• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de feina: conserge de l’Escola Consol Ferré

Oferta de treball: Oferta de feina: conserge de l’Escola Consol Ferré

publicat el 04/05/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca un conserge per a l'escola Consol Ferré. L'empresa busca una persona que sigui polivalent, que li agradi el món dels infants i sàpiga estar a disposició de l'equip directiu del centre, exercint les funcions que li són pròpies. Què ha de fer el treballador/a? Obrir i tancar l'escola (horari lectiu i no lectiu), acudir en cas d'alarma, posar en marxa i apagar la calefacció, vigilància del recinte del centre, cura dels jardins i mobiliari del recinte, realització de petites reparacions i altres tasques de manteniment, col·laborar amb la direcció del centre, treballar durant els caps de setmana quan hi hagin activitats, obrir i tancar les portes. Requisits imprescindibles del perfil professional
  • graduat escolar o ESO
  • estar inscrits al SOC
  • superar les proves que proposi el tribunal seleccionador
  • Conjuntament amb la sol·licitud, i segons l'ordenança fiscal número 55 de la taxa per a drets d'examen i participació en proves selectives, els aspirants hauran de fer efectius 10€  a l'oficina de gestió tributària.
Els interessat hauran d'aportar a secretaria municipal còpia del graduat escolar o ESO abans del dia 1 de juny fins les 14 hores, en cas que el SOC hagi enviat el currículum a l'Ajuntament abans del 23 de maig. Característiques de l'oferta: 
  • Jornada: 7,30 h.
  • Durada del contracte: 1/9/2016 fins 31/7/2017
  • Tipus de contracte: curs escolar
  • Possibilitat de pròrroga: no
  • Data prevista d'incorporació: 1/9/2016
Observacions: * La selecció consistira en la realització de 3 proves de caràcter eliminatori. L'inici serà el dia 23 de juny a les 9 hores a l'IES Montsià. s'hauran de superar cadacuna per tots els candidats per continuar en el procés selectiu. La no superació d'alguna de les 3 proves implica l'exclusió del candidat. Proves: 1.- realització test psicològic, el qual té el caràcter eliminatori. Per tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar en la següent fase. 2.- el dia 28 de juny es realitzarà un tipus test de caràcter general, amb un màxim de 20 preguntes, també de caràcter eliminatori, que versarà sobre les següents matèries: Títols II,III,IV,IX,XIV i XX del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el TRLMC; títol II de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local i el reglament orgànic municipal (ROM), el qual està publicat en el BOPT nº 300, de 31 de desembre de 2008. 3.- realització d'un tipus test de caràcter específic, amb un màxim de 20 preguntes, de caràcter eliminatori(a la biblioteca comarcal es poden trobar llibres per preparar aquest test). Els temes a estudiar són: a) nocions de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat b) primers auxilis. Actuacions en cas d'emergència c)Les funcions del Cos de Subalterns d'Administració de la Generalitat En cas d'empat de les puntuacions totals, guanyarà aquesta contractació temporal qui hagi obtingut una major puntuació en la 3a. prova(test específic). En cas de persistir l'empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en què es doni empat, incloent l'entrevista.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament