• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dinamitzador/a cívic/a (C1) i creació de borsa per a futures vacants, amb caràcter temporal

Oferta de treball: Dinamitzador/a cívic/a (C1) i creació de borsa per a futures vacants, amb caràcter temporal

publicat el 14/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

14/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de dinamitzador/a cívica i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 15/12/2020 al 21/12/2020
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 28/12/2020

Funcions del lloc de treball:

 • Actuar de node de comunicació i creació de xarxa entre el centre de menors i el seu entorn.
 • Treballar dins del marc d’un pla d’actuació integral i amb perspectiva comunitària en què participin els joves del centre, els seus professionals, els responsables municipals i persones de la comunitat.
 • Definir, implementar, segui i avaluar accions que permetin l’activació de recursos del territori, per tal de facilitar la incorporació dels joves en les diverses dinàmiques del municipi.
 • Treballar coordinadament per a la inclusió dels joves amb les entitats del territori.
 • Coordinar els diferents actors socials del territori.
 • Millorar l’ocupabilitat, bo i treballant amb els recursos del SOC en el territori.
 • Participar en la Taula de coordinació del territori en relació amb en centre d’acollida.

Requisits imprescindibles:

  

Requisits valorables:

Experiència laboral amb joves migrats. Coneixement de les llengües dels joves migrats amb les que es treballa.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

D’un any amb possibilitat de pròrroga

Jornada:

De 35h/setmana

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

La Bruíxola

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pagina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

El procés de selecció inclourà les següents fases:

 • 25 punts
 • Valoració de mèrits. 10 punts

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 10 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 6,5 punts):

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats com a encarregat d’instal·lacions a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts.
 • En altres llocs de treball a l’Administració pública i/o privada a l’àrea del lloc de treball: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 1,5 punts.

Formació (fins a un màxim de 3,5 punts):

 • Titulacions acadèmiques segons el següent barem:
  • Màsters:  2 punts
  • Postgraus: 1,5 punts
  • Cicles formatius: 1 punt
 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se al lloc de treball que ens ocupa segons l’escala següent:
  • Per cursos de 8 a 25 hores: 0’20 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores: 0’30 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores: 0’40 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores: 0,50 punts per curs.

Per a la valoració dels mèrits s’hauran d’acreditar degudament, sigui amb un contracte de treball, amb la vida laboral, amb un certificat d’una administració pública, etc. El Tribunal podrà requerir els documents o aclariments que estimi oportuns.

El Tribunal del procés selectiu estarà format per: Tres professionals de l’Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, formaran part de la borsa de treball per ordre de puntuació.

Actualitzat el 22/12/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es pendents d’esmenar la documentació que es requereix

DNI

Documents a aportar

0468G

A

2601S

A

8379P

A

9116A

A

0291B

A

DOCUMENTACIÓ A ESMENAR: A. Inscripció al SOC

Admesos/es pendents del nivell C1 de català i d’esmenar la documentació que es requereix

DNI

Documents a aportar

5428R

A

0585T

A

DOCUMENTACIÓ A ESMENAR: A. Inscripció al SOC

Admesos/es pendents d’esmenar la documentació que es requereix

DNI / Sigles nom i cognoms

Motiu

7574V

A, B, D, E, F, G

A.R.E.

A, B, D, E, F, G

A.A.N.

A, B, D, E, F, G

E.H.C.

A, B, D, E, F, G

9576G

A, B, D, E, F, G

S.S.B.

A, B, D, E, F, G

J.L.A.

A, B, D, E, F, G

DOCUMENTACIÓ A ESMENAR:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat del nivell C1 de català
G: Exclòs/a per no aportar la vida laboral

Període d’esmena: del 23 al 24 de desembre 2020 (ambdós inclosos); les esmenes s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en forma presencial de 9.00h a 14.00h, i en forma telemàtica fins a les 14.00h.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

28/12/2020

Lloc:

Àrea de Serveis Socials Ajuntament d’Amposta

C/ Sant Roc nº 8-14

43870 Amposta

Hora:

11.00h

 • Prova 1: Entrevista per competències i valoració de mèrits

 • Prova 2: Prova nivell C1 de català

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català, i han superat la prova 1.

Pendent de determinar dia i hora de la prova.

Tribunal qualificador

 • President/a: Gisela Ferré Pla

 • Vocal: Mercè Príncep Guart

 • Vocal: Lídia Alfara Subirats

 • Assessor tècnic (amb veu i sense vot): Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 • Assessor tècnic/a prova nivell C1 català: Un/a membre del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/12/2020

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

0468G

2601S

8379P

9116A

0291B

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI / Sigles nom i cognoms

5428R

0585T

7574V

A.R.E.

A.A.N.

E.H.C.

9576G

S.S.B.

J.L.A.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

28/12/2020

Lloc:

Àrea de Serveis Socials Ajuntament d’Amposta

C/ Sant Roc nº 8-14

43870 Amposta

Hora:

11.00h

Prova 1: Entrevista per competències i valoració de mèrits

En finalitzar les entrevistes s’informarà quins són els aspirants que passen a la següent prova, si s’escau.

Prova 2: Prova nivell C1 de català

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català, i han superat la prova 1.

Pendent de determinar dia i hora de la prova.

Tribunal qualificador

 • President/a: Gisela Ferré Pla

 • Vocal: Mercè Príncep Guart

 • Vocal: Lídia Alfara Subirats

 • Assessor tècnic (amb veu i sense vot): Un/a expert/a de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap de Àrea de Serveis Socials i Drets de Ciutadania

 • Assessor tècnic/a prova nivell C1 català: Un/a membre del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/12/2020

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el dia 28-12-2020 ha estat el següent:

DNI

Resultat Obtingut

a l’entrevista

Resultat Obtingut

de reconeixement de mèrits

Puntuació total

0468G

 23,33

3,33

26,66

0291B

17,5

1,08

18,58

2601S

No Apte/a

-

No Apte/a

8379P

No Apte/a

-

No Apte/a

El Tribunal qualificador proposa com a aspirant a ocupar el lloc de treball de l’oferta que ens ocupa al candidat/a amb DNI finalitzat amb número i lletra .... 0468-G.

S’informa que en relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, el  Tribunal qualificador proposa com a aspirant a ocupar el primer i únic lloc de la borsa al /la candidat/a amb DNI finalitzat amb número i lletra .... 0291-B.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament