• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Paletes Oficials Primera amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

Oferta de treball: Paletes Oficials Primera amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

publicat el 29/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Paletes Oficials Primera. Contracte temporal. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/12/2020 al 15/01/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/01/2021.
 • Període d’al·legacions: del 19/01/2021 al 21/01/2021 .
 • Inici de les proves: 26/01/2021.

Funcions del lloc de treball:

Generals:

 • Execució:
  • Realitzar treballs de construcció i manteniment de construccions.
  • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
  • Transportar l’equip de treball de camp.
  • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
  • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
  • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
  • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
  • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
  • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
  • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Comandament:
  • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.
 • Relacions:
  • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

 • Asfaltar.
 • Reparar clavegueram.
 • Realitzar sanejaments de tot tipus.
 • Muntar i desmuntar escenaris, entarimats i similars i col·locar i desar cadires i altre material per a actes públics.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada d’obres i serveis quan calgui per necessitats dels serveis.
 • Conduir furgonetes i dumper.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de paleta i treballs d’oficial de primera, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.

Tipus de contracte:

Contracte temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals - Manteniment

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta, a dins d’aquesta mateixa pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció

PROVA 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

PROVA 2:  Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular. Puntuació màxima: 10 punts.

Tribunal qualificador

 • President/a: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Domingo Callau Sales
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de paletes oficials primera, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 18/1/2021

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

2300S

5288A

2575G

5588K

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

0363N

No aporta la titulació requerida

4042P

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions

Del 19/01/2021 al 21/01/2021 (ambdós inclosos).

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves

Dia:

26/01/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

En la propera publicació s’informarà del lloc on es realitzaran les proves.

Important: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/1/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

2300S

5288A

2575G

5588K

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0363N

No aporta la titulació requerida

4042P

No aporta la titulació requerida

Convocatòria de les proves:

Dia:

26/01/2021

Lloc:

Central Municipal de Serveis

Pol. Industrial de Tosses

C/ Zurich, nº 8-10

43870 - Amposta

Prova 1:   Pràctica (executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal)

Hora:

08.00 h

En finalitzar la prova pràctica, s’informarà als aspirants del resultat de la mateixa i es passarà a realitzar la prova 2.

Prova 2:   Entrevista personal (amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular)

Tribunal qualificador

 • President/a:       Francisco Belvis Vidal
 • Vocal 1:                Domingo Callau Sales
 • Vocal 2:                Mª Isabel Panisello i Pech

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/2/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 26-01-2021 ha estat el següent:

DNI

Prova 1

Prova 2

Mèrits

Puntuació total

2300S

8,75

9,6

10,30

28,65

5288A

5

6,41

1,46

12,87

2575G

9

8,75

8,56

26,31

5588K

8,5

10

4,49

22,99

El Tribunal qualificador proposa la contractació dels aspirants que es detallen seguidament, segons ordre de puntuació:

Lloc

DNI

Total puntuació

1

2300S

28,65

2

2575G

26,31

3

5588K

22,99

S’informa que la borsa de treball d’aquest procés de selecció queda constituïda per l’aspirant amb DNI finalitzat amb els números i lletra 5288-A.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament