• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de feina: oficial de primera de paleta

Oferta de treball: Oferta de feina: oficial de primera de paleta

publicat el 21/12/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca un oficial de primera de paleta, responsable, que sàpiga treballar en equip i que tingui experiència mínima d'un any com a paleta. També que tingui habilitats per conduir un dumper. Què ha de fer el treballador/a? Tasques de paleta que li siguin encarregades pel responsable del departament. Requisits imprescindibles del perfil professional: 
 • Tenir complerts 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
 • Tenir el títol d'FP de primer grau o equivalent o qualsevol altre títol de nivell superior o estar en condicions d'obtenir-lo.
 • Carnet de conduir B.
 • Estar inscrit al SOC.
 • Acreditar experiència amb la presentació del certificat de la vida laboral.
 • Justificar dins del termini atorgat a registre de secretaria de l'Ajuntament d'Amposta, estar en possessió dels requisits exigits a aquesta convocatòria.
Característiques de l'oferta: 
 • Retribució mensual bruta aproximada  per 14 pagues i 8 hores diàries: 1559,78€/mes
 • Jornada: 50% (el sou serà del 50% de 1559,78€/mes)
 • Tipus de contracte: relleu
 • Nombre de llocs oferts: 1
Observacions: Data màxima d'entrega de Currículums pel SOC: 12/01/2016(inclòs). Els candidats presentaran còpia d'estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del departament de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta com a molt tard el dia, 19/01/2016. La 1a. Prova es realitzarà el dia 8/02/2016, a les 9:00 hores, al lloc que es determini per l'Ajuntament, del qual se'n donarà publicitat a la pàgina Web de l'Ajuntament d'Amposta, amb un mínim d'antel·lació de 48 h. a la data de realització del 1r examen. Totes les proves tenen caràcter eliminatori. Les proves a fer són:
 1. Test Psicotècnic, de caràcter eliminatori. El candidat/a sigui superat amb la qualificació D'APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal i sempre que així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.
 2. Examen Escrit sobre coneixements de materials de construcció i identificació d'elements constructius d'obra a la via pública. Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 sobre 10, per a superar-lo.
 3. Examen Pràctic, de caràcter eliminatori, de 10 punts com a màxim. Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 punts sobre 10, per a superar-lo.
 4. En cas d'empat preval qui hagi obtingut més puntuació en el supòsit pràctic. En cas de prevaldre l'empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de Selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament