• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Peó-Obres amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

Oferta de treball: Peó-Obres amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

publicat el 29/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Peó-Obres. Contracte temporal. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/12/2020 al 15/01/2021
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/01/2021
 • Període d’al·legacions: del 19 al 21/01/2021
 • Inici de les proves: 25/01/2021

Funcions del lloc de treball:

GENERALS:

Execució

 • Realitzar treballs de suport o elementals vinculats a la construcció i al manteniment de construccions.
 • Fer servir les eines, equips i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, equips i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones usuàries al/a la cap immediat/a superior.
 • Preparar els espais de les instal·lacions per a la seva correcta utilització.
 • Controlar l’accés, els horaris d’utilització de les instal·lacions i el compliment de les normes d’ús d’aquestes per part de les persones usuàries.
 • Netejar i mantenir en adequades condicions d’ús els espais i materials de les instal·lacions.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

ESPECÍFIQUES:

 • Muntar i desmuntar escenaris, entarimats i similars i col·locar i desar cadires i altre material per a actes públics.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada quan calgui per necessitats dels serveis.
 • Conduir furgonetes i dumper.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de peó-obres o similar, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.
 • Estar en possessió del Carnet de conduir: CARRETILLA o TORO

Tipus de contracte:

Contracte temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals - Manteniment

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció

PROVA 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

PROVA 2:  Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular. Puntuació màxima: 10 punts.

Tribunal qualificador

 • President/a: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Domingo Callau Sales
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de peons d’obres, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 18/1/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

1365H

5288A

4042P

8277N

1442V

0515Z

6556B

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions

Del 19/01/2021 al 21/01/2021 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves

Dia:

25/01/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

En la propera publicació s’informarà del lloc on es realitzaran les proves.

Important: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/1/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

1365H

5288A

4042P

8277N

1442V

0515Z

6556B

Exclosos/es

No en hi ha

Convocatòria de les proves:

Dia:

25/01/2021

Lloc:

Central Municipal de Serveis

Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Prova 1:  Pràctica (executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal)

Hora:

08.00 h

En finalitzar la prova pràctica, s’informarà als aspirants del resultat de la mateixa i es passarà a realitzar la prova 2.

Prova 2:              Entrevista personal (amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular)

 

Tribunal qualificador

 • President/a:   Francisco Belvis Vidal
 • Vocal 1:           Domingo Callau Sales
 • Vocal 2:           Mª Isabel Panisello i Pech

 IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/1/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 25-01-2021 ha estat el següent:

DNI

Prova 1

Prova 2

Puntuació total

1365H

No apte/a

-

-

5288A

No apte/a

-

-

4042P

7

7

14

8277N

No presentat/da

-

-

1442V

No apte/a

-

-

0515Z

No apte/a

-

-

6556B

No apte/a

-

-

El Tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 4042-P per ocupar una de les dues places objecte de la convocatòria.

S’informa que l’altra plaça que consta a l’oferta queda deserta, i també s’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, també queda deserta degut a que només un aspirant ha superat les proves.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament