Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Creació borsa per a vacants temporals d’Administratiu/va suport a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Oferta de treball: Creació borsa per a vacants temporals d’Administratiu/va suport a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

publicat el 30/08/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/08/2022

Nom de l’oferta de treball:

Creació de borsa per a vacants temporals d’Administratiu/va suport a l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Categoria:

C1-15 (C1.2.0) - Administratius/ves

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

Creació de Borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 31/08/2022 al 06/09/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 08/09/2022.
 • Període d’al·legacions: 09/09/2022 al 13/09/2022.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 14/09/2022.
 • Entrevistes: 16/09/2022 al 19/09/2022.
 • Publicació dels resultats finals: 19/09/2022.

Funcions del lloc de treball:

 • Processament de dades.
 • Atenció al públic /empreses.
 • Processament dels perfils professionals dels candidats que s’en derivin.
 • Tasques de suport administratiu de suport a l’Àrea.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Requisits imprescindibles:

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances o titulacions equivalents.
 • Disposar del Nivell C1 de català.

Requisits valorables:

 • Certificat d’Acreditació de competències en TIC - Actic.
 • Experiència professional relacionada amb el lloc de treball.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte

Lloc de treball:

Dependències municipals: Edifici Lo Sindicat

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

Concurs – Entrevista i valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Primer pas: Els interessats han de registrar-se a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Segon pas: Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i les fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

Procés de selecció: Fase I. Entrevista. 10 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 5 punts)

Es realitzarà una entrevista personal amb l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències que es consideren necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 2 punts:

 • Orientació al usuari - ciutadà/na.
 • Comunicació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Experiència professional funcions lloc de treball.
 • Procediment administratiu.

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

En funció del volum d’aspirants admesos el Tribunal es reserva el dret de realitzar l’entrevista de forma escrita per tal de fer el procés més àgil.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

Procés de selecció: Fase II.  Valoració de mèrits. 5 punts

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que els aspirants hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 5 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 3 punts):

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,006 punts per dia treballat.

Formació (fins a un màxim de 2 punts):

 • Per titulacions acadèmiques, relacionades amb el lloc de treball que ens ocupa:
  • CFGM: 1
  • CFGS: 2
 • Per cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc de treball:
  • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’20 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’30 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’40 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.
  • ACTIC: Nivell bàsic: 0,25 punts. Nivell mitjà: 0,5 punts. Nivell avançat: 0,75 punts.

Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Actualitzat el 8/9/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2559/2022, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2208T

9902F

7440T

8582G

2289B

1421F

6487W

7188Q

1435L

1222P

9125N

0429M

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

6542M

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9572Z

No aporta la titulació requerida

9090W

No aporta la titulació requerida

3275G

No aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions:  del 09/09/2022 al 13/09/2022    

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

16/09/2022

Hora:

09.00 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala 1

Av. de la Ràpita 43 - 1ª Planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Lídia Corbera Chéliz
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

 

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, essent:

 

 • Sofia Laura Rovere
 • Un/a Tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/9/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2652/2022, havent transcorregut el període d’al·legacions sense haver-se presentat cap esmena contra el llistat provisional publicat el 08/09/2022 a la web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , en la corresponent oferta pública de treball, el llista provisional d’admesos/es i exclosos/es esdevé a definitiu.

Convocatòria inici de les proves

1- Entrevista:  Es convoca als/les aspirants admesos/es i exclosos/es a la prova entrevista segons es detalla a continuació:

Dia:

16/09/2022

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala 1

Av. de la Ràpita 43 - 1ª Planta

43870 - Amposta

 

DNI

Hora

2208T

10,00h

9902F

10,15h

7440T

10,30h

8582G

10,45h

2289B

11,00h

1421F

11,15h

6487W

11,30h

7188Q

11,45h

1435L

12,00h

1222P

12,15h

9125N

12,30h

0429M

12,45h

6542M

13,00h

 

2- Coneixements nivell C1 Català

 

Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb número i lletra 6542M, a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català,

 

Dia:

23/09/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4 , 2ª planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Lídia Corbera Chéliz
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a funcionari/a o laboral fix designat per la corporació

 

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la col·laboració de dos assessors externs, que tindran veu però no vot, essent:

 

 • Sofia Laura Rovere
 • Un/a Tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/9/2022

Resultat proves procés selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data 19 de setembre de 2022, el resultat de les proves realitzades ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

ENTREVISTA

2208T 

Presentat/da

8,6

9902F

Presentat/da

NO APTE/A

7440T

Presentat/da

6,8

8582G

Presentat/da

NO APTE/A

2289B

No presentat/da

-

1421F

Presentat/da

NO APTE/A

6487w

No presentat/da

-

7188Q

Presentat/da

NO APTE/A

1435L

Presentat/da

8,25

1222P

Presentat/da

NO APTE/A

9125N

Presentat/da

8,20

0429M

Presentat/da

5,10

6542M

No presentat/da

-

Valoració de mèrits

DNI

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

FORMACIÓ

TOTAL

2208T

                         3

2

5

7440T

                         3

0,5

3,5

1435L

                         3

2

5

9125N

                         3

2

5

0429M

                        0

1,9

1,9

Efectuada la totalitat de les proves previstes a la convocatòria, els resultats finals són els següents:

DNI

ENTREVISTA

MÈRITS

PUNTUACIÓ FINAL

2208T

8,6

5

13,6

7440T

6,8

3,5

10,3

1435L

8,25

5

13,25

9125N

8,2

5

13,2

0429M

5,1

1,9

7

Segons els resultats anteriors la borsa de treball queda constituïda per estricte ordre de puntuació  de la següent manera:

ORDRE BORSA

DNI

1

2208T

2

1435L

3

9125N

4

7440T

5

0429M

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies