Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

Oferta de treball: Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

publicat el 18/03/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/03/2024

Nom de l’oferta de treball:

Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació – Llars d’Infants

Llocs de treball oferts:

2 en règim laboral fix, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/03/2024 al 08/04/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Consultar les bases

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de Forma Definitiva Dos (2) Llocs D’educador/a Llar D’infants, torn lliure, de L’escala D’administració General, Personal Laboral Fix, de L’Ajuntament D’Amposta, i alhora una Borsa de Treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 488KB)

Actualitzat el 19/4/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1006/2024, de data 19 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7591L

8080W

1423F

0357Y

6032Q

2754G

3692P

6579L

1317L

3288R

2046E

5461M

4227Z

1832M

3511C

3612C

6536M

9135Q

6155S

6315P

6328G

5752N

9152X

4558T

8730T

1144G

3004G

9234Y

1203V

4037T

1455W

 

 

 

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

1410C

7902S

2872S

2589Q

3238N

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

33571P

5

4871P

2, 6

9341K

3

0272D

3

5078J

2, 3, 6

9941T

3, 7

2508Z

5, 6, 7

0041P

7

1701K

1, 5, 7

6362Y

3, 6

6314X

2, 7

7977C

7

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Període d’al·legacions: del 22-04-2024 al 06-05-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català

Dia:

06-06-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº6 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

08-06-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1i 2

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Rosa Dàmaso Cid, Directora Llars d’Infants municipals de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada, Professora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Eva Estellé Martí, Administrativa del Dep. d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Patrícia Giménez Domínguez, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Cristina Fibla Garcia, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Raquel Carmona Corrias, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Rodríguez Fornós, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Federico Diego Espuny, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Josefa Fernández Villegas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs experts en la matèria, per a la realització de les proves de les llengües oficials.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/5/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1289/2024, de data 22de maig de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7591L

8080W

1423F

0357Y

6032Q

2754G

3692P

6579L

1317L

3288R

2046E

5461M

4227Z

1832M

3511C

3612C

6536M

9135Q

6155S

6315P

6328G

5752N

9152X

4558T

8730T

1144G

3004G

9234Y

1203V

4037T

1455W

1410C

3238N

3571P

9341K

0272D

5078J

6314X

7977C

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7902S

2872S

2589Q

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

4871P

2, 6

9941T

3, 7

2508Z

5, 6, 7

0041P

7

1701K

1, 5, 7

6362Y

3, 6

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català

Dia:

06-06-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº6 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

08-06-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1i 2

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Rosa Dàmaso Cid, Directora Llars d’Infants municipals de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada, Professora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Eva Estellé Martí, Administrativa del Dep. d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Patrícia Giménez Domínguez, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Cristina Fibla Garcia, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Raquel Carmona Corrias, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Rodríguez Fornós, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Federico Diego Espuny, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Josefa Fernández Villegas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, comptarà amb la intervenció d’assessors externs experts en la matèria, per a la realització de les proves de les llengües oficials.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/6/2024

Resultat prova coneixements nivell C1 de català i convocatòria resta proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la prova de coneixements del nivell C1 de català, realitzada el dia d’avui, és el següent:

DNI

Assistència

Resultat

7902S

No presentat/da

-

2872S

Presentat/da

No apte/a

2589Q

No presentat/da

-

Es convoca a les persones aspirants que es detallen seguidament, a la realització de la resta de proves de la fase d’oposició:

Admesos/es:

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7591L

8080W

1423F

0357Y

6032Q

2754G

3692P

6579L

1317L

3288R

2046E

5461M

4227Z

1832M

3511C

3612C

6536M

9135Q

6155S

6315P

6328G

5752N

9152X

4558T

8730T

1144G

3004G

9234Y

1203V

4037T

1455W

1410C

3238N

3571P

9341K

0272D

5078J

6314X

7977C

 

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

08-06-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1i 2

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Rosa Dàmaso Cid, Directora Llars d’Infants municipals de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada, Professora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Eva Estellé Martí, Administrativa del Dep. d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Patrícia Giménez Domínguez, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Cristina Fibla Garcia, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Raquel Carmona Corrias, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Rodríguez Fornós, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Federico Diego Espuny, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Josefa Fernández Villegas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/6/2024

Resultats proves fase oposició 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el passat dia 8 de juny de 2024, és el següent:

Admesos/es

DNI

Assistència

Test

Pràctic 1

Pràctic 2

TOTAL

7591L

SI

18,65

No supera

 

 

2754G

SI

21,1

No supera

 

 

2046E

No presentat/da

-

-

-

-

3612C

SI

16,35

No supera

 

 

6328G

SI

26,55

10,25

14

50,8

1144G

SI

18,95

No supera

 

 

8080W

No presentat/da

-

-

-

-

3692P

SI

18,65

No supera

 

 

5461M

SI

21,25

No supera

 

 

6536M

No presentat/da

-

-

-

-

5752N

No presentat/da

-

-

-

-

3004G

No presentat/da

-

-

-

-

1423F

SI

20,95

14,75

14,25

49,95

6579L

SI

22,55

14,75

12,15

49,45

4227Z

No presentat/da

-

-

-

-

9135Q

SI

20,95

10,75

13,75

45,45

9152X

SI

24,25

13,5

14

51,75

9234Y

SI

22,55

10

13,75

46,3

0357Y

SI

21,25

10,5

10

41,75

1317L

SI

20,95

10,5

10

41,45

1832M

SI

19,8

No supera

 

 

6155S

SI

19,25

No supera

 

 

4558T

SI

19,8

No supera

 

 

1203V

No presentat/da

-

-

-

-

6032Q

SI

20,8

No assisteix

-

-

3288R

No presentat/da

-

-

-

-

3511C

SI

19,65

No supera

-

-

6315P

SI

16,2

10,25

No supera

No supera

8730T

SI

22,1

13,25

No supera

No supera

4037T

No presentat/da

-

-

-

-

1455W

No presentat/da

-

-

-

-

1410C

SI

22,1

10

13

45,1

3238N

SI

22,7

No supera

-

-

3571P

SI

19,1

No supera

-

-

9341K

SI

21,04

No supera

-

-

0272D

No presentat/da

-

-

-

-

5078J

No presentat/da

-

-

-

-

6314X

SI

19,65

No supera

-

-

7977C

SI

21,7

No supera

-

-

Fase de concurs

Segons s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria, la documentació justificativa dels mèrits l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició. Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, durant els deu dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició a la web municipal. Es presentaran els documents originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Període de presentació de mèrits: 18/06/2024 al 02/07/2024 (ambdós inclosos)

Aspirants que han de presentar els mèrits:

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

6328G

6579L

9152X

0357Y

1410C

1423F

9135Q

9234Y

1317L

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies