Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre

Oferta de treball: Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre

publicat el 27/04/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

27/04/2021

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir una plaça de Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre, i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Cultura

Llocs de treball oferts:

1 lloc amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/04/2021 al 21/05/2021.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases del procés selectiu publicades al BOPT:  BOPT

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Museu Terres de l’Ebre

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol.licitud participacio processos seleccio

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-02598, de data 01/04/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball de Conserge del Museu de les Terres de l’Ebre per al departament de cultura, com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 17/6/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1329/2021 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6714Q

0776N

1679L

6787C

7978K

0357Y

3571B

2558J

7614L

7283X

0306K

0515Z

9705V

0052H

8680D

Admesos/es pendent nivell C1 català

DNI

3070T

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

4319W

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5433V

No aporta la titulació requerida

8391P

No aporta la titulació requerida

9983J

No aporta la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 18/06/2021 al 02/07/2021 (ambdós inclosos)

 

Inici de les proves:       22-09-2021

Lloc i hora: a determinar

 

Tribunal qualificador

President/a

 • Titular:           Sra. Maite Subirats Argentó
 • Suplent/a:     un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 1

 • Titular:          Sra. Dolors Lluís Llansamà
 • Suplent/a:    un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular:        Sr. Demetri Morales Almo
 • Suplent/a:  un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular:        Sra. Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a:  un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 4

 • Titular:     Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent:   Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a aquest procés de selecció es comptarà amb la col·laboració del Sr. Edgar de Ramon Grau, Tècnic del Centre d’Arts Visuals El Pati, com a assessor extern, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/7/2021

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1654/2021 i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6714Q

0776N

1679L

6787C

7978K

0357Y

3571B

2558J

7614L

7283X

0306K

0515Z

9705V

0052H

8680D

Admesos/es pendent nivell C1 català

DNI

3070T

Admesos/es pendent nivell superior llengua castellana

DNI

4319W

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5433V

No aporta la titulació requerida

8391P

No aporta la titulació requerida

9983J

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves

Dia:

22/09/2021

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre
Ctra. Simpàtica núm. 6, baixos
43870 - Amposta

Hora:

08:00h

Fase d’oposició

Coneixements teòrico pràctics

Segons punt 3.1.2. de les bases de la convocatòria; de caràcter obligatori i eliminatori:

 • Prova 1 , (segons el punt 3.1.3.A): 30 preguntes tipus test, relacionades amb el temari Annex que hi consta en les bases de la convocatòria, a executar amb 90 minuts.

 • Prova 2 , (segons el punt 3.1.3.B): 2 supòsits pràctics, relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, a executar amb 120 minuts per a cada supòsit.

Coneixements de les llengües oficials: coneixements nivell C1 de català, i coneixements llengua espanyola

Aquestes proves es realitzaran en funció de si els aspirants que han superat la prova 1 i la prova 2, han acreditat disposar o no dels corresponents certificats. Aquesta dada s’informarà amb els resultats de les proves 1 i 2, en la publicació pertinent a la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó

 • Suplent/a: Sra. Verònica Arasa Gallego

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Dolors Lluís Llansamà

 • Suplent/a: Sra. Sabina Sanon Monllau

Vocal 2:

 • Titular: Sr. Demetri Morales Almo

 • Suplent/a: Sr. Juan Ramon Escudero Cervera

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Isabel Panisello Pech

 • Suplent/a: Sra. Eva Estellé Martí

Vocal 4:

 • Titular: Sra. Beatriz Viñuela López (representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)

 • Suplent: Sra. Susana Espuny Curto (representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya)

Per a aquest procés de selecció es comptarà amb la col·laboració del Sr. Edgar de Ramon Grau, Tècnic del Centre d’Arts Visuals El Pati, com a assessor extern, amb veu però sense vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/9/2021

Resultat prova test i cas pràctic 1

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de de les proves efectuades el dia 22-09-2021 ha estat el següent:

DNI

Assistència

Resultat prova test

Resultat cas pràctic 1

6714Q

No presentat/da

-

-

0776N

No presentat/da

-

-

1679L

No presentat/da

-

-

6787C

Presentat/da

No apte/a

-

7978K

No presentat/da

-

-

0357Y

No presentat/da

-

-

3571B

No presentat/da

-

-

2558J

Presentat/da

18,00

12,50

7614L

No presentat/da

-

-

7283X

No presentat/da

-

-

0306K

Presentat/da

16,25

13,50

0515Z

Presentat/da

17,50

No apte/a

9705V

No presentat/da

-

-

0052H

No presentat/da

-

-

8680D

No presentat/da

-

-

3070T

No presentat/da

-

-

4319W

Presentat/da

20,75

10,00

Convocatòria prova: Cas pràctic 2

Es convoca als/les aspirants que han superat les proves a dalt indicades, a la realització del cas pràctic 2, que tindrà lloc:

Dia:

24/09/2021

Hora:

09.15 h

Lloc:

Museu de les Terres de l’Ebre

C/ Gran Capità, núm. 34

43870 - Amposta

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/9/2021

Resultat prova cas pràctic 2

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de de les proves efectuades el dia 24-09-2021 ha estat el següent:

DNI

Prova 1 (ELÈCTRIC)

Prova 2 (PEANYA)

Total

2558J

3

4

7

0306K

2

4

6

4319W

6,5

8,3

14,8

Segons les bases objecte de la convocatòria, per tal de superar aquesta prova és necessari obtindre un mínim de 10 punts, sobre un total de 20 punts.

Convocatòria prova: coneixement llengües oficials

Coneixements de llengua espanyola

Vistos els resultats a dalt indicats, es convoca a l’aspirant amb NIE finalitzat amb números i lletra 4319W, a la realització de la prova de coneixements de llengua espanyola, quedant pendent de determinar el dia, l’hora i el lloc.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/9/2021

Convocatòria prova coneixement llengua espanyola

Es convoca a l’aspirant amb NIE finalitzat amb números i lletra 4319W, a la realització de la prova de coneixements de llengua espanyola:

Dia:

07/10/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Comissions (Costat Saló de Plens)

Plaça de l’Ajuntament núm. 3-4 , 1er pis

43870 - Amposta

Hora:

10.00h

Per a la realització d’aquesta prova el Tribunal contarà amb l’assessorament extern de la Sra. Maria Gallego Ferrer, Professora de Llengua espanyola de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/10/2021

Resultat prova llengües oficials i fase d’oposició

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de de la prova de coneixement del nivell suficient de llengua espanyola, efectuada avui dia 07-10-2021, ha estat el següent:

NIE

RESULTAT

4319W

Apte/a

Resultat final fase d’oposició

DNI

  Test

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

Llengua oficial

Total

6714Q

-

-

-

-

-

0776N

-

-

-

-

-

1679L

-

-

-

-

-

6787C

No apte/a

-

-

-

-

7978K

-

-

-

-

-

0357Y

-

-

-

-

-

3571B

-

-

-

-

-

2558J

18,00

12,50

No apte/a

-

-

7614L

-

-

-

-

-

7283X

-

-

-

-

-

0306K

16,25

13,50

No apte/a

-

-

0515Z

17,50

No apte/a

-

-

-

9705V

-

-

-

-

-

0052H

-

-

-

-

-

8680D

-

-

-

-

-

3070T

-

-

-

-

-

4319W

20,75

10,00

14,8

Apte/a

45,55

S’informa que l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 4319-W ha estat l’únic que ha superat la fase d’oposició.

Fase de concurs

Presentació de mèrits

L’aspirant a dalt indicat, disposa d’un termini de deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició a la web municipal, per presentar els mèrits segons els punts 3.2.  i  4. de les bases específiques de la convocatòria.

Entrevista

Es convoca a l’aspirant  amb DNI finalitzat amb números i lletra 4319-W, a la realització de l’entrevista, que tindrà lloc:

Dia:

18/10/2021

Hora:

10.00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de Premsa

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 planta baixa

43870 - Amposta

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/11/2021

Resultat final 

Segons l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de la fase de concurs, ha estat el següent:

DNI

Mèrits

Entrevista

Total

4319W

4,03

5

9,03

Vist els resultats indicats, i segons els resultats de la fase d’oposició, el resultat final és el següent:

DNI

Fase oposició

Fase concurs

Total puntuació final

4319W

45,55

9,03

54,58

Vistos els resultats a dalt indicats, el Tribunal qualificador proposa com a aspirant per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, a l’aspirant amb número i lletra de DNI 4319-W.

S’informa que, pel que fa a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, al no haver-hi cap aspirant que hagi superat totes les proves, queda deserta.

Segons el punt 9 de les bases reguladores del present procés de selecció, la persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requisit previ, els documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) de les documentacions que es detalles en el mateix punt 9, així com dels originals o equivalents de la titulació requerida.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies