6,85   

9590M

 5,05   

1629D

 6,10   

8328V

 No apte/a

5845J

 6,95   

2908C

 5,10   

2153P

 No apte/a

2686J

 5,00   

4515W

 6,50   

3089V

 7,00   

1659Q

 No apte/a

8364H

 No apte/a

0791G

 6,25   

8746J

 5,70   

8446Y

 No apte/a

1338Z

 7,20   

4161B

 8,10   

9691A

 8,00   

5251W

 7,40   

5638K

 6,50   

Resultats proves físiques

Físiques

DNI

RESULTATS

3886Y

6,60

4627Q

8,20

3743Y

NO apte/a

7237X

8,40

7354A

6,70

8844R

7,30

8650Z

8,25

9590M

NO apte/a

1629D

NO apte/a

5845J

7,70

2908C

7,10

2686J

8,30

4515W

9,55

3089V

5,55

0791G

NO apte/a

8746J

6,45

1338Z

7,00

4161B

6,90

9691A

6,70

5251W

8,35

5638K

8,00

Es convoca als aspirats que han superat les proves realitzades durant el dia d’avui, per a la realització de la prova del psicotècnic, demà dia 13/05/2021 a les 08h a l’Auditori Municipal, situat al C/ Sebastià Joan Arbó s/n, 43870-Amposta, i que es citen a continuació:

Convocatòria Psicotècnic

DNI

3886Y

 

4627Q

 

7237X

 

7354A

 

8844R

 

8650Z

 

5845J

 

2908C

 

2686J

 

4515W

 

3089V

 

8746J

 

1338Z

 

4161B

 

9691A

 

5251W

 

5638K

 

Actualitzat el 14/5/2021

RESULTATS PROVES DIA 13 i 14 DE MAIG 

Resultats Psicotècnics i entrevista

Convocatòria Psicotècnic

DNI

RESULTATS

3886Y

NO APTE

4627Q

APTE/A

7237X

NO APTE

7354A

NO PRESENTAT/DA

8844R

APTE/A

8650Z

APTE/A

5845J

APTE/A

2908C

APTE/A

2686J

APTE/A

4515W

APTE/A

3089V

NO PRESENTAT/DA

8746J

NO APTE

1338Z

NO APTE

4161B

APTE/A

9691A

APTE/A

5251W

APTE/A

5638K

NO APTE

Resultats Tema a desenvolupar i valoració de mèrits

DNI

Cas pràctic

Mèrits

TOTAL

4627Q

14,5

4,00

      39,40  

8844R

17,5

2,45

      38,95  

8650Z

No Apte/a

0,00

    No Apte/a

5845J

16,5

3,35

      42,90  

2908C

No Apte/a

0,85

    No Apte/a

2686J

15,5

0,70

      37,50  

4515W

14,25

1,50

      40,00  

4161B

12,75

3,75

      39,30  

9691A

19,25

3,85

      47,00  

5251W

18,75

4,40

      47,30  

Tenint en compte els resultats, i a l’espera de la superació del reconeixement mèdic, el Tribunal Qualificador proposa per al nomenament com funcionaris/es de carrera als següents aspirants:

DNI

TOTAL

5251W

            47,30  

9691A

            47,00  

La borsa de treball queda constituïda per tots els/les aspirants que han superat el procés selectiu per rigorós ordre de puntuació:

DNI

TOTAL

5845J

            42,90  

4515W

            40,00  

4627Q

            39,40  

4161B

            39,30  

8844R

            38,95  

2686J

            37,50  

Es cita als aspirants proposats per a realitzar el reconeixement mèdic, sent el setè exercici de les bases, el proper dilluns dia 17 de maig a les instal·lacions d’Activa Mutua, situades a la seu de SP ACTIVA (Avinguda Josep Tarradellas, 53, 43870 Amposta, Tarragona ) a les hores indicades a continuació: 

DNI

HORA

5251W

            11.10h 

9691A

            11.40h

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies