• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball: Conserge Escola Consol Ferré (TANCADA)

Oferta de treball: Oferta de treball: Conserge Escola Consol Ferré (TANCADA)

publicat el 22/06/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

La selecció consistirà en la realització de 3 proves de caràcter eliminatori que es realitzaran el dia 25 d'agost a les 9.00 h a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, les quals s'hauran de superar cadascuna per tots els canditats per continuar en el procès selectiu. La no superació d'alguna de les tres proves implica l'exclusió del candidat de finalitzar el procediment de selecció. Les proves són les següents: 1) Realització d'un test piscotècnic, el qual té el caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui supertat amb la qualificació D'APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir, que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre que així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista. 2) Realització d'un tipus test de caràcter general d'un màxim de 20 preguntes també de caràcter eliminatori, que versarà sobre les següents matèries_ Títols II, III, IV, IX, XIV i XX del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el TRLMC; Títol II de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local i el reglament orgànic Municipal (ROM), el qual està publicat en el BOPT número 300, de 31 de desembre de 2008. 3) Realització d'un tipus test de caràcter específic d'un màxim de 20 preguntes, el qual també tindrà caràcter eliminatori (a la Biblioteca municipal podeu trobar llibres que us poden ser d'utilitat per preparar-vos aquest tipus test). Els temes a estudiar d'aquest tipus test específic són: a) Nocions bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat. b) Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència. c) Les funcions del Cos Subaltern d'Administració de la Generalitat. En cas d'empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació temporal, el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la tercera prova (tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l'empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l'empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.
Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi(*) Coneixements necessaris (formació reglada, ocupacional, etc. títols i cursos) i habilitats i disponibilitats requerides (disponibilitat per viatjar, flexibilitat d'horaris, etc.)
  • Graduat escolar o ESO.
  • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
Els interessats en presentar-se hauran d'aportar al Departament de Secretaria municipal còpia d'estar en possessió del títol de Graduat Escolar o l'ESO abans del dia 24 de juliol de 2015. El SOC haurà d'enviar els currículums dels candidats que s'ajustin a l'oferta abans del dia 8 de juliol de 2015 al correu: ensenyament@amposta.cat Característiques de l'oferta Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*) 1163,82€/mes Jornada (*): 7,30 hores
Tipus de contracte: Duració curs escolar
Durada del contracte: 1/9/15 fins 31/7/16
Possibilitat de pròrroga: NO
Nombre de llocs oferts: 1
Data prevista d'incorporació: 1 de setembre de 2015
Adreça de lloc de treball: Escola Consol Ferré
CANDIDATS PER LLOC: SENSE LIMITACIÓ

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament