• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Una plaça d’educador/a de Serveis Socials, en propietat de l’Ajuntament d’Amposta

Oferta de treball: Una plaça d’educador/a de Serveis Socials, en propietat de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 03/11/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació a la web

03/11/2020

Descripció del lloc de treball:

Un/a Educador/a de Serveis Socials

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Inscripcions:   del 03/11/2020 al 22/11/2020

Funcions del lloc de treball:

Les especificades al punt Primer 1.2. de les bases específiques

Requisits imprescindibles:

Titulació requerida:

 • Titulació: Grau d’educació social o educador/a social habilitat/ada, o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent (si es disposa d’ell).
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir el títol de coneixements de llengua castellana de nivell superior (si es disposa d’ell) .
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa. 
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran en format PDF, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

Requisits valorables:

Els especificats a la base Tercera 3.2. de la convocatòria

Lloc de treball:

Serveis Socials

Descripció del procés de selecció:

Els especificats a la base Tercera 3.1. de la convocatòria

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir en propietat un lloc de treball d’educador/a de serveis socials, com a personal laboral fix, de l’ajuntament d’amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar document (PDF)

Actualitzat el 25/11/2020

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

651B

135N

047W

796A

848H

334S

230G

718E

158R

145V

608Y

716M

510H

429N

324H

609Y

531Y

193X

560B

926A

571Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

408W

622X

057C

Admesos/es pendents acreditació nivell Llengua castellana

No en hi ha

Exclosos/es:

DNI

MOTIU

660Z

D, E

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.

D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent.

F: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmena: del 26/11/2020 al 11/12/2020.
 • Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es i Tribunal:  14/12/2020.
 • Inici de les proves: 21/12/2020.

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la. 

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/12/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

651B

135N

047W

796A

848H

334S

230G

718E

158R

145V

608Y

716M

510H

429N

324H

609Y

531Y

193X

560B

926A

571Y

 Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

408W

622X

057C

Admesos/es pendents acreditació nivell Llengua castellana

No en hi ha

Exclosos/es:

DNI

MOTIU

660Z

D, E

 MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida

E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

21/12/2020

Lloc:

Edifici el Casal – Sala Teatre (Planta Baixa)

Carretera Simpàtica nº 6

43870 Amposta

Hora:

09:00h

Prova 1: coneixements teòric-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Prova coneixements teòrics:

Segons consta en la base Tercera 3.1.3.A de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

 Prova coneixements pràctics:

Segons consta en la base Tercera 3.1.3.B de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 En acabar aquesta prova es procedirà a la correcció de la mateixa, i s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

 Prova 2: entrevista

Segons consta en la base Tercera 3.2.2 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

Prova 3: valoració de mèrits

Segons consta en la base Tercera 3.2.1 de les Bases reguladores especifiques de la convocatòria.

 Prova 4: coneixement nivell C1 de català

 Es convoca als/les candidats/es admesos/es que hagin superat totes les proves anteriors, i no hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements del nivell C1 de català, a la realització de dita prova, el proper:

 

Dia:

22/12/2020

Lloc:

A determinar

Hora:

09:00h

 Tribunal qualificador

 President/a

 • Titular: Sra. Anna Palacios Conde
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 1

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 2

 • Titular: Sr. Xavier Mèlich Porres
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 3

 • Titular: Sra. Montse Rodríguez Arasa
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

 

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Assessors tècnics (amb veu i sense vot)

 • Un/a membre del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre
 • Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/12/2020

Resultats prova 1 coneixements teòric-pràctics, i prova 2 entrevista

S’informa que en les proves dutes a terme el passat dia 21-12-2020, realitzades pels aspirants que van presentar-se a la convocatòria, el resultat de les mateixes ha estat:

DNI

TEST

CAS PRÀCTIC

ENTREVISTA

PUNTUACIÓ TOTAL

047W

No Apte/a 

-

-

-

848H

No Apte/a

-

-

-

334S

No Apte/a

-

-

-

230G

No Apte/a

-

-

-

718E

19,25

18

3

40,25

608Y

33,25

24

3,5

60,75

510H

No Apte/a

-

-

-

429N

No Apte/a

-

-

-

324H

No Apte/a

-

-

-

193X

22,75

30

4,5

57,25

926A

No Apte/a

-

-

-

 S’informa que els tres aspirants que han superat aquest procés de selecció tenen acreditat el nivell C1 de Català exigit en les bases d’aquesta convocatòria, per la qual cosa aquesta prova no caldrà realitzar-se.

 S’informa als/les aspirants que han superat aquestes dues proves, que a partir de l’endemà d’aquesta publicació, tenen un període de deu (10) dies naturals (del 24/12/2020 al 02/01/2021) per a la presentació de mèrits, i s’hauran de presentar per mig de sol·licitud al registre de l’Ajuntament – Oficina Atenció al Ciutadà de 10.00h a 14.00h, o de forma telemàtica.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/1/2021

Resultats definitius educadors/a de serveis socials, com a personal laboral fix, de l’ajuntament d’amposta, mitjaçant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

DNI

 

TEST

CAS PRÀCTIC

ENTREVISTA

VALORACIÓ MÈRITS FORMACIÓ

VALORACIÓ MÈRITS EXPERIÈNCIA LABORAL

TOTAL

047W

NO APTE

 

 

 

 

 

 

848H

NO APTE

 

 

 

 

 

 

334S

NO APTE

 

 

 

 

 

 

230G

NO APTE

 

 

 

 

 

 

718E

APTE

19,25

18

3

1,4

4,26

45,91

608Y

APTE

33,25

24

3,5

7,8

5,2

73,75

510H

NO APTE

 

 

 

 

 

 

429N

NO APTE

 

 

 

 

 

 

324H

NO APTE

 

 

 

 

 

 

193X

APTE

22,75

30

4,5

6

8,28

71,53

926A

NO APTE

 

 

 

 

 

 

Així doncs la persona seleccionada és la que el seu DNI acaba en 608Y.

Per a borsa queden en aquest ordre:

 1. 193X
 2. 718E


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament