• Webs Municipals  

Oferta de treball: Oferta de feina: educador/a social

publicat el 11/05/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta cerca un/a educador/a social. L'empresa busca una persona amb capacitat de gestionar un servei d'infància i que sàpiga tractar amb infants en situació de risc social i  que realitzi una  intervenció, des de l’educació social i  compensatòria, en l’atenció personalitzada mitjançant el treball tutorial individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat. Què ha de fer el treballador/a?
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social pel treball familiar.
 • Direcció i gestió del servei . Altres segons normativa vigent
 • Conjuntament amb la sol·licitud, i segons l’ordenança fiscal número 55 de la taxa per a drets d’examen i participació en proves selectives, els aspirants hauran de fer efectius 25 € a l’oficina de gestió tributària.
Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Grau en Educació Social
 • Experiència en treball en centres oberts
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador
 • Els candidats/ates seleccionats prèviament pel SOC hauran de lliurar còpia del Títol de Grau d'Educador Social o equivalent, al departament de serveis socials de l'Ajuntament ubicat al C/ Sant Roc com a màxim el dia 20 de maig de 2016
 • El SOC haurà de lliurar els currículums que compleixin els requisits indispensables per a aquesta oferta de treball, com a molt tard el dia 27 de maig de 2016
Requisits no imprescindibles Experiència laboral amb adolescents en situació d'exclusió i marginació social i transtorns conductals. Vehicle propi, coneixments d'infomàtica/ofimàtica. Característiques de l'oferta
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries): 1792,41€/mes
 • Jornada: 7,5 hores/dia
 • Horari: 10-13,30h/16-20h
 • Tipus de contracte: laboral temporal a temps complert
 • Durada del contracte: 18/08/16 fins 18/08/17
 • Data prevista d'incorporació: 18 d'agost de 2016
Observacions Les proves que hauran de superar els candidats/ates es realitzaran el dia 30 de juny de 2016, a les 9:00h a la seu dels Serveis Socials d'Amposta al carrer Sant Roc, 8-14. Cadascuna de les proves tindrà el caràcter d'eliminatori i consistiran en: 1) Un Test Psicotècnic de personalitat i salut mental, de caràcter eliminatori. Per a superar-lo caldrà obtenir la qualificació d'APTE. 2) Desenvolupament d'una Prova Escrita eliminatòria consistent en 5 preguntes relacionades amb l'àmbit dels Centres oberts. El qual tindrà una qualificació màxima de 10 punts i, per a superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 5 punts. En cas d'empat entre dos o més candidats, guanyarà l'oferta de treball el candidat/a que hagi obtingut una qualificació superior en el supòsit de la prova escrita En cas de donar-se un segon empat, el tribunal optarà per realitzar la prova que consideri oportuna entre els candidats que persisteixi l'empat, inclús podent-se valorar una entrevista individualitzada en cadascun dels candidats.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament