• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Paletes Oficials Primera amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

Oferta de treball: Paletes Oficials Primera amb caràcter temporal i borsa per a llocs de treballs similars

publicat el 29/12/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Paletes Oficials Primera. Contracte temporal. Es crea borsa per a llocs de treballs similars, sempre amb caràcter temporal.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/12/2020 al 15/01/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/01/2021.
 • Període d’al·legacions: del 19/01/2021 al 21/01/2021 .
 • Inici de les proves: 26/01/2021.

Funcions del lloc de treball:

Generals:

 • Execució:
  • Realitzar treballs de construcció i manteniment de construccions.
  • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.
  • Transportar l’equip de treball de camp.
  • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats.
  • Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la seva correcta selecció i aplicació.
  • Verificar i supervisar l’estat de les instal·lacions.
  • Tenir cura de l’adequada utilització del material.
  • Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat.
  • Informar el/la cap sobre el resultat dels treballs realitzats.
  • Realitzar treballs de gestió de dades i edició de documents relacionats amb l’àmbit de gestió d’adscripció.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Comandament:
  • Supervisar els treballs realitzats pel personal operari.
 • Relacions:
  • Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi un actuació conjunta.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

 • Asfaltar.
 • Reparar clavegueram.
 • Realitzar sanejaments de tot tipus.
 • Muntar i desmuntar escenaris, entarimats i similars i col·locar i desar cadires i altre material per a actes públics.
 • Donar suport a la resta de seccions de la brigada d’obres i serveis quan calgui per necessitats dels serveis.
 • Conduir furgonetes i dumper.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir
 • Experiència professional, valorant especialment les tasques de paleta i treballs d’oficial de primera, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat.
 • Tenir curs de formació de Riscos Laborals.
 • Disposició d’altres carnets i cursos relacionat amb el lloc de treball.
 • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador.

Tipus de contracte:

Contracte temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Serveis Municipals - Manteniment

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta, a dins d’aquesta mateixa pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

Descripció del procés de selecció

PROVA 1:  Prova pràctica. Executar tasques relacionades amb el lloc de treball, a determinar pel Tribunal. Puntuació màxima: 10 punts.

PROVA 2:  Entrevista personal amb test relacionat amb les tasques del lloc de treball, i valoració curricular. Puntuació màxima: 10 punts.

Tribunal qualificador

 • President/a: Francisco Belvis Vidal
 • Vocal: Domingo Callau Sales
 • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de paletes oficials primera, o llocs de treball similars per a l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 18/1/2021

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

2300S

5288A

2575G

5588K

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

0363N

No aporta la titulació requerida

4042P

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions

Del 19/01/2021 al 21/01/2021 (ambdós inclosos).

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves

Dia:

26/01/2021

Hora:

08.00 h

Lloc:

Pendent de determinar

En la propera publicació s’informarà del lloc on es realitzaran les proves.

Important: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament