Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

publicat el 23/02/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/02/2021

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 24/02/21 al 23/03/21.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases  

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

24.036,31 € (Aquesta salari es correspon a un any sencer treballat a jornada complerta)

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases.

Sol-licitud participacio processos seleccio.

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2021-01135, de data 16/02/2021. Adjuntem el PDF de la publicació.


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 6/4/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº  696/2021, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7440T

5453N

1091G

8776P

7556J

6005N

0482D

2925K

8541A

9211Y

4191T

5384Y

5622E

7932F

1509X

3183P

5169G

1621K

0265E

6967Q

5682L

7793Z

8504M

9279E

7655P

5703D

1435L

7835Q

2466S

6984G

5417E

4302B

0574V

2937E

0594P

1546V

0684G

5128B

6597P

0352W

0079G

6605Z

6178D

4662M

8236C

9331Z

9653C

9188K

5895P

6508N

8339P

3373X

8582G

3615V

7188Q

6918W

4794E

0801B

7659N

2657E

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

8013E

3265N

7911V

4842W

7993F

0341D

6824M

7113X

4673Q

2664K

5634G

6010P

6684X

7034Z

8766R

2030B

4407J

2920F

7464R

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

8601J

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

8349F

7778G

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4533V

No aporta la titulació requerida

7704V

No aporta la titulació requerida

6202E

No aporta la titulació requerida

0715Q

No aporta la titulació requerida

9225C

No aporta la titulació requerida

3914R

No aporta la titulació requerida

1326C

No aporta la titulació requerida

0005F

No aporta la titulació requerida

7646M

No aporta la titulació requerida

3172S

No aporta la titulació requerida

2256H

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:              del 07/04/2021 al 20/04/2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

06/05/2021

Hora:

A determinar

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President:

 • Titular: Ramon Noche i Arnau
 • Suplent: Ruth Vallés i Princep

Vocal 1:

 • Titular: Mª Isabel Panisello i Pech
 • Suplent: Sabina Sanon i Monllau

Vocal 2:

 • Titular: Montserrat Ferré i Peris
 • Suplent: Roser Curto i Hierro

Vocal 3:

 • Titular: Josep Rallo i Masià
 • Suplent: Marian Arasa i Ventas

Vocal 4:

 • Titular: un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/4/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que en data 28 d’abril de 2021, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 909/2021, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7440T

5622E

7655P

0684G

9188K

5453N

7932F

5703D

5128B

5895P

1091G

1509X

1435L

6597P

6508N

8776P

3183P

7835Q

8601J

8339P

7556J

5169G

2466S

0352W

3373X

6005N

1621K

6984G

0079G

8582G

0482D

0265E

5417E

6605Z

3615V

2925K

6967Q

4302B

6178D

7188Q

8541A

5682L

0574V

4662M

6918W

9211Y

7793Z

2937E

8236C

4794E

4191T

8504M

0594P

9331Z

0801B

5384Y

9279E

1546V

9653C

7659N

2657E

7911V

4533V

7993F

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

DNI

DNI

8013E

4673Q

2030B

3265N

2664K

4407J

4842W

5634G

2920F

7113X

6010P

7464R

0341D

6684X

1326C

6824M

7034Z

8766R

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana 

DNI

8601J

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

8349F

7778G

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7704V

No aporta la titulació requerida

6202E

No aporta la titulació requerida

0715Q

No aporta la titulació requerida

9225C

No aporta la titulació requerida

3914R

No aporta la titulació requerida

0005F

No aporta la titulació requerida

7646M

No aporta la titulació requerida

3172S

No aporta la titulació requerida

2256H

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

06/05/2021

Hora:

08.30h

Lloc:

Pavelló 1 d’Octubre

C/ Sebastià Joan Arbó, s/n

43870 - Amposta

Prova 1:  Coneixements teòrico-pràctics

Preguntes teòriques: Segons punt 3.1.3. A de les bases de la convocatòria.

Prova pràctica: Segons punt 3.1.3. B de les bases de la convocatòria.

 

En finalitzar aquestes proves, el resultat de les mateixes el publicarà a la web www.amposta.cat a la corresponent oferta de treball.

Prova 2: Coneixement de llengües oficials

A determinar la data i el lloc.

Tribunal qualificador:


President:

 • Titular: Ramon Noche i Arnau
 • Suplent: Ruth Vallés i Princep

Vocal 1:

 • Titular: Mª Isabel Panisello i Pech
 • Suplent: Sabina Sanon i Monllau

Vocal 2:

 • Titular: Montserrat Ferré i Peris
 • Suplent: Roser Curto i Hierro

Vocal 3:

 • Titular: Josep Rallo i Masià
 • Suplent: Marian Arasa i Ventas

Vocal 4:

 • Titular: Mª Carmen Pla Mola (membre EAPC)
 • Suplent: Joan Baptista Forcadell Bayarri (membre EAPC)

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions:

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/5/2021

Resultats fase d’oposició procés selecció

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves de la fase d’oposició celebrades ahir dia 06/05/2021, ha estat el següent:

DNI

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

 

TEST

PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

7440T

No apte/a

-

5453N

No presentat/da

-

1091G

No presentat/da

-

8776P

No apte/a

-

7556J

No apte/a

-

6005N

No apte/a

-

0482D

No apte/a

-

2925K

No apte/a

-

8541A

No presentat/da

-

9211Y

19,75

11,5

19

4191T

No apte/a

-

5384Y

No presentat/da

-

2657E

No apte/a

-

5622E

No apte/a

-

7932F

No presentat/da

-

1509X

No apte/a

-

3183P

No presentat/da

-

5169G

21,75

No apte/a

-

1621K

No presentat/da

-

0265E

No apte/a

-

6967Q

No presentat/da

-

5682L

No presentat/da

-

7793Z

No presentat/da

-

8504M

No apte/a

-

9279E

No presentat/da

-

7911V

15,25

No apte/a

7655P

16,75

No apte/a

5703D

No presentat/da

1435L

No apte/a

7835Q

No presentat/da

2466S

No presentat/da

6984G

No presentat/da

5417E

17,25

No apte/a

4302B

No apte/a

0574V

17,5

10,5

No apte/a

2937E

17,5

11

15,5

0594P

No presentat/da

-

-

1546V

17,75

10

15

4533V

No apte/a

-

-

0684G

No apte/a

-

-

5128B

20,5

10

12,5

6597P

No apte/a

 

 

8601J

18,25

10

No apte/a

0352W

No apte/a

-

-

0079G

No apte/a

-

-

6605Z

No presentat/da

-

-

6178D

No presentat/da

-

-

4662M

No apte/a

-

-

8236C

15

No apte/a

-

9331Z

No presentat/da

-

-

9653C

16,25

17

14,5

7993F

No apte/a

-

-

9188Q

No apte/a

-

-

5895P

No presentat/da

-

-

6508N

No presentat/da

-

-

8339P

No presentat/da

-

-

3373X

19

11,5

11,5

8582G

No presentat/da

-

-

3615V

17,5

No apte/a

-

7188Q

No presentat/da

-

-

6918W

No presentat/da

-

-

4794E

No presentat/da

-

-

0801B

No presentat/da

-

-

7659N

No apte/a

-

-

8013E

No presentat/da

-

-

3265N

No presentat/da

-

-

4842W

No apte/a

-

-

7113X

No presentat/da

-

-

0341D

No presentat/da

-

-

6824M

No apte/a

-

-

4673Q

No apte/a

-

-

2664K

No apte/a

-

-

5634G

No apte/a

-

-

6010P

No presentat/da

-

-

6684X

No presentat/da

-

-

7034Z

No apte/a

-

-

2030B

No presentat/da

-

-

4407J

17

No apte/a

-

2920F

No presentat/da

-

-

7464R

No apte/a

-

-

1326C

No apte/a

-

-

8766R

No presentat/da

-

-

8349F

No presentat/da

-

-

7778G

No presentat/da

-

-

Fase de concurs

S’informa que tal i com es disposa en el punt 4 de les bases, es concedeix un termini de 10 dies naturals  a partir de l’endemà d’aquesta publicació (del 08 al 17/05/2021), per tal que els/les aspirants que han superat la fase d’oposició presentin per mig de sol·licitud al registre de l’Ajuntament d’Amposta, la documentació justificativa dels mèrits a valorar.

Convocatòria ENTREVISTA

Es convoca als aspirants que han superat la fase d’oposició, a la realització de l’entrevista segons   es detallen a continuació:

Dia:

19/05/2021

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Saleta de Premsa (al davant de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania)

Plaça de l’Ajuntament nº 3-4,  Baixos - OAC

43870 - Amposta

 

DNI

Hora

9211Y

09:00h

2937E

09:20h

1546V

09:40h

5128B

10:00h

9653C

10:20h

3373X

10:40h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/5/2021

Resultats finals i constitució borsa procés selecció

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves de la fase d’oposició celebrades el passat dia 06/05/2021, juntament amb les proves de fase de concurs celebrades avui dia 19/05/2021, ha estat el següent:

Fase oposició Fase concurs

DNI

PROVA 1 TEST

PROVA 2 PRÀCTICA 1

PROVA 3 PRÀCTICA 2

MÈRITS I ENTREVISTA

Total

9211Y

19,75

11,5

19

28

78,25

2937E

17,5

11

15,5

7,69

51,69

1546V

17,75

10

15

25,29

68,04

5128B

20,5

10

12,5

23,5

66,5

9653C

16,25

17

14,5

16,89

64,64

3373X

19

11,5

11,5

9

51

Segons els resultats més amunt indicats, la borsa d’aquest procés de selecció queda constituïda per estricte ordre de puntuació, de la següent manera:

Ordre Borsa

DNI

1

9211Y

2

1546V

3

5128B

4

9653C

5

2937E

6

3373X

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies